Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Działania JST w zakresie edukacji i pomocy społecznej bez VAT

Marcin Wynimko02 lipca 2020Komentarze (0)

Działania JST w zakresie edukacji i pomocy społecznej bez VAT

Kwestia opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w związku z realizacją ustawowo nałożonych na nich zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej była wielokrotnie rozstrzygana. W tej kwestii nie można było jednak mówić o jednomyślności rozstrzygnięć. Pojawiające się kolejne interpretacje podatkowe oraz wyroki sądowe opowiadały się albo za wyłączeniem tych czynności z VAT. Ewentualnie o możliwości skorzystania jedynie ze zwolnienia z tego podatku.

Interpretacja ogólna MF

Dnia 10 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną analizującą tą kwestię (sygn. PT1.8101.3.2019PT1.8101.3). Minister Finansów biorąc pod uwagę orzecznictwo zarówno TSUE jak i polskich sądów administracyjnych wskazał na istotne przesłanki, które powinny być każdorazowo analizowane. W interpretacji czytamy:

,,Przykładowo zatem należy ocenić: czy warunki realizacji danego świadczenia odbiegają od warunków, na jakich realizowane byłoby ono przez inne podmioty gospodarcze, w jakim reżimie prawnym wykonywane są dane czynności, czy istnieje asymetria pomiędzy kosztami wykonywania danych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez ich beneficjentów, w jakim stopniu ponoszona odpłatność stanowi rzeczywistą wartość otrzymywanych świadczeń, czy odpłatność uzależniona jest od sytuacji majątkowej beneficjenta.’’

W ocenie MF działalność jednostki samorządu terytorialnego nie sposób uznać za działalność gospodarczą. Glównie z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej odpłatności czynności przez nie wykonywanych. Konsekwencją tego jest wyłącznie z opodatkowania tych czynności podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia jest tutaj fakt posiadania statusu podatnika podatku VAT przez JST.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. ,,formalny status osoby dokonującej dostawy jako podatnika, nie stanowi przesłanki wystarczającej do przyjęcia, że osoba ta jest podatnikiem w odniesieniu do tej konkretnej czynności’’ (sygn.. atk I FSK 603/06).

MF przypominał przy tym regulacje art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w świetle której nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy. Wyłączenie dotyczy realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Szczególnie dla realizacji których zostały je powołano, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

O jakich czynnościach JST mówimy?

Jako przykładowe działania niepodlegające ustawie o VAT Ministerstwo Finansów wskazał:

– organizowanie przez szkoły tzw. ,,zielonych szkół’’,

– zapewnienie wyżywienia dla wychowanków placówek,

– opiekę w przedszkolu ponad podstawę programową,

– wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw,

– usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki innych osób,

– zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej.

Pamiętać należy, że powyższy katalog stanowi jedynie przykładowe działania.

Czy zastosowanie się do interpretacji ogólnej chroni podatnika?

Tą kwestię reguluje z kolei ordynacja podatkowa.

Jak stanowi jej art. 14k § 1 zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował. To ne może szkodzić również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Z kolei w następnym paragrafie czytamy, że w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

W świetle powyższego stosowanie się przez samorządy do wydanej interpretacji MF nie będzie kwestionowane.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: