Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dwa samochody w jednoosobowej firmie w koszty podatkowe? Możliwe

Każdy przedsiębiorca zna treść art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mówi on o tym, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek dotyczy kosztów wymienionych w art. 23. Prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje samochody w swojej działalności gospodarczej, którą prowadzi.

Oznacza to, że, aby móc uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy:

 • musi ponieść w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów,
 • musisz go udokumentować.

Sprawdź przy okazji co zmienia się w 2021 w VAT.

Wydatek

Wydatek jest poniesiony ,,w celu’’ osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, jeżeli istnieje związek pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem (zwiększeniem) przychodu lub zabezpieczeniem jego źródła.

Nie ma zatem wątpliwości, że wydatek, który ponosisz na zakup samochodu, jego eksploatacje oraz naprawy wykazuje ten związek. Oczywiście przy założeniu, że jest go wykorzystujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu. Jeżeli wykorzystywane są do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pamiętać jednak należy, że swoboda działalności gospodarczej nie jest równoznaczna z automatycznym przypisywaniem poniesionym wydatkom charakteru kosztu podatkowego. Ponoszone koszty muszą być bowiem celowe i racjonalne, co niejednokrotne było już podkreślane przez orzecznictwo sądowoadministracyjne. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący zakład stolarski nie powinien uznawać za koszt uzyskania przychodu wydatku poniesionego na zakup książek o tematyce ornitologicznej.

Pojawia się zatem pytanie, czy utrzymywanie dwóch samochodów osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej jest wydatkiem racjonalnym? Stanowisko fiskusa jest w tej kwestii pozytywne.

Spójrzmy na przepisy

Jak zatem te samochody w działalności gospodarczej się rozlicza?

W żadnym miejscu ustawy o PIT nie porusza się kwestii ilości i rodzajów składników majątku, jakie podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaliczy do środków trwałych. To bowiem podatnik decyduje czy dany składnik jest mu potrzebny do prowadzenia firmy. Idąc tym tokiem myślenia, dwa samochody w działalności gospodarczej rzeczywiście są podatnikowi potrzebne. W konsekwencji to wydatki na ich zakup i utrzymanie jak najbardziej możesz uznać za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, art. 23 zawiera katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów nie wskazuje, że wydatki, które ponosisz na więcej niż jeden samochód nie mogą być kosztami podatkowymi. Warunkiem jest, że podatnikiem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Z wnioskiem o interpretację podatkową wystąpił niedawno lekarz, który posiadał już jeden samochód osobowy na podstawie zawartej umowy leasingu. Postanowił on jednak wziąć w leasing jeszcze jedno auto. Oba samochody zamierzał wykorzystywać na użytek mieszany (firmowo-prywatny). Lekarz stał na stanowisku, iż specyfika prowadzonej przez niego działalności gospodarczej uzasadnia używanie dwóch samochodów. Argumentował to tym, że w razie awarii jednego auta musi on mieć możliwość dojazdu na dyżur lekarski w innym mieście.

Co na to organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: ,,Brak jest przeszkód prawnych, aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to, co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.’’

Interpretacja z dnia 9 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR

O ile organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem lekarza, że drugi samochód stanowi ,,zabezpieczenie’’ ciągłości pracy lekarza w sytuacji awarii pierwszego auta, o tyle uzasadnienie potrzeby posiadania trzech bądź czterech aut mogłoby nastręczyć podatnikowi problemów. Wszystkie wydatki powinny być bowiem ponoszone z umiarem i rozsądkiem – tylko w takim przypadku podatnik może spać spokojnie.

Prywatny najem i prywatne konto

Marcin Wynimko14 kwietnia 2021Komentarze (0)

Prywatny najem rozliczany za pomocą prywatnego konta

Biała lista niejednokrotnie już sprawiała podatnikom liczne problemy. Niespodziewanie dotknęła ona również najem prywatny, więc osoby prywatnie wynajmujące nieruchomości (nieruchomości należące do majątku prywatnego).

W prasie zrobiło się głośno o firmach profesjonalnie zajmujących się wynajmem oraz najemcach, którzy zaprzestawali dokonywania wpłat za wynajmowane nieruchomości do czasu wskazania przez wynajmującego numeru rachunku bankowego figurującego w wykazie podatników VAT.

Dlaczego?

Z obawy o własne koszty uzyskania przychodu.

Biała lista – wyjaśnienia

Chodzi o sankcję przewidzianą w art. 22p ustawy o PIT (odpowiednio art. 15d ustawy o CIT).

Zgodnie z treścią tych przepisów, jeżeli płatność pomiędzy przedsiębiorcami za transakcję o wartości powyżej 15 000 zł przekazuje na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie podatników VAT, to wydatek taki automatycznie wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów.

Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest złożenie w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu zawiadomienia do urzędu skarbowego o popełnieniu takiego błędu. Zawiadomienia dokonuje się na druku ZAW-NR (w okresie pandemii termin ten został wydłużony do 14 dni).

Prywatny najem i prywatne kontoMinisterstwo Finansów z kolei, zaraz po uruchomieniu białej listy stwierdziło, że nawet jeżeli najem jest prywatny, ale wynajmujący jest podatnikiem podatku VAT to przepisy dotyczące białej listy dotyczą również jego.

Ostatnie interpretacje podatkowe, w tym interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.492.2020.2.AP prezentują odmienny podgląd.

Wpłata na konto spoza białej listy

W interpretacji z dnia 19 lutego 2021 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka wzięła w dzierżawę grunt, którego właścicielem jest czynny podatnik VAT, ale niezarejestrowany jako przedsiębiorca w CEIDG. Grunt należy do majątku prywatnego, a wydzierżawiający posiada jedynie prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Wynajmujący co prawda znajduje się w wykazie podatników VAT, jednak nie znajduje się w nim żaden rachunek bankowy.

Fiskus przyznał spółce racje. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła ona zaliczyć wydatek z tytułu czynszu dzierżawnego (który co miesiąc przekracza kwotę 15 000 zł) w koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS stwierdził:

,,Skoro jak wynika z przestawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie dokonywał płatności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami na prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który nie widnieje na tzw. białej liście, należący do Wydzierżawiającej będącej podatnikiem VAT czynnym, to wydatek taki nawet w sytuacji jeśli dokonywana płatność będzie przekraczać 15.000 zł, będzie mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.’’

Kluczowy bowiem jest fakt, iż wydzierżawiający nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo Przedsiębiorców. W związku z tym  oznacza to, że ograniczenie wynikające w tym przypadku z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania (odpowiednio art. 22p ustawy o PIT).

Zawiadomienie ZAW-NR

Konsekwencją powyższego jest również brak obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR.

Skoro wynajmujący nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Najemca nie ma obowiązku dokonywania wpłat na rachunek widniejący w wykazie podatników VAT, aby móc wliczyć poniesiony wydatek w koszty podatkowe.

Wynika z tego, że na najemcy nie spoczywa obowiązek składania zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy.

***

Po przeczytaniu: „Prywatny najem i prywatne konto”, zapraszam również do lektury:

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Roboty i kontrakty drogowe

Marcin Wynimko12 marca 2021Komentarze (0)

Kontrakty drogowe w świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Ministerstwa Finansów raz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pokusiło się o wydanie w styczniu objaśnień podatkowych dotyczących usług świadczonych i opsiujące kontrakty drogowe w świetle ich opodatkowania podatkiem VAT. Mają one na celu ułatwienie podatnikom rozróżnienia świadczenia jednej usługi kompleksowej składającej się z wielu czynności będących elementami tej usługi oraz świadczenia zbioru odrębnych od siebie świadczeń nietworzących jednej usługi kompleksowej.

Dokonanie prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług pomoże ustalić prawidłową stawkę podatku VAT dla świadczonych usług.

W przypadku jednej usługi złożonej – stawka podatku VAT powinna być właściwa dla tej usługi złożonej. Z kolei w przypadku zbioru odrębnych świadczeń – opodatkować należy każde świadczenia właściwą dla tego świadczenia stawką podatku VAT.

Objaśnienia podatkowe nie rozwiewają wszystkich wątpliwości, ale niewątpliwie stanowią cenną wskazówkę podatnikom podejmującym współpracę w tym zakresie.

Vat na początek.

Co wpływa na kwalifikację świadczonych usług jako jedną kompleksową usługę?

Generalną zasadą jest, że każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne na gruncie podatku VAT. Wyjątkiem jest sytuacją, gdy jedna usługa z ekonomicznego punktu widzenia obejmuje kilka świadczeń. Realizacja ich wszystkich zaś prowadzi do jednego celu. W takim wariancie jedną usługę uznaje się za usługę główną/zasadniczą, a pozostałym usługom należy przypisać charakter pomocniczy i stosować do nich zasady opodatkowania jakie mają zastosowanie w przypadku usługi głównej. Wobec tego nie powinno się sztucznie dzielić świadczonych usług dla celów podatkowych.

W przypadku kontraktów drogowych problem stanowi określenie jednej głównej usługi i pozostałych usług pomocniczych, co wiąże się ze specyfiką realizacji takich kontraktów.

Usługi utrzymania dróg są świadczone w różnych modelach. Odstępstwem może być m.in. zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonawcy oraz sposób ustalania wynagrodzenia. Wszystkie te czynniki wpływają w konsekwencji na charakter świadczonych usług, a tym samym na prawidłowe określenie stawki podatku VAT.

Dwa główne typy kontraktów

Objaśnienia wskazują na dwa najczęściej spotykane typy kontraktów, tj. kontrakty utrzymaniowe oraz tzw. kontrakty wywołaniowe.

Kontrakty utrzymaniowe to co do zasady kontrakty, których głównym celem, po stronie zarządcy drogi (zamawiającego usługę) jest zapewnienie stopnia stanu technicznego drogi na określonym poziomie przejezdności. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa przejezdności dla użytkowników dróg.

Z kolei kontrakty wywołaniowe to co do zasady kontrakty służące po stronie zarządcy drogi zapewnieniu realizacji niezbędnych w danym momencie świadczeń. Będą to świadczenia zmierzające do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg.

Kontrakty drogowe i elementy kluczowe dla ich kwalifikacji

Objaśnienia wskazują na trzy najważniejsze elementy, które powinny być brane przez podatników pod uwagę podczas świadczenia w/w usług.

 • Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi. Jeżeli ryzyko niedopełnienia obowiązku utrzymania właściwego stanu drogi spoczywa na świadczącym usługę może to świadczyć o kompleksowym charakterze świadczeń,
 • Sposób wykonywania kontraktu. W przypadku kontraktów kompleksowych to zazwyczaj świadczący usługę lokalizuje problem wybierając sposób działania oraz decydując o wykonaniu konkretnych czynności. W przypadku pozostałych kontraktów świadczący usługę wykonuje czynności w takim zakresie, w jakim otrzyma konkretne, każdorazowe zlecenie od zamawiającego,
 • Wynagrodzenie za wykonane czynności. Oddzielne fakturowanie, jak również odrębna taryfikacja świadczeń mogą przemawiać za istnieniem niezależnych świadczeń. Z kolei zapłata w formie ryczałtu lub innym charakterze niedającym możliwości obliczenia w prosty sposób części wynagrodzenia przypadającego na poszczególne elementy świadczenia, świadczy zazwyczaj o istnieniu jednego świadczenia złożonego.

Pamiętać należy, że objaśnienia podatkowe nie wyczerpują wszystkich możliwych wariantów. Prezentują one jedynie przykładowe scenariusze. Mimo wszystko stanowią one cenne źródło wiedzy dla podatników w zakresie świadczonych usług. Objaśnienia podatkowe nie chronią podatników. Instytucją ochrony (w indywidualnej sprawie podatnika) wydaje organ podatkowy interpretacja podatkowa bądź Wiążąca Informacja Stawkowa. W zakresie stawek VAT właściwy jest wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

 

Prezent dla kontrahenta a VAT

Marcin Wynimko08 marca 2021Komentarze (0)

Jeżeli zdarza Ci się wręczać swoim kontrahentom drobne i bardziej okazałe upominki ten artykuł jest dla Ciebie. Od części z takich prezentów może należeć się podatek VAT. Prezent dla kontrahenta może powodować wystąpieniu podatku vat.

Podstawowa wiedza o podatku Vat

Prezent

Punktem wyjścia dla analizy skutków na gruncie podatku VAT przekazywanych kontrahentom prezentów jest art. 7 ust .2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią za dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. W szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Dotyczy to byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, jeżeli wręczasz komuś towar, od nabycia którego przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku VAT, to spoczywa na Tobie obowiązek rozliczenia podatku VAT z przekazania takiego prezentu.

Wyjątki

Ustawa o VAT przewiduje jednak dwa odstępstwa od obowiązku naliczania VATu. Powyższej zasady nie stosuje się do:

 • Przekazywanych prezentów o małej wartości i
 • Próbek

– jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku VAT), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Próbka

Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Pamiętaj, że ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru. Chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jeżeli zatem wartość przekazanego prezentu nie przekracza wyżej wskazanych kwot to nie ma obowiązku naliczania podatku VAT. Dodam, że jeżeli przekażesz pojedyncze prezenty w jednym zbiorczym opakowaniu to również podatku VAT – w mojej ocenie – nie musisz naliczać. Oczywiście jeżeli wartości nie przekraczają powyższych kwot.

Istnieją poglądy, iż związek z działalnością opodatkowaną jest wówczas gdy przekazywany prezent ma logo firmy. Owszem, taki fakt jest niezaprzeczalnym dowodem na związek z działalnością, ale przepisy tego nie wymagają.  Przede wszystkim, że prezent z logo i bez logo ma ten sam cel – poprawa stosunków z kontrahentem.

Prezent dla kontrahenta

Gdybyśmy mieli wypunktować najczęściej występujące okoliczności i cel wręczanych prezentów oraz ich skutki na gruncie podatku VAT to można wskazać na wręczenie prezentu:

 • pracownikowi na cele związane z prowadzoną przez nas działalnością – tutaj obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • pracownikowi na cele prywatne – obowiązek podatkowy powstaje,
 • który wynika np. z przepisów prawa pracy – obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • które zostało sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tutaj obowiązek podatkowy również nie powstaje.

Od początku tego roku funkcjonują nowe zasady korygowania faktur. Niestety przepisy nie są tak klarowne jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Potwierdzeniem może być projekt objaśnień w tej kwestii, który Ministerstwo Finansów opublikowało niespełna miesiąc po wejściu w życie nowych regulacji.

Faktura korygująca in plus

Przed 1 stycznia 2021 r. ustawa o VAT nie wskazywała sprzedawcom momentu korygowania podstawy opodatkowania koniecznej w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus. Pomocne w tej kwestii były wydane interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

Od nowego roku jest już jasność. Sprzedawca dokonuje korekty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Tym samym korektę rozlicza się w rozliczeniu w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano fakturę korygującą. Jeżeli przyczyna korekty istniała w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Jeżeli przyczyna korekty wystąpiła później, tj. po sprzedaży to rozliczenia korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Faktura korygująca in minus

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT sprzedawcy nie mają już obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania takiej faktury przez kontrahenta aby móc obniżyć podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżyć podatek należny. W miejsce tego obowiązku pojawiły nowe warunki dokumentacyjne, do których spełnienia obowiązany jest podatnik.
Od 1 stycznia 2021 r. sprzedawca musi posiadać zgromadzoną dokumentację.  Będzie to potwierdzeniem dokonanych z nabywcą towaru lub usługi uzgodnień dotyczących warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów/usług oraz że warunki te zostały spełnione. Jak wskazuje uzasadnienie do nowelizacji ustawy o VAT przykładów jest wiele. Takimi dokumentami mogą być w szczególności aneksy do umowy, korespondencja handlowa z nabywcą, dokumenty handlowe czy też dowody zapłaty.

Nabywca z kolei, aby obniżyć podatek naliczony (w wyniku wystawionej faktury korygującej in minus) nie musi już posiadać faktury korygującej. Obecnie wystarczy fakt uzgodnień pomiędzy nabywcą a sprzedającym dotyczące obniżenia ceny.