Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu

Marcin Wynimko30 marca 2020Komentarze (0)

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego a jego remont to częste zagadnienie rzucane przez klientów. Co do zasady sprzedaż budynków, budowli lub ich części przez podatników VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Są jednak przewidziane wyjątki, które znajdziemy w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Zgodnie z pierwszym punktem:

zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Czym jest pierwsze zasiedlenie?

Jak widać do ustalenia czy mamy prawo do zwolnienia konieczne jest sięgnięcie do definicji pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w tym akcie prawnym mowa jest o:

pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. a) wybudowaniu lub
 2. b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

W związku z powyższym, mamy prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości. Spełniony musi być warunek, że sprzedaż ta jest dokonywana po upływie 2 lat od rozpoczęcia jej użytkowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy jest to dokonywane na potrzeby własne. Co ważne data pierwszego zasiedlenia może ulec zmianie. Dzieje się tak jeżeli podatnik dokonał ulepszenia nieruchomości, a wydatki jakie poniósł w związku z tym ulepszeniem stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przykład:

Jan Kowalki jest w przedsiębiorcą. W środkach trwałych jego przedsiębiorstwa znajduje się hala magazynowa, którą zakupiono we wrześniu 2010 r. Dokonano jednak jej przebudowy, która zakończyła się w czerwcu 2019 r., a nakłady jakie poniesiono przekroczyły 30% wartości początkowej. W związku z tym, za datę pierwszego zasiedlenia należy uznać czerwiec 2019 r. Od daty pierwszego zasiedlenia nie upłynął zatem wymagany dwuletni okres – Jan Kowalski musi opodatkować sprzedaż właściwą stawką podatku VAT.

Ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

I tutaj przejdziemy do najistotniejszej kwestii, a właściwie najistotniejszego fragmentu definicji pierwszego zasiedlenia. Mowa u wydatkach  poniesionych na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Sięgnijmy zatem do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 22g ust. 17 ustawy o PIT czytamy:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Dotyczy to także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Środek trwały kontra towar handlowy

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym wskazuje, że ulepszenie odnosi się jedynie do środka trwałego. Co za tym idzie, gdy podatnik zakwalifikował np. lokal mieszkalny jako towar handlowy, to przy ustalaniu daty pierwszego zasiedlenia bez znaczenia będzie chociażby remont tego lokalu i wydatki jakie podatnik na niego poniósł.

Potwierdzenie znajdujemy przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 stycznia 2020 r., w której stwierdzono, że:

(…) na gruncie prawa podatkowego „ulepszenie” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi. Pod pojęciem tym należy rozumieć takie czynności, jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środka trwałego, które podnoszą jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi innych cech użytkowych. Zatem nieruchomości (np. lokale mieszkalne), które nie będą stanowić u podatnika środka trwałego, nie mogą ulec ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ponieważ pojęcie ulepszenia, do którego odwołuje się ustawodawca w art. 2 pkt 14 ustawy, odsyłając do przepisów o podatku dochodowym, dotyczy ulepszenia środków trwałych’’

Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1-2.4012.668.2019.3.IR.

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu jest jak widać powszechnie występującym tematem. Sprzedaż lokalu mieszkalnego (zakwalifikowanego jako towar handlowy) będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT. Bez względu na wielkość poniesionych nakładów na remont tego lokalu. O ile oczywiście od daty pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuży niż 2 lata.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: