Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Marcin Wynimko23 listopada 2020Komentarze (0)

przedawnienie

przedawnienie

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w VAT

Dzisiaj omówimy kwestię przedawnienia zobowiązania podatkowego w zakresie VAT, w tym problemy jakie podatnik może napotkać ustalając termin przedawnienia.

Ogólna zasada mówi – zobowiązanie podatkowego w VAT przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym przypadł nam termin zapłaty tego podatku. Zdarzyć się może, że zanim zobowiązanie podatkowe przedawni się, może upłynąć dużo więcej lat. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego. Samo przedawnienie to nie jest taki prosty temat. 🙂

Zacznijmy od prostego przykładu:

Podatek VAT za marzec 2020 r. płatny był do 25 kwietnia 2020 r. (przy rozliczeniu miesięcznym) Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zatem z końcem 2025 r.  – tutaj rzeczywiście upłynął okres 5 letni.

Idźmy zatem dalej. Podatek VAT za grudzień 2020 r. będzie płatny do 25 stycznia 2021 r. (przy rozliczeniu miesięcznym). Zobowiązanie podatkowe w tym przypadku przedawni się o rok później, tj. z końcem 2026 r.

Przy rozliczeniach kwartalnych zwróć uwagę na IV kwartał – to on przedawni się o rok później, dokładnie tak samo jak grudzień w przypadku rozliczenia miesięcznego.

 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

W przypadku, gdy bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany to termin ten musimy liczyć na nowo. W jakich sytuacjach dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia?

Po pierwsze, gdy podatnik ogłosi upadłość – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Po drugie, gdy w stosunku do podatnika zostanie zastosowany środek egzekucyjny, o którym podatnik został zawiadomiony – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano ten środek egzekucyjny.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Jeżeli termin przedawnienia zostanie zawieszony to w takim przypadku ulega on wydłużeniu. Bieg terminu przedawnienia jest zawieszany, gdy zaległość podatkowa zostanie nam rozłożona na raty. Wówczas termin wydłużamy o okres od dnia wydania decyzji, którą przyznano nam ulgę do dnia upływu terminu płatności ostatniej raty zaległości.

Zawieszenie następuje również z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony. Takie podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.);

6) wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej „Radą”, co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści.

Od kiedy liczymy ?

Termin biegu przedawnienia odpowiednio do każdego powyżej wskazanego punktu liczymy od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;

5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) doręczenia stronie opinii Rady wydanej po wystąpieniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści, lub po dniu upływu terminu na wydanie tej opinii.

Miej na uwadze, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Jak to jest z tymi zarzutami karnymi skarbowymi?

Przez wiele lat mieliśmy do czynienia z całkowicie nieuzasadnionym i bezprawnym działaniem organów skarbowych, które z premedytacją wszczynały postępowanie karne wobec podatników tylko po to, aby móc dłużej prowadzić kontrolę. Postępowanie organów było barbarzyńskie, ponieważ kiedy zbliżał się upływ okresu przedawnienia wszczynały postępowanie karne skarbowe i zaraz je zawieszały. Skutkowało to zawieszeniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych objętych kontrolą. Sądy niespecjalnie miały na uwadze dobro obywateli i umywały ręce od odnoszenia się do takich zarzutów.

22 lipca 2019 roku WSA we Wrocławiu wydał pierwszy wyrok, o sygnaturze  I SA/Wr 365/19, który może zainicjować korzystną linię orzeczniczą w tym temacie. Szczególnie istotne jest potwierdzenie przez Sąd, że inicjowanie postępowania karnoskarbowego jedynie dla przedłużenia terminu przedawnienia jest nadużyciem prawa i organy podatkowe nie mogą wykorzystywać tej konstrukcji w tym celu.

Sąd uznał zdanie skarżącego podatnika i stanowczo stwierdził, że skoro formalne działanie organu podatkowego w postaci wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie zmierza do realizacji celów tego postępowania (m.in. wykrycie sprawcy, zbieranie dowodów ), lecz jedynie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, to stwierdzenie takiego działania powinno skutkować na gruncie sprawy podatkowej nieuznaniem przerwania biegu terminu przedawnienia. Mówiąc inaczej – pozorność jako nadużycie prawa nie może wywołać skutku korzystnego dla działającego (fiskusa), a mówiąc wprost – do Państwa musisz mieć zaufanie i organy mają ściśle określony czas żeby coś znaleźć. 🙂

Więcej o odpowiedzialności karnej skarbowej tutaj.

Przedawnienie zwrotu podatku VAT

Zwrot podatku VAT również może się przedawnić, mimo, że ordynacja podatkowa nie reguluje wprost tej kwestii.

Zdaniem sądów (w tym NSA) zwrot podatku VAT należy traktować dokładnie tak jak zobowiązania. Oznacza to, że termin przedawnienia zwrotu VAT upływa z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął terminu zwrotu podatku.

25 marca 2020 r. podatnik wykazał w deklaracji vat (rozliczenie miesięczne) kwotę do zwrotu w podstawowym 60 dniowym terminie. Upływ terminu zwrotu przypadł na maj 2020 r. Przedawnienie nastąpi zatem z końcem 2025 r.

Przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przeniesionej do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy również jest możliwe. Ta kwestia nie jest już jednak taka prosta, a  Ordynacja podatkowa jej nie reguluje. Obecna praktyka wskazuje jednak, że rozliczenie za dany okres przedawnia się wtedy, gdy podatnik wykaże zobowiązanie bądź zwrot podatku.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: