Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nierzetelność ksiąg

Marcin Wynimko23 czerwca 2019Komentarze (0)

Księgi podatkowe to mówiąc ogólnie i po ludzi wszystkie rejestry, które prowadzi przedsiębiorca do celów rozliczania podatków. Definicja ordynacji podatkowej jest długa i nudna, więc jej nie przytaczamy. W dzisiejszym wpisie omówimy co to jest nierzetelność ksiąg podatkowych.

Księgi podatkowe prowadzone w sposób rzetelny i niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Oznacza to, że dopóki organ nie podważy ich wiarygodności – są one pełnoprawnym dokumentem, który potwierdza uzyskane przychody i poniesione wydatki pozwalające na ustalenie podstawy opodatkowania. Nie trzeba chyba dodawać, że organy podatkowe bardzo lubią podważać rzetelność ksiąg. 🙂

Co rozumieć przez rzetelność ksiąg?

W art. 193 ust. 2 o.p. ustawodawca posługuje się właśnie takim określeniem. Z rzetelnością mamy do czynienia wtedy kiedy zawarte w księgach zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Inaczej mówiąc, powinny one dokumentować rzeczywiście mające miejsce zdarzenia gospodarcze.

Nierzetelność to ewidentna niezgodność zapisu księgowego z rzeczywistością, która – gdyby została przyjęta za podstawę wymiaru – spowodowałaby ustalenie niewłaściwej wysokości podatku (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 czerwca 2008 r., I SA/Go 107/08).

Księgi które nie zawierają wszystkich zdarzeń gospodarczych twojej firmy lub są niezgodne z tym co miało miejsce to są nierzetelne. Oczywiście miej na uwadze, że często ocena organu podatkowego rzetelności ksiąg jest bardzo tendencyjna.

Pamiętaj, organ musi mieć dowód!

Organ podatkowy podważający wiarygodność i rzetelność prowadzonych przez Cie ksiąg musi mieć niepodważalne i obiektywne dowody. Organ nie może domniemywać, że podatnik np. nie uwzględnił części przychodów w księgach zaniżając tym samym podstawę opodatkowania. Księgi podatkowe korzystają bowiem z domniemania zgodności z prawdą:

,,Przepis art. 193 o.p. daje podatnikowi bardzo poważny przywilej w postaci zagwarantowania, iż określenie zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy nie zostanie dokonane odmiennie, niż wynika to z rzetelnej i niewadliwej księgi podatkowej.” (,,Ordynacja podatkowa w praktyce”, Wyd. Temida 2, Białystok 2007, str. 89).

Nierzetelność ksiąg – co dalej?

Jeżeli organ stwierdzi, że twoje księgi są nierzetelne to skończy się to prawdopobnie oszacowaniem podstawy opodatkowania. Musisz się również z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Kontrola celno-skarbowa

Marcin Wynimko17 czerwca 2019Komentarze (0)

W gąszczu przepisów prawa Podatnik mylnie może utożsamiać czynności podejmowane przez organy podatkowe za jednakowe. Wyjaśniłem już wcześniej, że kontrola podatkowa (poczytaj więcej o kontroli podatkowej w firmie) nie jest tym samym co postępowanie podatkowe. Czym jest kontrola celno-skarbowa? Błędnie Podatnicy zastępują ją określeniem kontroli podatkowej – jest to bowiem zupełnie inny tryb kontroli mogącej mieć miejsce w Twojej firmy.

Zakres kontroli celno-skarbowej

Kontrola celno – skarbowa może dotyczyć m.i.n.:

 • przestrzegania prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
 • gier hazardowych,
 • prawa dewizowego,
 • rodzajów paliwa przewożonych w zbiornikach środków przewozowych,
 • przesyłem pocztowych,
 • refundacji wywozowych,
 • wywozu i przywozu na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Kontrola celno-skarbowa – wszczęcie

W przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie dostaniesz zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. Kontrola rozpoczyna się z momentem doręczenia upoważnienia od naczelnika urzędu celno-skarbowego przez urzędnika przeprowadzającego kontrolę. Mówiąc prościej, do Twojej firmy zapuka urzędnik, przedstawi w/w upoważnienie, okaże Ci legitymację służbową i właśnie w tym momencie masz rozpoczętą kontrolę celno-podatkową w swojej firmie.

W przypadku kontroli m.in.

 • na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym,
 • dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży,
 • w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania

– są one wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej wraz ze stałym upoważnieniem do wykonywania kontroli.

Właściwość urzędów tutaj.

Jakieś możliwości?

Tryb rozpoczęcia kontroli celno – skarbowej pozbawia Cie możliwości wcześniejszego przygotowania, zweryfikowania dokumentów.

Masz jednak jedną możliwość na uniknięcie większych problemów – w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kontroli masz prawo złożyć deklarację korygująca i zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami.

Uprawnienia urzędnika

Urzędnik przeprowadzający kontrolę celno – skarbową ma prawo m.in. do:

 • wstępu do siedziby i pomieszczeń firmy, zakładów pracy, do innych lokali i budynków należących do kontrolowanego,
 • wstępu do lokalu mieszkalnego lub w miejsca, w którym mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty związane z kontrolą, przeszukiwania ich, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień,
 • żądania okazania dokumentów, w tym wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych,
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • dokonywania oględzin,
 • wzywania i przesłuchiwania kontrolowanego, pracowników, świadków.

Cały katalog uprawnień zawiera art. 64 ustawie o KAS.

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany obowiązek m.in.:

 • umożliwienia wglądu w dokumenty,
 • udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
 • przeprowadzać na żądanie spis z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli celno-skarbowej
 • umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych
 • udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

Cały katalog uprawnień jest zawarty w art. 72 ustawie o KAS.

Zakończenie i wynik kontroli

Kontrola celno – skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. W przypadku gdy trwa dłużej – organ powiadamia podatnika o jej przedłużeniu i przyczynie przedłużenia kontroli w oraz o nowym terminie jej zakończenia. Istotną różnicą odróżniającą kontrolę celno – skarbową od kontroli podatkowej jest fakt, że kontrola celno – skarbowa nie jest ograniczona maksymalnym czasem trwania.

Kontrola kończy się kiedy otrzymasz wynik o przeprowadzonej kontroli. W przypadku kontroli m.in. gier hazardowych czy paliw kontrola kończy się protokołem. Jeśli się zgodzisz z jej wynikiem masz 14 dni na złożenie korekty deklaracji. Nie masz jednak możliwości (jak w przypadku kontroli podatkowej) do złożenia zastrzeżeń.

Kontrola celno-skarbowa i co dalej?

Po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli organ stwierdzi nieprawidłowości, wszczyna się postępowanie podatkowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Usługi budowlane w VAT

Marcin Wynimko10 czerwca 2019Komentarze (0)

Świadczysz usługi budowlane ? Jeśli tak to powinieneś wiedzieć już o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 maja 2019 r. Trybunał wydał wyrok w kwestii momentu rozpoznania VAT. Jak to ma w zwyczaju, Trybunał wywrócił do góry nogami cały system dotychczasowych rozliczeń.

Organy dotychczas twierdziły, że moment powstania obowiązku podatkowego to fizyczne zakończenie prac. Trybunał orzekł odwrotnie, uznając że powinien być to moment podpisania protokołu odbioru prac.

Interpretacja ogólna ministerstwa idzie w zapomnienie

W interpretacji Ministerstwa Finansów wskazano:

W związku z tym – dla celów podatku od towarów i usług – nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego lub też np. w przypadku realizacji tych usług na warunkach kontraktowych FIDIC – z datą wystawienia określonych świadectw.

Wraz z wyrokiem TSUE interpretacja Ministerstwa utraciła swoją moc, a podatnicy, którzy otrzymali negatywne decyzje wymiarowe, mogą się teraz starać o zwrot nadpłat i zapłaconych odsetek.

Formalny odbiór – są jednak pewne warunki…

 1. Prawidłowe przygotowanie umowy o roboty budowlane. W umowie na wykonanie prac budowlanych musisz zawrzeć postanowienie regulujące formalności odbioru. Odbiorca twoich prac powinien mieć prawo do zweryfikowania ich jakości.
 2. Konieczny protokół odbioru robót, na podstawie którego będzie możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia.

Trudno sobie wyobrazić, że duża inwestycja na wykonanie budowy obiektu mogła by się obejść bez protokołu odbioru prac. Zwłaszcza, że firma ją wykonująca – tak jak w omawianym wyroku – stosuje zasady FIDIC.

FIDIC – standardy wzorców umów, które określają procedury i warunki przebiegu inwestycji budowlanych.

A co w przypadku drobniejszych usług budowlanych, kiedy to z uwagi na niewielką wartość świadczenia nie przewidziano procedury odbioru? Wydaje się, że tutaj wykładnia Trybunału Sprawiedliwości UE nie ma zastosowania.

TSUE biorąc pod uwagę realia branży budowlanej, podniósł, że dopiero po protokole odbioru robót można określić wysokość wynagrodzenia oraz rozpoznać podatek VAT.

Jakie są konsekwencje dla Ciebie?

Na pewno istotne. 🙂

Przede wszystkim, miej na uwadze ten wyrok w swojej umowie.

Po drugie, również umowy, które obowiązują i które wykonujesz, powinny być przeanalizowane mając na uwadze treść orzeczenia Trybunału. Miej na uwadze, że ww. wyrok, dotyczy wyłącznie interpretacji przepisów. Żeby zastosować się do jego treści nie są potrzebne żadne zmiany ustawy.

Jeżeli miałeś jakąś sprawę, która odnosiła się do opisanej kwestii pamiętaj, że masz możliwość wznowienia postępowania podatkowego. Możesz to zrobić w terminie 1 miesiąca od publikacji orzeczenia TSUE.

Najważniejsze, żebyś nie zignorował tego orzeczenia i ewentualnie dopasował swoje postępowania. Bo jak nie… http://kontrolavatwfirmie.pl/odpowiedzialnosc-karnoskarbowa/

Pamiętaj, że inne orzeczenia Trybunału możesz sprawdzić tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Karty paliwowe – quo vadis?

Marcin Wynimko31 maja 2019Komentarze (0)

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne na gruncie VAT orzeczenie. Karty paliwowe w VAT zostały wywrócone do góry nogami. Orzeczenie dotyczyło prawa do odliczenia wydatków poniesionych w ramach tzw. kart paliwowych. W skrócie Trybunał orzekł, że finansowanie zakupów benzyny jest usługą finansową. Ustawa uznaje usługi finansowe za zwolnione z VAT.

Karty paliwowe – co dalej z VAT?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2019 r. poruszyło firmy emitujące karty paliwowe oraz klientów, którzy z nich korzystają. Nie jest do końca jasne, kogo dotyczy orzeczenie. Wątpliwe jest czy również towarzystwa leasingowe są nim związane. Niewykluczone, że samo Ministerstwo Finansów skłoni się do wydania interpretacji ogólnej w tej sprawie.

Samo orzeczenie dotyczyło sytuacji w której spółka dominująca finansowała zakup paliwa swoim spółkom córkom. Argumentacja przedstawiona przez Trybunał w uzasadnieniu szła w kierunku tego, że spółki zależne nabywają paliwo od sprzedawców i to one decydują o szczegółach zakupu. Spółka dominująca zaś nie dysponuje paliwem jak właściciel. Brak zatem było podstaw żeby stwierdzić, że to spółka dominująca dostarcza towar. Trybunał stwierdził, więc że było to świadczenie usług.

Jakie usługi świadczy spółka dominująca? Działa jak instytucja kredytowa, która finansuje zakup paliwa. W konsekwencji uznano, że jest to zwyczajny kredyt, który nie podlega VAT.

Wydaje się bezsporne że, jeżeli emitentem karty paliwowej jest koncern paliwowy mamy do czynienia z bezpośrednią dostawą towaru, a więc wyrok TSUE nie ma tutaj zastosowania, a nabywca takiej karty może odliczyć podatek VAT.

Problem pojawia się, gdy kartę paliwową emituje inny podmiot

Mamy wtedy trzy podmioty ,,biorące udział” w karcianej dostawie. Emitent karty (1) udostępnia kartę paliwową klientowi (2) , który udaje się na stacje paliw (3), przy kasie nie płacąc gotówką lecz właśnie kartą paliwową. Fizycznie oznacza to, że transakcja jest dokonana z pominięciem emitenta karty. W konsekwencji nie odbiera on przecież paliwa za klienta, klient robi to sam.

Jak więc rozliczyć taką transakcję na gruncie podatku VAT?

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał to za transakcję finansową zbliżoną do udzielania kredytu, która jest zwolniona z podatku VAT. W konsekwencji zarówno emitent karty paliwowej oraz klient nie może odliczać podatku VAT zawartego w cenie paliwa. Wyrok nie ma bezpośrednich konsekwencji w każdym przypadku w którym korzystasz z karty paliwowej.

Niewykluczone jest agresywne podejście organów i uznanie wszystkich dotychczasowych transakcji z użyciem kart paliwowych za transakcje pozorne.

Co powinieneś zrobić w tej sytuacji i dlaczego wszyscy o tym trąbią? Bo na pewno będzie to przedmiotem kontroli. Moim zdaniem jednak, w obecnych groźnych czasach, powinieneś się zastanowić i przeanalizować swoją umowę.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑235/18 (Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH) 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Do stycznia 2019 roku, w przypadku najmu mieszkań na rzecz przedsiębiorców, którzy przeznaczali je na potrzeby zakwaterowania swoich pracowników stosowano zwolnienie z podatku VAT. Przysługiwało ono również, w ocenie organów podatkowych, przedsiębiorcom będącym pośrednikami wynajmującymi mieszkania osobom fizycznym na ich cele mieszkaniowe.

Organy popierały to tym, że skoro podatnik wynajmuje mieszkanie wyłącznie na cele mieszkaniowe, to można zastosować zwolnienie (tak np. interpretację Dyrektora KIS z 10 stycznia 2019 r., nr. 0112-KDIL2-1.4012.654.2018.1.MC).

Organy podatkowe nie zmieniały swojego zdania mimo odmiennego stanowiska sądów administracyjnych. Sądy twierdziły, że spółka będąca najemcą nie może realizować celu mieszkaniowego, a więc zwolnienie z VAT nie powinno przysługiwać.

Zmiana nastąpiła jednak w tym roku. Organy podatkowe w interpretacjach zaczęły zgadzać się ze stanowiskiem uprzednio wyrażonym w orzeczeniach sądów, że w takiej sytuacji spółka realizuje cel gospodarczy, a nie mieszkaniowy. W takiej sytuacji zwolnienie VAT nie ma zastosowania (zobacz, np. Interpretacja Dyrektora KIS z 21 lutego 2019 r., nr. 0112-KDIL2-3.4012.676.2018.2.WB).

Jakie mogą być konsekwencje zmiany stanowiska organów podatkowych?

W przypadku, gdy spółka wynajmie mieszkanie i ta usługa będzie opodatkowana VAT, nie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT. W konsekwencji spółka by nie ponieść straty, będzie musiała przenieść ciężar nieodliczonego podatku na najemcę podnosząc mu cenę najmu.

***

Poczytaj też o kontroli podatkowej w firmie tutaj>>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl