Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czynności sprawdzające

Marcin Wynimko11 kwietnia 2019Komentarze (0)

Przedsiębiorcy wobec których prowadzone są czynności sprawdzające często przychodzą mówiąc „mam kontrolę”. Czy na pewno?

Czy to kontrola?

Czynności sprawdzające często mylnie nazywa się kontrolą. Jest to błędne stwierdzenie, gdyż sama Ordynacja podatkowa traktuje je jako odrębne narzędzia, którym poświęciła osobne działy.

Czym są więc czynności sprawdzające? Są to czynności poprzedzające ewentualną kontrolę podatkową. Organ ma za zadanie ocenić, czy w danym przypadku konieczne będzie wszczęcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Z racji tego, że nie są ograniczone czasowo tak jak kontrola podatkowa, organy podatkowe chętnie z nich korzystają (o kontroli podatkowej przeczytasz tutaj>>)

Czynności sprawdzające podejmują przez organy podatkowe, tylko w celu:

 • sprawdzenia terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,
 • weryfikacji formalnej poprawności w/w dokumentów,
 • ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów opodatkowanych lub przychodów nieopodatkowanych
 • weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatnika dokonujących rejestracji podatkowej.

Kto dokonuje czynności sprawdzających:

Czynności sprawdzające podejmują organy podatkowe pierwszej instancji. Są to naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydenta miasta), starosta albo marszałek województwa.

Początek i koniec

Czynności sprawdzające zaczynają się najczęściej od wezwania pisemnego (możliwe jest również wezwanie telefoniczne).

Kończą się protokołem. Podatnik nie otrzyma jednak jej kopii, tak jak w przypadku protokołu z kontroli podatkowej, gdyż nie jest w nim ujęta żadna decyzja czy też ocena sytuacji. Nie ma więc od czego się odwoływać.

Ale dlaczego?

Najczęstszą przyczyną podejmowania czynność sprawdzających jest wystąpienie o zwrot podatku VAT. Podatnik może wtedy zostać poproszony o:

 • rejestry VAT sprzedaży i zakup,
 • oryginalne faktury,
 • umowy z kontrahentami,
 • deklaracje VAT wraz z potwierdzeniem wysłania.

Błędy w deklaracji

Jeżeli podczas czynności sprawdzających organ podatkowy doszuka się błędów rachunkowych lub innych omyłek albo gdy deklaracja okaże się wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami:

 • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego nie przekracza kwoty 5 000 zł,
 • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień. W takim wyjaśnieniu należy wskazać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Ten przywilej, tzn. możliwość korekty deklaracji nie byłby możliwy w przypadku kontroli podatkowej

Jeżeli nie zgadzasz się z korektą…

Podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do organu. Sprzeciw anuluje korektę dokonaną przez organ.

W takim wypadku, może być to podstawa do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W przypadku braku sprzeciwu w w/w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawnej takie same jak korekta deklaracji, którą złożyłby podatnik.

Co może organ podatkowy?

Organ podatkowy w ramach prowadzonych czynności może:

 • żądać wyjaśnił w sprawie odnośnie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku,
 • w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji – wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych,
 • jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania wymagają przepisy prawa.

Banki, zakłady ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika.

Ponadto, organ podatkowy może:

 • zażądać przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności,
 • zażądać przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Jak widać, nie ma się czego obawiać. W praktyce organy co raz częściej przeprowadzają czynności sprawdzające. Takie działania mają zapewnić mniejszą ilość kontroli podatkowych. Warto jednak być świadomych swoich obowiązków i praw i nie pozwalać na nadużycia ze strony organów podatkowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: