Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wstęp kontrolujących

Marcin Wynimko29 kwietnia 2021Komentarze (0)

Wstęp kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego

wstęp kontrolujących

Wstęp kontrolujących na teren Twojej firmy, z moich dotychczasowych perypetii, jest niemiłym doświadczeniem dla każdego przedsiębiorcy. Kontrolujący mają możliwość wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego przy czym dostęp do nieruchomości bezwzględnie musi odbywać się z poszanowaniem prawa do prywatności wynikającego z art. 47 i 50 Konstytucji Rzeczpospolitej. Jak się zatem zachować mając wroga u bram?

Oznacza to, że wstęp na teren nieruchomości możliwy jest jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Co do zasady za zgodą kontrolowanego. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy przypadki, kiedy to kontrolujący jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości kontrolowanego. Wstęp możliwy jest, jeżeli:

 • Nieruchomość została wskazana jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego. Ten fakt musi wynikać z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego,
 • Jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania, bądź gdy jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych,
 • Jest to niezbędne do weryfikacji czy kontrolowany poniósł wydatki na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Wstęp kontrolujących

Wszystkie powyższe przypadki co do zasady następują za zgodą kontrolowanego. Kontrolujący nie mają prawa wstępu na teren nieruchomości wbrew kontrolowanego – chyba, że posiadają zgodę prokuratora rejonowego na przeprowadzenie oględzin.

Kontrolujący mają ponadto prawo wstępu na nieruchomość kontrolującego w celu dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych.

Mogą też dokonać oględzin innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięli informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy przechowuje się tam przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Przeprowadzenie oględzin jest ponadto możliwe w stosunku do lokali innych niż mieszkalne, jak również rzeczy, np. samochodów.

Przeszukanie

Kontrolujący uprawnieni są również do przeprowadzania oględzin z przeszukaniem. Wymagana jest jednak przy tym zgoda prokuratora rejonowego.

Kontrolujący mają obowiązek przed przystąpieniem do oględzin z przeszukaniem przedstawić kontrolowanemu postanowienie prokuratora o wyrażeniu zgody na dokonanie tych czynności.

Kontrolujący sporządzają protokół z oględzin z przeszukaniem, który musi zatwierdzić prokurator. W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku przeprowadzonych czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

Co w przypadku gdy przedmiot oględzin nie znajduje się w posiadaniu kontrolowanego?

Jeżeli nieruchomość lub rzeczy, które mają być przedmiotem oględzin lub oględzin z przesłuchaniem znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te mają obowiązek je udostępnić w celu przeprowadzenia powyższych czynności.

W tym przypadku, przed przeprowadzeniem oględzin konieczne jest uzyskanie zgody kontrolowanego, czyli właściciela nieruchomości. Wobec braku zgody kontrolowanego na oględziny, zgodę prokuratora okazuje się osobie trzecich, która jest w posiadaniu przedmiotu oględzin. W takim przypadku nie wymaga się doręczenia postanowienia prokuratora kontrolowanemu.

Wstęp kontrolujący na teren twojej firmy lub mieszkania niekonieczne jest miłym doświadczeniem. Świadomość w takiej sytuacji jest podstawą. Warto żebyś zapoznał się również z tym  wpisem. Osiem najważniejszych rzeczy, jakie każdy podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą fiskusa

***

Zachęcam również do przeczytania:

Rygor natychmiastowej wykonalności

Marcin Wynimko27 kwietnia 2021Komentarze (0)

Rygor natychmiastowej wykonalności
decyzji podatkowej

Dzisiaj zapoznam Cię z instytucją prawa podatkowego, która ma istotny wpływ na Twoją sytuację. W szczególności z sytuacją finansową, już po zakończonej kontroli podatkowej.

Czym jest i jakimi prawami rządzi się kontrola podatkowa to już zapewne wiesz z moich artykułów. Bardzo często zdarza się, że kontrole podatkowe wszczyna się pod koniec okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Zobowiązanie podatkowe co do zasady przedawnia się po 5 latach. Oczywiście licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten może ulec albo zawieszeniu albo przerwaniu. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powoduje, że termin ten biegnie od nowa.

Kontrola podatkowa sama w sobie nie przerywa jednak biegu terminu przedawnienia. Organ podatkowy wydaje decyzję wymiarową (która również sama w sobie nie przerywa tego biegu), ale jeżeli decyzji tej nada rygor natychmiastowej wykonalności i zastosuje środek egzekucyjnym, o którym podatnik zostanie zawiadomiony przed upływem terminu przedawnienia, to w tym momencie termin ten ulega przerwaniu.

Rygor

Rygor natychmiastowej wykonalność decyzji nieostatecznej może być nadawany przez organ podatkowy I instancji od chwili wydania tego rozstrzygnięcia do momentu upływu 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania. W przypadku wniesienia odwołania w terminie – do chwili wydania decyzji przez organ odwoławczy.

O odwołaniu więcej tutaj.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie, aby organ mógł je rozpoznać musi być wniesione w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego postanowienia. Uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru następuje, jeżeli wniesione zażalenie wykaże, że rygor został nadany w sposób nieuzasadniony.

Nieuzasadniony rygor natychmiastowej wykonalności,
czyli jaki?

Z nieuzasadnionym rygorem mamy do czynienia wtedy, gdy zastosowano go pomimo braku przesłanek, które uprawniają do jego wniesienia.

Przesłanki muszą zostać spełnione co najmniej dwie, przy czym obowiązkową przesłanką jest uprawdopodobnienie przez organ podatkowy, że zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Tą przesłankę należy spełnić w każdym przypadku. Uprawdopodobnienie to wykazanie, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo, graniczące wręcz z pewnością. Drugą przesłanką może być:

 • fakt, iż wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
 • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
 • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
 • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Pierwsza z fakultatywnych przesłanek, czyli fakt, iż wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych opiera się na założeniu, że skoro w zakresie innych należności, np. cywilnoprawnych zostały wyczerpane możliwości dobrowolnego zaspokojenia wierzyciela, to należy przypuszczać, że strona postępowania również w przypadku obowiązków wynikających z decyzji nieostatecznej nie będzie chciała ich dobrowolnie wykonać.

Natomiast w przypadku drugiej przesłanki, organ nie musi wykazać tego, jakimi składnikami majątkowymi dysponuje podatnik. Wystarczy, że wykaże, iż podatnik nie posiada takiego majątku, który z uwagi na swoją wartość umożliwiałby ustanowienie na nim hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Ponadto, że stan ten uprawdopodobnia niewykonanie zobowiązania.

Skuteczny rygor i co dalej?

Jeżeli zażalenie uzna za zasadne to uchylenie postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej skutkuje tym, że:

 • przerwanie biegu przedawnienia się cofa,
 • postępowanie egzekucyjne umarza się,
 • zastosowane środki egzekucji uchyla się.

W konsekwencji powyższego podatnik ma prawo żądać zwrotu wszelkich kwot wyegzekwowanych.  Z kolei, jeśli upłynął już termin przedawnienia, to organ podatkowy traci możliwość kontynuowania postępowania podatkowego wymiarowego. Wówczas powinien je umorzyć.

***

Po przeczytaniu: „Rygor natychmiastowej wykonalności”, zapraszam również do lektury:

System e-Faktur

Marcin Wynimko19 kwietnia 2021Komentarze (0)

E-korespondencja, e-pit, e-urząd…
czas na System e-faktur

Miesiąc temu opublikowano projekt ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzających Krajowy System e-Faktur, a także fraktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem tego systemu. To kolejny krok w kierunku usprawnienia i cyfryzacji przy jednoczesnym łataniu luki w podatku VAT.

KSeF to przede wszystkim korzyść dla fiskusa. Dzięki systemowi będzie on w posiadaniu bieżących informacji dotyczących transakcji jakie dokonuje podatnik. Z pewnością przełoży się to na sprawność kontroli na gruncie przepisów vatowskich.

Nie oznacza to jednak, że podatnik nie będzie miał z tytułu nowego systemu żadnych korzyści. Zapraszam do lektury.

Faktura ustrukturyzowana

Nowy rodzaj faktury – faktura ustrukturyzowana nie wyprze z obrotu prawnego faktur papierowych i elektronicznych – będzie funkcjonować obok nich. Krajowy System e-Faktur umożliwi wystawianie oraz otrzymywanie faktur.

Faktura będzie przez podatnika wystawiana w jego systemie finansowo-księgowym, a następnie wysyłana na ministerialną platformę. Tak przesłanej fakturze zostanie przydzielony numer identyfikujący i weryfikujący jej zgodność z aktualnym wzorem.

Dzień przydzielenia numery fakturze będzie uznany za dzień wystawienia i otrzymania faktury przez odbiorcę (odbiorca będzie mógł ją pobrać za pomocą swojego konta).

Faktury będą przechowywane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, a jeżeli termin przedawnienia upłynie później – do czasu upływu terminu przedawnienia.

Krótszy termin zwrotu

Krajowy System e-Faktur to kolejny krok w kierunku uszczelniania luki w VAT. Ministerstwu zależy na jak największym zainteresowaniu nowym systemem, a nic bardziej nie zachęca niż profity z tytułu dołączenia do systemu.

Pierwszą zachętą jest krótszy o 20 dni podstawowego termin zwrotu podatku VAT. Z zastrzeżeniem, że termin ten nadal będzie mógł być dłuższy w przypadku konieczności weryfikacji zasadności zwrotu VAT.

Warunkiem skróconego terminu zwrotu podatku VAT będzie przede wszystkim wystawianie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w okresie, za który podatnik będzie ubiegał się o zwrot. Ponadto:

 • Podatnik w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będzie musiał być zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT,
 • Podatnik w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będzie musiał posiadać konto w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • Kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wynikająca z deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 3 000 zł.

Druga zachęta to ułatwienie w zakresie faktur korygujących in minus. Jeżeli podatnik będzie stosował faktury ustrukturyzowane to nie będzie musiał spełniać wymogu posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z dostawcą towarów lub usługodawcą warunków do obniżenia podstawy opodatkowania. Nabywca będzie dokonywał pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym taką fakturę otrzymał.

Ponadto korzystający z KSeF nie będą musieli przesyłać JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Informacje te będą już bowiem w posiadaniu administracji skarbowej.

Podatnicy są również wolni od obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – ten obowiązek przejmie za nich system. Zniknie zatem ryzyko zgubienia bądź zniszczenia faktur i późniejszych problemów z tym związanych.

Sprawdź czym jest samofakturowanie.

Pierwsza faktura ustrukturyzowana jeszcze w tym roku
czyli co nam da System e-Faktur?

Zanim rozpocznie się wystawianie faktur ustrukturyzowanych w systemie konieczne będzie złożenie zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do KSeF. Takim podmiotem może być chociażby biuro rachunkowe czy pracownik podatnika.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 października 2021 roku. Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie na razie dobrowolne.

Na razie, ponieważ Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że planuje wprowadzenie obowiązku stosowania e-faktur od 2023 r. Warto jest mieć to na uwadze i z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować procedury wystawiania ustrukturyzowanych faktur.

System e-Faktur uszczelni VAT czy tylko doda kolejnych pustych obowiązków przedsiębiorcom? Jak myślisz?

***

Po przeczytaniu: „System e-Faktur”, zapraszam również do lektury:

Dwa samochody w jednoosobowej firmie w koszty podatkowe? Możliwe

Każdy przedsiębiorca zna treść art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mówi on o tym, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek dotyczy kosztów wymienionych w art. 23. Prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje samochody w swojej działalności gospodarczej, którą prowadzi.

Oznacza to, że, aby móc uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy:

 • musi ponieść w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów,
 • musisz go udokumentować.

Sprawdź przy okazji co zmienia się w 2021 w VAT.

Wydatek

Wydatek jest poniesiony ,,w celu’’ osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, jeżeli istnieje związek pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem (zwiększeniem) przychodu lub zabezpieczeniem jego źródła.

Nie ma zatem wątpliwości, że wydatek, który ponosisz na zakup samochodu, jego eksploatacje oraz naprawy wykazuje ten związek. Oczywiście przy założeniu, że jest go wykorzystujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu. Jeżeli wykorzystywane są do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pamiętać jednak należy, że swoboda działalności gospodarczej nie jest równoznaczna z automatycznym przypisywaniem poniesionym wydatkom charakteru kosztu podatkowego. Ponoszone koszty muszą być bowiem celowe i racjonalne, co niejednokrotne było już podkreślane przez orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący zakład stolarski nie powinien uznawać za koszt uzyskania przychodu wydatku poniesionego na zakup książek o tematyce ornitologicznej.

Pojawia się zatem pytanie, czy utrzymywanie dwóch samochodów osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej jest wydatkiem racjonalnym? Stanowisko fiskusa jest w tej kwestii pozytywne.

Spójrzmy na przepisy

Jak zatem te samochody w działalności gospodarczej się rozlicza?

W żadnym miejscu ustawy o PIT nie porusza się kwestii ilości i rodzajów składników majątku, jakie podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaliczy do środków trwałych. To bowiem podatnik decyduje czy dany składnik jest mu potrzebny do prowadzenia firmy.

Idąc tym tokiem myślenia, dwa samochody w działalności gospodarczej rzeczywiście są podatnikowi potrzebne. W konsekwencji to wydatki na ich zakup i utrzymanie jak najbardziej możesz uznać za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, art. 23 zawiera katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów nie wskazuje, że wydatki, które ponosisz na więcej niż jeden samochód nie mogą być kosztami podatkowymi. Warunkiem jest, że podatnikiem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Z wnioskiem o interpretację podatkową wystąpił niedawno lekarz, który posiadał już jeden samochód osobowy na podstawie zawartej umowy leasingu. Postanowił on jednak wziąć w leasing jeszcze jedno auto.

Oba samochody zamierzał wykorzystywać na użytek mieszany (firmowo-prywatny). Lekarz stał na stanowisku, iż specyfika prowadzonej przez niego działalności gospodarczej uzasadnia używanie dwóch samochodów. Argumentował to tym, że w razie awarii jednego auta musi on mieć możliwość dojazdu na dyżur lekarski w innym mieście.

Co na to organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

,,Brak jest przeszkód prawnych, aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to, co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.’’

Interpretacja z dnia 9 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR

O ile organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem lekarza, że drugi samochód stanowi ,,zabezpieczenie’’ ciągłości pracy lekarza w sytuacji awarii pierwszego auta, o tyle uzasadnienie potrzeby posiadania trzech bądź czterech aut mogłoby nastręczyć podatnikowi problemów. Wszystkie wydatki powinny być bowiem ponoszone z umiarem i rozsądkiem – tylko w takim przypadku podatnik może spać spokojnie.

***

Zachęcam do przeczytania:

Prywatny najem i prywatne konto

Marcin Wynimko14 kwietnia 2021Komentarze (0)

Prywatny najem rozliczany za pomocą prywatnego konta

Biała lista niejednokrotnie już sprawiała podatnikom liczne problemy. Niespodziewanie dotknęła ona również najem prywatny, więc osoby prywatnie wynajmujące nieruchomości (nieruchomości należące do majątku prywatnego).

W prasie zrobiło się głośno o firmach profesjonalnie zajmujących się wynajmem oraz najemcach, którzy zaprzestawali dokonywania wpłat za wynajmowane nieruchomości do czasu wskazania przez wynajmującego numeru rachunku bankowego figurującego w wykazie podatników VAT.

Dlaczego?

Z obawy o własne koszty uzyskania przychodu.

Biała lista – wyjaśnienia

Chodzi o sankcję przewidzianą w art. 22p ustawy o PIT (odpowiednio art. 15d ustawy o CIT).

Zgodnie z treścią tych przepisów, jeżeli płatność pomiędzy przedsiębiorcami za transakcję o wartości powyżej 15 000 zł przekazuje na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie podatników VAT, to wydatek taki automatycznie wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów.

Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest złożenie w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu zawiadomienia do urzędu skarbowego o popełnieniu takiego błędu. Zawiadomienia dokonuje się na druku ZAW-NR (w okresie pandemii termin ten został wydłużony do 14 dni).

Prywatny najem i prywatne kontoMinisterstwo Finansów z kolei, zaraz po uruchomieniu białej listy stwierdziło, że nawet jeżeli najem jest prywatny, ale wynajmujący jest podatnikiem podatku VAT to przepisy dotyczące białej listy dotyczą również jego.

Ostatnie interpretacje podatkowe, w tym interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.492.2020.2.AP prezentują odmienny podgląd.

Wpłata na konto spoza białej listy

W interpretacji z dnia 19 lutego 2021 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka wzięła w dzierżawę grunt, którego właścicielem jest czynny podatnik VAT, ale niezarejestrowany jako przedsiębiorca w CEIDG. Grunt należy do majątku prywatnego, a wydzierżawiający posiada jedynie prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Wynajmujący co prawda znajduje się w wykazie podatników VAT, jednak nie znajduje się w nim żaden rachunek bankowy.

Fiskus przyznał spółce racje. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła ona zaliczyć wydatek z tytułu czynszu dzierżawnego (który co miesiąc przekracza kwotę 15 000 zł) w koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS stwierdził:

,,Skoro jak wynika z przestawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie dokonywał płatności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami na prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który nie widnieje na tzw. białej liście, należący do Wydzierżawiającej będącej podatnikiem VAT czynnym, to wydatek taki nawet w sytuacji jeśli dokonywana płatność będzie przekraczać 15.000 zł, będzie mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.’’

Kluczowy bowiem jest fakt, iż wydzierżawiający nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo Przedsiębiorców. W związku z tym  oznacza to, że ograniczenie wynikające w tym przypadku z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania (odpowiednio art. 22p ustawy o PIT).

Zawiadomienie ZAW-NR

Konsekwencją powyższego jest również brak obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR.

Skoro wynajmujący nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Najemca nie ma obowiązku dokonywania wpłat na rachunek widniejący w wykazie podatników VAT, aby móc wliczyć poniesiony wydatek w koszty podatkowe.

Wynika z tego, że na najemcy nie spoczywa obowiązek składania zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy.

***

Po przeczytaniu: „Prywatny najem i prywatne konto”, zapraszam również do lektury:

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash