Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Na jednym z forów internetowych znalazłem wpis przerażonego podatnika: Czeka mnie kontrola fiskusa. Dostałem zawiadomienie ze skarbówki. Co mam zrobić? Pomóżcie!

Jak się przygotować do kontroli podatkowej? Co musisz wiedzieć, zanim kontrolerowi otworzyć drzwi swojego biura?

Przygotowałem dla Ciebie krótki przewodnik, z którego dowiesz się najważniejszych rzeczy o etapie poprzedzającym kontrolę podatkową w Twojej firmie i etapach następujących po wszczęciu kontroli przez fiskusa.

Kontrola fiskusa - dokumenty i kalkulator

Najważniejsze: zwykle masz czas na przygotowanie się do kontroli fiskusa

Musisz wiedzieć, że zazwyczaj o kontroli podatkowej każdy przedsiębiorca zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. To dla Ciebie jest bardzo dobra wiadomość dlatego, że masz czas, żeby się do niej odpowiednio przygotować. Jeśli nie wiesz jak, powinieneś zasięgnąć pomocy doświadczonego pełnomocnika (mogę to być ja albo inna wiarygodna osoba).

Zgodnie z art. 281 ustawy Ordynacja Podatkowa:

Organy podatkowe pierwszej instancji (…) przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.

A zatem to organ podatkowy pierwszej instancji, a więc z Twojej (albo pobliskiej) miejscowości będzie tym, który zapuka do Twoich drzwi. Tym organem może być urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej. Ich celem jest:

… sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Ważne jest to, że niemal wszystkie działania inspektorów podatkowych podlegają określonym procedurom. Wynika z tego, że  będziesz dokładnie wiedział co Cię czeka podczas czynności kontrolnych.

Bywa, że kontrola fiskusa jest uciążliwa i ciągnie się miesiącami. Znasz na pewno też przypadki, kiedy kontrola doprowadziła do likwidacji firmy i często było to spowodowane pomyłką urzędnika kontroli, co okazywało się – niestety – po wielu latach w wyniku postępowania sądowego. Aby zapobiec takim właśnie sytuacjom dobrze jest znać swoje prawa i obowiązki, jako podmiotu, którego fiskus kontroluje.

Oto kilka najważniejszych rzeczy:

1. Kontrola fiskusa – czas trwania

Niezwykle ważne jest to, że organ kontrolujący nie może zakończyć kontroli później, niż w terminie wskazanym w upoważnieniu właściwego organu do jej przeprowadzenia.

Czas ten, zgodnie z prawem, nie może przekraczać w przypadku:

 • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
 • małych firm – 18 dni roboczych,
 • średnich firm – 24 dni roboczych,
 • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

(i dotyczy to nie tylko kontroli podatkowej)

Jednak o czasie trwania kontroli fiskusa mówi również Ordynacja Podatkowa. Wedle jej zapisów (art. 284b):

Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Oczywiście, jeśli zakończenie kontroli nie jest możliwe w tym terminie, wówczas istnieje możliwość przedłużenia postępowania. Kontrolerzy są wtedy zobowiązani zawiadomić Cię podając przyczyny przedłużenia i wskazując nowy termin. Niestety obecnie w przepisach Ordynacji nie ma ograniczenia ani co do terminu, na jaki przedłuża się postępowanie, ani co do liczby takich przesunięć.

Nie jest to dobra informacja. Może to być, i bywa, dolegliwe. Często nawet możesz mieć poczucie zgubienia i rezygnacji, na co liczą zresztą kontrolujący pracownicy fiskusa. Tym bardziej warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy i wsparcia pełnomocnika (adwokata), który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach oraz potrafi obiektywnie ocenić sytuację.

2. Kontrola zazwyczaj jest zapowiedziana, ale są wyjątki

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Czy kontrola może zostać wszczęta wcześniej niż przed wspomnianym wyżej terminem siedmiu dni? Tak. Ale pod warunkiem, że fiskus uzyska na to Twoją zgodę. A co jeśli organ podatkowy się spóźni? Otóż brak wszczęcia kontroli przed upływem 30 dnia sprawia, że trzeba wyznaczyć jej nowy termin.

Poczytaj też: Biała lista podatników VAT

Ordynacja dopuszcza jednak przypadki, gdy urząd nie musi zawiadamiać o kontroli. Dzieje się tak między innymi, gdy podatnik jest podejrzany o przestępstwo, gdy sprawa dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej działalności gospodarczej. W tych sytuacjach po prostu chodzi o element pewnego zaskoczenia podatnika: jeśli kogoś się podejrzewa o niecne występki, to lepiej go zaskoczyć niż dać mu czas do „posprzątania”.

Pełen katalog warunków wyłączających obowiązek powiadomienia o kontroli fiskusa znajdziesz w artykule 282 c Ordynacji podatkowej. Jestem jednak przekonany, że Ciebie ten przypadek nie dotyczy 🙂

3. Błędy w dokumentach można poprawić tylko przed kontrolą fiskusa

Co możesz zrobić, kiedy się dowiesz o tym, że organ podatkowy przyjdzie do Ciebie na kontrolę? Ten czas warto wykorzystać na poprawienie błędów wykrytych w rozliczeniach, czyli skorygować posiadane dokumenty księgowe (faktury), poprawić błędne zapisy w książce przychodów i rozchodów. A także warto skorygować deklaracje VAT oraz zeznanie roczne PIT. Oczywiście jeśli po Twojej analizie okaże się, że masz zaległość podatkową to koniecznie zapłać tę zaległość i nie zapomnij o odsetkach.

Zrób to wszystko przed kontrolą, gdyż w jej trakcie takiej możliwości miał już nie będziesz.

4. Kontrola fiskusa bez obecności podatnika

W życiu bywają wypadki losowe i może się zdarzyć, że nie będziesz mógł uczestniczyć w kontroli swojego przedsiębiorstwa. W takim wypadku powinieneś wyznaczyć osobę, która będzie Cię reprezentować. Kto może być takim pełnomocnikiem? To może być Twoja księgowa, ale także doradca podatkowy czy adwokat.

Pełnomocnik (Twój reprezentant podczas kontroli podatkowej) ma między innymi prawo do:

 • odbioru zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej,
 • wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
 • złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

5. Wymagane podczas kontroli fiskusa dokumenty

Musisz wiedzieć, że kontroler podczas swoich czynności kontrolnych może czuć się dość swobodnie. Ordynacja gwarantuje mu bowiem wejście bez przepustki i bez osobistej kontroli do każdego miejsca Twojego przedsiębiorstwa. Jedynym ograniczeniem jego poruszania się i zaglądania w każdy kąt są obowiązujące na miejscu przepisy BHP:

Art. 287 § 5. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianejwregulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisomo bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Kontrolujący pracownik fiskusa może również zażądać od kontrolowanego udostępniania wszelkich akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz ma prawo do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Słowem – może wszystko.

Powinieneś zatem być na to przygotowany i przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. I tak przecież fiskus ich zażąda.

Uwaga – kontroli mogą podlegać również… archiwalne deklaracje PIT i VAT. Powinieneś je bowiem przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym minął termin płatności danego podatku. I ważne – jeśli posiadasz kasę fiskalną, to także i ona podlega kontroli fiskusa. Urzędnik sprawdzi, czy nie zostały naruszone plomby i inne rzeczy.

Jeśli Twoje dokumenty są sporządzone w języku obcym, to możesz być poproszony o ich przetłumaczenie u tłumacza przysięgłego. Hm… nie jest to dobra wiadomość. W szczególności, kiedy tych dokumentów jest sporo, kwota wynagrodzenia tłumacza może być dość duża.

Niestety bywa, że „drużyna fiskusa” żąda także często dokumentów nie tylko bezpośrednio od przedsiębiorcy, ale nawet od jego kontrahentów, o ile prowadzą u nich czynności sprawdzające w związku z kontrolą u podatnika.

6. Kontrola fiskusa – szerokie uprawnienia

„Drużyna fiskusa” ma dodatkowe, dość szerokie uprawnienia. Podobne zresztą do tych, jakie przysługują… policji.

Jeżeli więc przedsiębiorca uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych…

(Art. 286a. § 1.)… Kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.

Co ważne, organy wzywane na pomoc nie mogą jej odmówić. Zatem kontrolujący w pewnym sensie nadzoruje – kieruje takim organem podczas czynności kontrolnych.

W wyjątkowych przypadkach urzędnik skarbowy może stosować przymus bezpośredni i używać broni palnej oraz dokonywać zatrzymań i przeszukań.

7. Kara po zakończeniu kontroli fiskusa

Jeżeli po przeprowadzonej kontroli się okaże, że ukrywasz dochody, fiskus może nałożyć karę.

Przedsiębiorca, który nie zgłosił fiskusowi wszystkich swoich dochodów, może zostać ukarany tzw. podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości nawet 75 proc. tych ukrytych dochodów. Mówi o tym jasno ustawa o PIT w art. 25 e:

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lubpochodzących ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7,zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania.

Warto wiedzieć jednak, że taka wysoka stawka podatku ta nie zostanie zastosowana, jeśli podatnik udowodni albo co najmniej uprawdopodobni źródło pochodzenia tego przychodu. A więc mówiąc wprost – udowodni skąd pochodzą budzące wątpliwość kontrolera środki finansowe.

8. Odwołanie od kontroli fiskusa, czyli zastrzeżenia do protokołu

Oczywiście po kontroli fiskusa możesz mieć poczucie, a nawet pewność, że ustalenia poczynione podczas kontroli są nieprawidłowe i w związku z tym wymiar kary oraz obliczona kwota zaległości podatkowej są nieprawidłowe. W tej sytuacji możesz po prostu wnieść tzw. zastrzeżenia do protokołu albo wyjaśnienia. Musisz jednak jednocześnie dołączyć do nich stosowne dowody. I masz na to 14 dni.

Twój wniosek rozpatruje kontrolujący i ma na to również 14 dni.

Kontrola fiskusa kończy się w dniu doręczenia protokołu z kontroli.

***

Powyżej poruszyłem najważniejsze aspekty kontroli podatkowej. Oczywiście szczegółów, jak się możesz domyślać, jest znacznie więcej. Tutaj znajdziesz odpowiedni fragment Ordynacji podatkowej, która dotyczy właśnie kontroli fiskusa. Zajrzyj i poczytaj przez chwilę. Musisz jednak wiedzieć, że przepisy dotyczące kontroli znaleźć można w niemal wszystkich ustawach podatkowych, zatem znajomość, nawet dobra, Ordynacji Podatkowej nie jest na pewno wystarczająca. Nie wspominając o orzeczeniach sądowych, czy nawet orzeczeniach sądów unijnych.

Z tego powodu niemal w każdym przypadku wszczęcia kontroli podatkowej asysta i pomoc doświadczonego pełnomocnika jest nieodzowna. Wiesz zapewne, że kontroler chce się wykazać przed swoim przełożonym wysoką skutecznością, zatem na pewno będzie dążył do „znalezienia problemu podatkowego” tam, gdzie go nawet nie ma. I jeśli zobaczy po drugiej stronie (po Twojej stronie) profesjonalnego obrońcę, na pewno będzie mniej gorliwy do wymyślania / tworzenia podatkowego problemu w Twojej firmie.

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną w każdej sytuacji, jeśli uznasz, że jest to dla Ciebie dobre rozwiązanie.

***

O tym, jak się przygotować do kontroli podatkowej przeczytasz także na łamach portalu Infor.pl:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-skarbowa/746168,Jak-przygotowac-sie-do-kontroli-urzedu-skarbowego.html

Zdjęcie by Kelly Sikkema

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Magazyn konsygnacyjny

Marcin Wynimko08 września 2019Komentarze (0)

W rozumieniu ustawy o VAT:

magazyn lub skład konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Definicja w ustawie jest dosyć zawiła. Przekładając to na prostszy język, magazyn konsygnacyjny to magazyn prowadzony, w którym przechowuje on towary należące do zagranicznego dostawcy.

Towar ten nadal pozostaje własnością dostawcy – polski nabywca stanie się jego właścicielem dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu. W rzeczywistości magazyn konsygnacyjny nie różni się od innych magazynów. Różnica pojawia się natomiast na gruncie prawa podatkowego.

Zalety?

Magazyny konsygnacyjne stosuje się głównie do przechowywania materiałów, tworzyw, półproduktów, które są wykorzystywane w dalszym procesie produkcji.

Zaletą magazynu konsygnacyjnego jest fakt, iż producent potrzebujący w późniejszym terminie danych materiałów pochodzących z różnych państw UE nie musi ich składować u siebie ponosząc przy tym koszty magazynowania. Korzystając z magazynu konsygnacyjnego ma on w każdej chwili dostęp do potrzebnych materiałów nie opóźniając przy tym procesu produkcyjnego.

Obowiązek podatkowy w VAT.

Przetransportowanie towaru do magazynu konsygnacyjnego podmiotowi, który go prowadzi oraz późniejszą dostawę towaru do nabywcy uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Te warunki to:

 1. zagraniczny dostawca nie może być zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
 2. towary są przeznaczenia produkcyjnego lub usługowego, z wyłączeniem działalności handlowej;
 3. prowadzący magazyn konsygnacyjny zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika od wartości dodanej towarów do tego magazynu.

Brak magazynu konsygnacyjnego skutkowałoby konieczność rejestracji zagranicznego dostawcy na cele podatku VAT w Polsce, który przemieszczając towar do polskiego magazynu rozpoznawałby jednocześnie wewnątrzwspólnotową dostawę towaru oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Idąc dalej, pobranie z magazynu towaru przez nabywcę wymagałoby zastosowania polskiej stawki VAT dla transakcji krajowych.

Przy wykorzystaniu magazynu konsygnacyjnego to polski nabywca wykazuje WNT, a zagraniczny dostawca – WDT.

Sprawdź też to i to.

Obowiązek podatkowy – pobranie towaru – faktura

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady dopiero z chwilą pobrania towaru z magazynu, nie później niż z dniem wystawienia faktury. Są oczywiście wyjątki.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której towar ulegnie zniszczeniu lub stwierdzi się jego brak w magazynie konsygnacyjnym. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym towar opuści magazyn lub zostaje zniszczony.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego dnia – dniem tym jest dzień, w którym stwierdzono ich brak albo zniszczenie.

Wyjątkiem jest użycie lub wykorzystanie towaru, które nastąpiło przed jego pobraniem z magazynu.  Obowiązek podatkowy powstaje wtedy z dniem użycia lub wykorzystania tych towarów.

Musisz też pilnować statusu podatnika VAT zagranicznego dostawcy. Ważne dla Ciebie jest czy dostawca jest podatnikiem VAT w swoim kraju, lub czy rejestrował się jako podatnik VAT w Polsce. Jeśli któreś zdarzenie miało miejsce – powstaje obowiązek podatkowy w ramach składu konsygnacyjnego.

Czas

Od wprowadzenia towarów do magazynu masz 24 miesiące, aby je pobrać. Po upływie tego okresu powstaje obowiązek podatkowy. Dlatego musisz się pilnować. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Vat dla rolników

Marcin Wynimko24 sierpnia 2019Komentarze (0)

Podatek VAT u rolników budzi szereg kontrowersji. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję o przejściu na rozliczenia VAT, ale także wówczas, kiedy trzeba sobie zadać pytanie, czy ja, rolnik, podlegam temu podatkowi.

Rolników można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy ryczałtowi, drugą – rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Vat u rolników zatem … występuje. 🙂

Rolnik ryczałtowy

Rolnikiem ryczałtowym wg ustawy o VAT jest rolnik dokonujący dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie powołanego art. 43 ust. 1 pkt. 3 zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Poczytaj też o Białej Liście Podatników VAT

Rolnik ryczałtowy nie musi zatem rejestrować się jako czynny podatnik VAT, wystawiać faktur, prowadzić ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług oraz składać deklaracji podatkowej.

VAT-RR

Z działalnością rolniczą prowadzoną przez rolnika ryczałtowego nierozerwalnie wiąże się specyficzny rodzaj dokumentu – faktura VAT-RR. Jest ona wystawiana nie przez sprzedawcę (w tym wypadku rolnika ryczałtowego) a nabywcę produktów rolnych będącego podatnikiem VAT czynnym.

Elementy faktury VAT-RR są wskazane w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT i są to m.in. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy, numer dowodu osobistego dostawcy, datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury.

Dodatkowo faktura VAT-RR musi zawierać oświadczenie dostawcy w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Ważne! Rolnik ryczałtowy ma obowiązek przechowywania oryginału faktury VAT-RR oraz kopie oświadczeń, o którym mowa wyżej przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

 Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych i wynosi obecnie 6,5%.

Rolnik na zasadach ogólnych

Rolnik nie musi korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt. 3. Może on zdecydować o przejściu na zasady ogólne rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Powinieneś wtedy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja ze zwolnienia.

Po rejestracji, jako rolnik masz obowiązek wystawiania faktur sprzedaży na zasadach przewidzianych dla wszystkich czynnych podatników podatku VAT. Pamiętaj też o prowadzeniu ewidencji, składaniu deklaracji podatkowych oraz płaceniu podatku VAT.

Podatek jest naliczany przy sprzedaży produktów przetworzonych oraz nieprzetworzonych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz przy świadczeniu usług. Stawki w podatku VAT przewidziane dla rolników to z reguły 5 lub 8% w zależności od towaru.

Podatek naliczony

Jak każdemu czynnemu podatnikowi podatku VAT, tak i rolnikowi posiadającemu taki status przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. Należy jednak pamiętać, że zakup towarów  i usług musi być związany z prowadzoną działalnością i wykorzystywany w tym celu.

Tutaj trzeba zwrócić uwagę na najczęstszy błąd rolników – nierozdzielanie zakupów na cele gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego (np. energia elektryczna).  Zawyżenie w ten sposób podatku naliczonego wiąże się z ryzykiem późniejszego zakwestionowania wysokości podatku przez urząd skarbowy i wystąpieniem zaległości podatkowej.

Uwaga na oszustwo podatkowe

Prowadzone gospodarstwo rolne nierozerwalnie wiąże się z zakupem oleju napędowego niezbędnego do użytkowania maszyn rolnych i pojazdów. Jak wskazują dane statystyczne paliwa to jeden z głównych towarów, których obrót jest związany z oszustwem podatkowym.

Należyta staranności przy dokonywaniu takich transakcji nie omija zatem rolników. Konieczna jest weryfikacja dostawcy paliwa oraz wszystkich okoliczności zawieranych transakcji. Cena odbiegająca od ceny rynkowej stanowi podstawowy sygnał ostrzegawczy dla rolnika.  Zobacz ten wpis żeby dowiedzieć się co mam na myśli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Wniosek o interpretację podatkową

Marcin Wynimko22 sierpnia 2019Komentarze (1)

 

wniosek o interpretację podatkową - księga i lupaWniosek o interpretację podatkową to, przede wszystkim na gruncie VATu, chleb powszedni. Niejeden przedsiębiorca zmaga się z problemami natury podatkowej w swojej działalności.

Przepisy podatkowe są chyba najbardziej skomplikowanymi ze wszystkich innych, wiele wyłączeń, wiele zastrzeżeń i wiele połączonych przepisów, nie zapominając przy tym  o prawie europejskim, które również ma znaczenie, mogą przyprawiać o zawrót głowy.

Oczywiście od tego są prawnicy i doradcy podatkowi, jednak w niektórych kwestiach nie mogą Ci zagwarantować, że organ podatkowy nie podważy np. zastosowania zwolnienia w podatku VAT lub jego niższej stawki czy też, że uzna, iż nie miałeś prawa do wliczenia np. wydatków na imprezę integracyjną Twoich pracowników w koszty firmy.

Tutaj z pomocą przychodzą wnioski o interpretację podatkową.

Wniosek o interpretację

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje działanie jest prawidłowe lub Twoje planowane działania  będą prawidłowe (oczywiście mowa tutaj tylko o kwestiach podatkowych) i czy właściwie stosujesz przepisy podatkowe możesz zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w tej sprawie.

Jak wygląda taki wniosek?

We wniosku musisz bardzo dokładnie przedstawić stan faktyczny. Organ nie może mieć wątpliwości z jaką sprawą się zgłaszasz oraz czy wszystkie niezbędne informacje dla danej sprawy przedstawiłeś.

Następnie zadajesz pytanie, np. Czy Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym, tj. przy sprzedaży nieruchomości zakupionej od osoby fizycznej może zastosować zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

Po wskazaniu pytania oraz podstawy prawnej, którą (Ty) się kierujesz przedstawiasz organowi swoje stanowisko i argumentację.


Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej mogą zgłaszać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • inne podmioty, np. stowarzyszenia.

Co istotne, możliwe jest złożenie wspólnego wniosku przez kilka osób zainteresowanych. Taka sytuacja może wystąpić np. gdy z wnioskiem wystąpią np. wspólnicy spółki jawnej lub małżeństwo, które zamierza podzielić majątek wchodzący w skład prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków. W takiej sytuacji jedna z osób będzie Wnioskodawcą (stroną postępowania), a druga będzie osobą zainteresowaną niebędącą stroną postępowania.

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową?

Wniosek składa się na formularzu ORD-IN – można go znaleźć w PDF lub wykorzystać wniosek interaktywny ze strony http://www.druki.gofin.pl. Jeżeli zabraknie na nim miejsca, możesz wykorzystać formularz ORD-IN/A, który załączysz do tego pierwszego.

Jeżeli składasz wniosek wspólny, właściwy będzie formularz ORD-WS oraz ORD-WS/B, który będzie zawierał dane pozostałych osób zainteresowanych.

Wniosek możesz wysłać listownie, złożyć go osobiście w urzędzie lub wysłać elektronicznie.

Krajowa Informacja Skarbowa mieści się pod adresem:

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Opłata

Stawka za jedno pytanie to 40 zł. Jeżeli zadajesz dwa pytania – opłata wyniesie 80 zł. Jeżeli składasz wniosek w kilka osób, mnożysz opłatę przez ilość osób.

Ewentualnie zapłacisz również 17 zł opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, jeżeli będziesz działał przez pełnomocnika.

Opłatę za wydanie interpretacji wnosi się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej, a opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała, w którym siedzibę ma Krajowa Informacja Skarbowa.

Odpowiedź

Jeżeli organ doszuka się braków formalnych, wezwie Cie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Musisz to zrobić w wyznaczonym terminie, inaczej nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytanie.

Na wydanie interpretacji będziesz czekał maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli po tym terminie nie uzyskasz odpowiedzi – będzie to oznaczało milczącą interpretację, tj. możesz przyjąć, że Twoje stanowisko jest prawidłowe.

Korzystna interpretacja

Jeżeli przedstawione przez Ciebie stanowisko, organ uzna za prawidłowe możesz być spokojny, ta interpretacja będzie dla Ciebie zabezpieczeniem. W razie gdy się do niej zastosujesz, a później nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie przez sąd, nie będzie wobec Ciebie wszczynane postępowanie karno skarbowe i nie wywoła ona dla Ciebie negatywnych konsekwencji wstecz.

Jeżeli jednak zostanie wydana wobec Ciebie decyzja dotycząca unikania opodatkowania lub nabywania umownych korzyści – interpretacja nie będzie Cie już chroniła.

Musisz również pamiętać, że interpretacja będzie wiążąca tylko dla tego konkretnego stanu faktycznego, który przedstawiłeś we wniosku. Nie warto więc naginać prawdy lub nie ujawniać niezbędnych informacji w obawie przed negatywną odpowiedzią – i tak, w takiej sytuacji, nie będzie Cie ona chroniła.

Niekorzystna interpretacja

Jeżeli organ wyda niekorzystną dla Ciebie interpretację, możesz ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Właściwym będzie sąd dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.  Skargę składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - flaga UEOmówiłem już transakcje wewnątrzwspólnotowe dotyczące towarów w poście tutaj. Teraz kolej na usługi. Jak już pisałem, transakcje wewnątrzwspólnotowe to transakcje pomiędzy podmiotami z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku usług, instytucja została nazwa na gruncie ustawy o VAT jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Miejsce świadczenia usługi

Podstawową kwestią w przypadku usług wewnątrzwspólnotowych jest ustalenie miejsca świadczenia usług. To od tego zależy gdzie opodatkowuje się świadczone usługi. Nie jest to miejsce, w którym znajduje się sprzedawca, a siedziba działalności gospodarczej nabywcy – tak stanowi art. 28b ustawy o VAT. Jeżeli zatem krajem nabywcy będą np. Niemcy – to tam będzie opodatkowana usługa. Polski przedsiębiorca wystawi fakturę bez podatku.

Jak to bywa, są jednak wyjątki i dotyczą one np. usług:

 • związanych z nieruchomościami – tutaj miejscem świadczenia jest miejsce położenia danej nieruchomości,
 • restauracyjnych i cateringowych – miejscem świadczenia jest co do zasady miejsce, gdzie faktycznie wykonano usługi,
 • transportu pasażerów – miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Jeżeli polski przedsiębiorca świadcz usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta, ale usługi wykonuje faktycznie na terenie Polski – jego obowiązkiem jest zastosowanie właściwej stawki VAT zgodnie z krajowymi zasadami opodatkowania.

Faktura dla zagranicznego kontrahenta

Zgodnie z przepisami, jeżeli to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, powinieneś wystawić fakturę z adnotacją ,,odwrotne obciążenie’’. Nie wykazuje się na niej również stawki i kwoty podatku.

Osoby prywatne będące usługobiorcami

Jeżeli odbiorcami usługi są osoby prywatne, tzn. niebędące podatnikami, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

VAT-UE i deklaracje

Tak samo jak przy wewnątrzwpsólnotowych transakcjach dotyczących dostawy i nabyć towarów, tak przy świadczeniu usług wewnątrzwspólnotowych podatnik zamierzający dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE składając zgłoszenie na formularzu VAT-R. Dostanie on europejski NIP, którym będzie się posługiwał przy tych transakcjach. Obowiązkiem podatnika jest też składanie deklaracji na formularzu VAT-7 lub VAT-7K.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT- on również ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT – UE.

Jak zatem widać wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług nie jest tematem prostym i wymaga pewnego rozeznania przy wystawianiu faktur.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl