Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ulga na złe długi

Marcin Wynimko16 marca 2020Komentarze (0)

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Z początkiem roku doczekaliśmy się możliwości stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Jest to mechanizm, który zapewne znasz jedynie z przepisów vatowskich.

Zacznijmy od początku. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT i odpowiedni ustawy o CIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne. Nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane. Oblicza się je po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania tego przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Nie może to być później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Innymi słowy, przychód z działalności gospodarczej powstaje również wtedy gdy podatnik nie otrzyma płatności.

Podobnie jest w przypadku kosztów.

Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ze wskazanymi w ustawie wyłączeniami stanowią koszty uzyskania przychodów. Co do zasady za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się, dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Są również przypadki, w których warunkiem zaliczenia wydatku do kup jest jego zapłacenie.

Innymi słowy, kosztem może być również to co jest niezapłacone.

Wprowadzenie ulgi na złe długi

Nowe przepisy, dają wierzycielowi możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę niespłaconej wierzytelności. Regulacja ta odnosi się do sytuacji, gdy wierzytelność ta jest nieuregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności wskazanego w umowie lub fakturze. Dotyczy to zarówno ustawy o PIT oraz ustawy o CIT.

Z drugiej strony to obowiązek dłużnika do doliczenia nieuregulowanej kwoty zobowiązania do podstawy opodatkowania. Szczególnie w sytuacji gdy minęło 90 dni od dnia terminu płatności wskazanego w umowie lub fakturze.

Wierzytelności, do których ma zastosowanie ulga na złe długi

Ulgę na złe długi stosuje się jedynie do wierzytelności i zobowiązań. Dotyczy to odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach uzyskania przychodów.

Warunki stosowania ulgi na złe długi

Do zastosowania ulgi na złe długi konieczne jest spełnienie (łącznie) następujących warunków:

 1. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wymóg powinieneś badać na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata. Liczy się to od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa. W przypadku gdy rok kalendarzowy faktury (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności,
 3. transakcję handlowa zawarłeś w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika. Natomiast dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Późniejsze uregulowanie należności a korekta

Wierzyciel dokonuje korekty z tytułu ulgi na złe długi pod pewnymi warunkami. Mianowicie do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność pozostaje nieopłacona. Taka sama sytuacja wygląda w przypadku korekty, której dokonuje dłużnik.

Jeżeli po roku podatkowym, za który korygowałeś deklarację, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, masz obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania lub zmniejszyć wykazaną stratę o wartość kwoty uprzednio skorygowanej.

Jeżeli po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie, obowiązany jest do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym to zobowiązanie zostało uregulowane. W sytuacji gdy wartość zmniejszenia jest wyższa od podstawy opodatkowania, zmniejszenia o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia podstawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (t.j. Dz.U.2019.1649)

***

Poczytaj też o Czynnym Żalu >>

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: