Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rygor natychmiastowej wykonalności

Marcin Wynimko27 kwietnia 2021Komentarze (0)

Rygor natychmiastowej wykonalności
decyzji podatkowej

Dzisiaj zapoznam Cię z instytucją prawa podatkowego, która ma istotny wpływ na Twoją sytuację. W szczególności z sytuacją finansową, już po zakończonej kontroli podatkowej.

Czym jest i jakimi prawami rządzi się kontrola podatkowa to już zapewne wiesz z moich artykułów. Bardzo często zdarza się, że kontrole podatkowe wszczyna się pod koniec okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Zobowiązanie podatkowe co do zasady przedawnia się po 5 latach. Oczywiście licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten może ulec albo zawieszeniu albo przerwaniu. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powoduje, że termin ten biegnie od nowa.

Kontrola podatkowa sama w sobie nie przerywa jednak biegu terminu przedawnienia. Organ podatkowy wydaje decyzję wymiarową (która również sama w sobie nie przerywa tego biegu), ale jeżeli decyzji tej nada rygor natychmiastowej wykonalności i zastosuje środek egzekucyjnym, o którym podatnik zostanie zawiadomiony przed upływem terminu przedawnienia, to w tym momencie termin ten ulega przerwaniu.

Rygor

Rygor natychmiastowej wykonalność decyzji nieostatecznej może być nadawany przez organ podatkowy I instancji od chwili wydania tego rozstrzygnięcia do momentu upływu 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania. W przypadku wniesienia odwołania w terminie – do chwili wydania decyzji przez organ odwoławczy.

O odwołaniu więcej tutaj.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie, aby organ mógł je rozpoznać musi być wniesione w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego postanowienia. Uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru następuje, jeżeli wniesione zażalenie wykaże, że rygor został nadany w sposób nieuzasadniony.

Nieuzasadniony rygor natychmiastowej wykonalności,
czyli jaki?

Z nieuzasadnionym rygorem mamy do czynienia wtedy, gdy zastosowano go pomimo braku przesłanek, które uprawniają do jego wniesienia.

Przesłanki muszą zostać spełnione co najmniej dwie, przy czym obowiązkową przesłanką jest uprawdopodobnienie przez organ podatkowy, że zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Tą przesłankę należy spełnić w każdym przypadku. Uprawdopodobnienie to wykazanie, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo, graniczące wręcz z pewnością. Drugą przesłanką może być:

 • fakt, iż wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
 • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
 • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
 • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Pierwsza z fakultatywnych przesłanek, czyli fakt, iż wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych opiera się na założeniu, że skoro w zakresie innych należności, np. cywilnoprawnych zostały wyczerpane możliwości dobrowolnego zaspokojenia wierzyciela, to należy przypuszczać, że strona postępowania również w przypadku obowiązków wynikających z decyzji nieostatecznej nie będzie chciała ich dobrowolnie wykonać.

Natomiast w przypadku drugiej przesłanki, organ nie musi wykazać tego, jakimi składnikami majątkowymi dysponuje podatnik. Wystarczy, że wykaże, iż podatnik nie posiada takiego majątku, który z uwagi na swoją wartość umożliwiałby ustanowienie na nim hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Ponadto, że stan ten uprawdopodobnia niewykonanie zobowiązania.

Skuteczny rygor i co dalej?

Jeżeli zażalenie uzna za zasadne to uchylenie postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej skutkuje tym, że:

 • przerwanie biegu przedawnienia się cofa,
 • postępowanie egzekucyjne umarza się,
 • zastosowane środki egzekucji uchyla się.

W konsekwencji powyższego podatnik ma prawo żądać zwrotu wszelkich kwot wyegzekwowanych.  Z kolei, jeśli upłynął już termin przedawnienia, to organ podatkowy traci możliwość kontynuowania postępowania podatkowego wymiarowego. Wówczas powinien je umorzyć.

***

Po przeczytaniu: „Rygor natychmiastowej wykonalności”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: