Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Decyzja ostateczna

Marcin Wynimko10 maja 2019Komentarze (0)

Postępowanie podatkowe kończy się decyzją rozstrzygającą sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończącą postępowanie w danej instancji. Z tego powodu warto się zatem jej dokładnie przyjrzeć. A czym jest decyzja ostateczna ?

Decyzja nieostateczna

W myśl ordynacji podatkowej decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu. Co to oznacza? Otóż, po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji nie może ona być egzekwowana przed upływem 14 dni od jej doręczenia. Te dwa tygodnie to okres, w którym podatnik może złożyć odwołanie od decyzji. Jeżeli je złoży – wykonalność decyzji zostaje odroczona do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania przez organ drugiej instancji.

Możliwe jest jednak, że organ pierwszej instancji dysponuje np. informacjami o wyprzedawaniu majątku przez podatnika. W takiej sytuacji, wydając decyzję może nadać jej tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Podatnikowi przysługuje prawo na złożenie zażalenia, jednak to nie wstrzyma wykonalności wydanej decyzji.

Czym jest decyzja ostateczna?

Jest to decyzja, od której nie przysługuje podatnikowi odwołanie. Mowa tu o decyzji:

 • wydanej w pierwszej instancji, od której nie wniesiono odwołania w ustawowym terminie 14 dni;
 • wydanej w drugiej instancji, która kończy postępowanie odwoławcze;
 • od których nie służy odwołanie.

Na decyzję wydaną przez organ drugiej instancji podatnik może złożyć skargę do sądu administracyjnego. W tym jednak przypadku, w odróżnieniu od odwołania, złożenie takiej skargi nie wstrzymuje wykonalności decyzji. Podatnikowi przysługuje jednak prawo złożenie wraz ze skargą wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji.

Podatnik powinien w nim uzasadnić, że wykonanie decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Fiskus rzadko jednak przychyla się do tego wniosku. Warto jest więc rozważyć opcję spłaty jak największej części określonej kwoty w decyzji, by uniknąć naliczania opłat egzekucyjnych gdy będzie je ściągał fiskus. Warto również wnieść o rozłożenie spłaty na raty.

Czy z decyzją ostateczną nic się już nie da zrobić?

Nie, decyzja ostateczna może zostać uchylona, zmieniona lub może zostać stwierdzona jej nieważność. Wszystko to może mieć miejsce wyłącznie w ściśle określonych przypadkach wyrażonych w ordynacji podatkowej.

I tak w art. 240 § 1 ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli m.in.:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
 • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.

Decyzja ostateczna jest nieważna w sytuacji, gdy wydano ją:

 • z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • bez podstawy prawnej;
 • z rażącym naruszeniem prawa – tutaj warto przypomnieć wyrok WSA w Warszawie z 17 stycznia 2019 r. (VIII SA/Wa 824/18) – sąd uznał, że decyzja bez wskazania daty, tj. bez podania dnia, miesiąca i roku jej wydania jest nieważna!
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
 • skierowano ją do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 • była niewykonalna w dni jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Natomiast uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej może nastąpić jeżeli:

 • na mocy decyzji strona nie nabyła prawa a przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika – jest to np. decyzja odmowna;
 • na mocy decyzji strona nabyła prawo – taka decyzja może zostać uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, za zgodą strony, która nabyła prawo, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony – jest to decyzja, która rozstrzyga o obowiązkach strony.

Jednak nie każdą decyzję można uchylić lub zmienić. Ordynacja podatkowa pozbawia takiej możliwości decyzję:

 • ustalającą albo określającą wysokość zobowiązania podatkowego;
 • o odpowiedzialności podatkowej płatników lub inkasentów;
 • o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
 • określającą wysokość należnych odsetek za zwłokę;
 • o odpowiedzialności spadkobiercy;
 • określającą wysokość zwrotu podatku.

A jakie mogą być konsekwencje decyzji? Ta historia nie jest jedyna…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: