Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kontynuujemy temat kontroli podatkowej i działań jakie podejmują organy podatkowe w jej trakcie. Pisałem ostatnio o przełomowym wyroku NSA, który ,,ukrócił’’ zapędy organów podatkowych do przedłużania w czasie kontroli podatkowej. Dzisiaj przybliżę Ci temat narzędzia, którym włada organ podatkowy, a którego możliwość stosowania daje mu ordynacja podatkowa.

Przepisy

Mowa o zabezpieczeniu majątku. Zapoznaj się z tym przepisem:

Art. 33 o.p.

  • 1.  Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio.

Zabezpieczenia tego organ podatkowy może dokonać również w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, a co ważne może to zrobić jeszcze przed wydaniem decyzji:

– ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

– określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

– określającej wysokość zwrotu podatku.

Zwróć uwagę na zwrot ,,w szczególności’’. Zwrot ten jest niczym innym jak furtką do rozszerzenia katalogu wskazanego w przepisie. Konsekwencją tego jest ustanawianie zabezpieczenia na majątku podatnika w sytuacjach, gdy nie jest to bezwzględnie wymagane.

Formy zabezpieczenia

Ordynacja wskazuje, że formami zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego może być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenia banku, weksle z poręczeniem wekslowym banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku.

Najbardziej dotkliwymi dla podatnika są jednak trzy inne formy, którym ordynacja podatkowa poświęciła oddzielne przepisy.

Hipoteka przymusowa ustanawiana na nieruchomości podatnika bez jego zgody i, co ciekawe, wiedzy. Podatnik nie jest wówczas informowany o złożeniu wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej. Ta instytucja jest dla wierzyciela najbardziej pewną formą zabezpieczenia wierzytelności – głównie z uwagi na to, że nieruchomość jest zazwyczaj najbardziej wartościowym składnikiem majątku, jak również dlatego, że sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką jest praktycznie niemożliwa.

Zastaw skarbowy, który można ustanowić na pozostałych składnikach majątku dłużnika tj. na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych. Wartość poszczególnych rzeczy lub praw (w dniu ustanowienia zastawu) musi wynosić co najmniej 13 000 zł.

Zajęcie środków pieniężnych będące najbardziej dotkliwą forma zabezpieczenia, gdyż automatycznie powoduje utratę płynności finansowej dłużnika. W zależności od specyfiki branży w jakiej działa dłużnik oraz od czasu na jaki zajęto środki pieniężne, w ciągu kilku miesięcy dłużnik może nie być już w stanie prowadzić działalności gospodarczej.

Słuszne działania?

Czy organy słusznie zajmują środki pieniężne dłużników i narażają ich na bankructwo? Można pokusić się o tezę, że organy zbyt pochopnie podejmują decyzje o zajęciu środków pieniężnych. Przy tak ,,wrażliwym przedmiocie zajęcia’’ powinno być to naprawdę uzasadnione i niezbędne. Zwłaszcza, jeżeli dotyczy to dłużnika, któremu nie wydano jeszcze żadnej decyzji, w której zakwestionowano jego rozliczenia podatkowe. Organ podatkowy może mieć wówczas na sumieniu dłużnika, który mimo, jak się później okazało, prawidłowych rozliczeń nie zdołał przetrwać z uwagi na zablokowane środki pieniężne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

przedawnienie

przedawnienie

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w VAT

Dzisiaj omówimy kwestię przedawnienia zobowiązania podatkowego w zakresie VAT, w tym problemy jakie podatnik może napotkać ustalając termin przedawnienia.

Ogólna zasada mówi – zobowiązanie podatkowego w VAT przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym przypadł nam termin zapłaty tego podatku. Zdarzyć się może, że zanim zobowiązanie podatkowe przedawni się, może upłynąć dużo więcej lat. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego. Samo przedawnienie to nie jest taki prosty temat. 🙂

Zacznijmy od prostego przykładu:

Podatek VAT za marzec 2020 r. płatny był do 25 kwietnia 2020 r. (przy rozliczeniu miesięcznym) Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zatem z końcem 2025 r.  – tutaj rzeczywiście upłynął okres 5 letni.

Idźmy zatem dalej. Podatek VAT za grudzień 2020 r. będzie płatny do 25 stycznia 2021 r. (przy rozliczeniu miesięcznym). Zobowiązanie podatkowe w tym przypadku przedawni się o rok później, tj. z końcem 2026 r.

Przy rozliczeniach kwartalnych zwróć uwagę na IV kwartał – to on przedawni się o rok później, dokładnie tak samo jak grudzień w przypadku rozliczenia miesięcznego.

 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

W przypadku, gdy bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany to termin ten musimy liczyć na nowo. W jakich sytuacjach dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia?

Po pierwsze, gdy podatnik ogłosi upadłość – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Po drugie, gdy w stosunku do podatnika zostanie zastosowany środek egzekucyjny, o którym podatnik został zawiadomiony – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano ten środek egzekucyjny.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Jeżeli termin przedawnienia zostanie zawieszony to w takim przypadku ulega on wydłużeniu. Bieg terminu przedawnienia jest zawieszany, gdy zaległość podatkowa zostanie nam rozłożona na raty. Wówczas termin wydłużamy o okres od dnia wydania decyzji, którą przyznano nam ulgę do dnia upływu terminu płatności ostatniej raty zaległości.

Zawieszenie następuje również z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony. Takie podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.);

6) wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej „Radą”, co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści.

Od kiedy liczymy ?

Termin biegu przedawnienia odpowiednio do każdego powyżej wskazanego punktu liczymy od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;

5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) doręczenia stronie opinii Rady wydanej po wystąpieniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści, lub po dniu upływu terminu na wydanie tej opinii.

Miej na uwadze, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Jak to jest z tymi zarzutami karnymi skarbowymi?

Przez wiele lat mieliśmy do czynienia z całkowicie nieuzasadnionym i bezprawnym działaniem organów skarbowych, które z premedytacją wszczynały postępowanie karne wobec podatników tylko po to, aby móc dłużej prowadzić kontrolę. Postępowanie organów było barbarzyńskie, ponieważ kiedy zbliżał się upływ okresu przedawnienia wszczynały postępowanie karne skarbowe i zaraz je zawieszały. Skutkowało to zawieszeniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych objętych kontrolą. Sądy niespecjalnie miały na uwadze dobro obywateli i umywały ręce od odnoszenia się do takich zarzutów.

22 lipca 2019 roku WSA we Wrocławiu wydał pierwszy wyrok, o sygnaturze  I SA/Wr 365/19, który może zainicjować korzystną linię orzeczniczą w tym temacie. Szczególnie istotne jest potwierdzenie przez Sąd, że inicjowanie postępowania karnoskarbowego jedynie dla przedłużenia terminu przedawnienia jest nadużyciem prawa i organy podatkowe nie mogą wykorzystywać tej konstrukcji w tym celu.

Sąd uznał zdanie skarżącego podatnika i stanowczo stwierdził, że skoro formalne działanie organu podatkowego w postaci wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie zmierza do realizacji celów tego postępowania (m.in. wykrycie sprawcy, zbieranie dowodów ), lecz jedynie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, to stwierdzenie takiego działania powinno skutkować na gruncie sprawy podatkowej nieuznaniem przerwania biegu terminu przedawnienia. Mówiąc inaczej – pozorność jako nadużycie prawa nie może wywołać skutku korzystnego dla działającego (fiskusa), a mówiąc wprost – do Państwa musisz mieć zaufanie i organy mają ściśle określony czas żeby coś znaleźć. 🙂

Więcej o odpowiedzialności karnej skarbowej tutaj.

Przedawnienie zwrotu podatku VAT

Zwrot podatku VAT również może się przedawnić, mimo, że ordynacja podatkowa nie reguluje wprost tej kwestii.

Zdaniem sądów (w tym NSA) zwrot podatku VAT należy traktować dokładnie tak jak zobowiązania. Oznacza to, że termin przedawnienia zwrotu VAT upływa z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął terminu zwrotu podatku.

25 marca 2020 r. podatnik wykazał w deklaracji vat (rozliczenie miesięczne) kwotę do zwrotu w podstawowym 60 dniowym terminie. Upływ terminu zwrotu przypadł na maj 2020 r. Przedawnienie nastąpi zatem z końcem 2025 r.

Przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przeniesionej do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy również jest możliwe. Ta kwestia nie jest już jednak taka prosta, a  Ordynacja podatkowa jej nie reguluje. Obecna praktyka wskazuje jednak, że rozliczenie za dany okres przedawnia się wtedy, gdy podatnik wykaże zobowiązanie bądź zwrot podatku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Szybszy zwrot vat

Marcin Wynimko19 listopada 2020Komentarze (0)

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. W przypadku gdy podatnik, w okresie rozliczeniowym nie dokonał żadnej sprzedaży, a jedynie zakupy, czyli wystąpił wyłącznie podatek naliczony, zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy możemy spodziewać się w terminie 180 dni. Możliwy jest jednak szybszy zwrot podatku vat.

Skrócenie terminu zwrotu ze 180 do 60 dni

Ustawa o VAT przewiduje możliwość skrócenia 180 dniowego zwrotu podatku VAT do jego podstawowego wymiaru, tj. 60 dniowego. Podatnik może jednak uzyskać szybszy zwrot. W tym celu powinien złożyć, wraz z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu, zabezpieczenie majątkowe. Pamiętać jednak należy, że w tym przypadku organ może również przeprowadzić dodatkową weryfikację zasadności zwrotu.

Formy zabezpieczenia majątkowego

Zabezpieczenie majątkowe można złożyć m.in. w formie:

  • Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • Poręczenia banku,
  • Weksla z poręczeniem wekslowym banku,
  • Czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
  • Papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Ustawa o VAT daje podatnikowi wolną rękę w wyborze formy zabezpieczenia.

Odmowa przyjęcia zabezpieczenia majątkowego

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

  • Nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu,
  • Nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

Zwolnienie zabezpieczenia majątkowego

Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu:

  • Zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji zasadności zwrotu,
  • W którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku.

Zabezpieczenie majątkowe pełni dosyć istotną zarówno z punktu widzenia organu podatkowego, jak i podatnika. Podatnik składając zabezpieczenie majątkowe może uzyskać szybszy zwrot różnicy podatku. Organ ma z kolei gwarancję, że w przypadku nieuzasadnionego zwrotu różnicy podatku wypłacona podatnikowi kwota podatku wróci z powrotem do fiskusa i budżet państwa na tym nie ucierpi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Matryca stawek VAT

Marcin Wynimko16 listopada 2020Komentarze (0)

Matryca stawek VAT

Dzisiaj temat ,,nowy’’, a mianowicie nowa matryca stawek VAT, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2020 r. To dosyć spora rewolucja w sposobie klasyfikacji towarów i usług. Z tego też powodu postaram się dzisiaj Ci przybliżyć jej temat.

Nowa matryca stawek ma za zadanie uprościć Ci stosowanie stawek VAT. Jak? Dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej, tj. obejmujących określony grupy towarowe, będzie obowiązywała jedna stawka VAT. Pozwoli to uniknąć nielogicznej sytuacji, w której podobne towary opodatkowane są różnymi stawkami VAT – przykładowo pieczywo oraz wyroby ciastkarskie, które do tej pory było objęte stawkami 5%, 8% oraz 23%, teraz otrzyma jednakową stawkę 5%. W wyniku tego załączniki nr 3 oraz załącznik nr 10 do ustawy o VAT lekko ,,schudły’’. Dodatkowo w przypadku różnic stawkowych jakie wystąpiły pomiędzy PKWiU 2008 a nomenklaturą scaloną podczas tworzenia nowej matrycy stawek, przyjęto zasadę wybierania stawek niższych.

 

Aktualizacja danych

Nowa matryca stawek VAT to oczywiście uproszczenie, jednak takie, do którego trzeba się przygotować, by móc je prawidłowo stosować. Oznacza to sporo pracy dla działów księgowych bowiem konieczna jest aktualizacja danych księgowych oraz magazynowych.

 

Przeprogramowanie kasy fiskalnej

Pamiętać również należy o kasach rejestrujących, w których też trzeba zaktualizować symbole statystyczne i stawki VAT. Musisz przeprogramować zarówno kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonu jak i swoje urządzania online.

 

Koniec z PKWiU 2008

Do tej pory klasyfikując towary i usługi korzystałeś zapewne z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Wraz z wejściem nowych przepisów PKWiU 2008 odchodzi w zapomnienie i teraz w jej miejsce możemy zastosować:

– Nomenklaturę Scaloną (CN),

– Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów,

– Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług.

 

Samodzielne klasyfikowanie towarów i usług

Pamiętaj, że to do Ciebie należy obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania swoich towarów i usług. Jeżeli będziesz miał wątpliwości co do właściwej stawki VAT możesz wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

W kolejnych artykułach zajmę się szczegółowym przybliżeniem Ci zasad stosowania nowej matrycy stawek oddzielnie dla towarów i usług. Do zobaczenia!

Towary

W przypadku towarów i ich klasyfikacji na potrzeby podatku VAT rezygnujemy już z użycia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Od 1 lipca br. towary klasyfikujemy wg:

– Nomenklatury scalonej (CN) lub

– Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 

Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona grupuje towary w sekcje, działy oraz poddziały.  Komisja Europejska co roku ogłasza rozporządzenie wykonawcze z nową wersją Nomenklatury Scalonej obowiązującej na kolejny rok. Wszystkie wersje rozporządzeń, włącznie z rozporządzeniem z dnia 9 października 2019 r. obowiązującym w 2020 r. można znaleźć pod tym linkiem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

Pamiętaj! Co roku sprawdź czy nie zmieniła się klasyfikacja Twojego towaru!

W rozporządzeniu tym znajdziemy kody CN dla poszczególnych towarów. Po zaklasyfikowaniu interesującego nas towaru do danego kodu CN możemy w załącznikach ustawy o VAT sprawdzić jaka stawka VAT jest przewidziana dla danego kodu.

Za przykład weźmy owoce oraz orzechy jadalne. Są one sklasyfikowane w dziale 08 CN. Przechodzimy zatem do ustawy o VAT i jej załącznika nr 10. Pod pozycją nr 6 znajdujemy interesujący nas dział 08 CN, który w myśl tego załącznika jest opodatkowany stawką VAT w wysokości 5%.

W przypadku towarów posiadających złożony skład lub składających się z kilku elementów przypisanie odpowiedniego kodu CN nie jest łatwe. Z pomocą podatnikom przychodzi nowa instytucja prawa podatkowego – wiążąca informacja stawkowa, o której mowa w tym artykule.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

W przypadku obiektów budowlanych zastosowanie znajduje Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Jest ona równocześnie zastępstwem Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Poprzez obiekty budowlane, o których tu mowa, rozumie się  produkty finalne działalności budowlanej. Tutaj klasyfikacja odbywa się w ramach sekcji, działów, grup oraz klas, a znajdziesz ją pod tym linkiem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pkob.htm

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Kontrola podatkowa po zakończeniu działalności gospodarczej

Tak, kontrola podatkowa po zakończeniu działalności gospodarczej jest możliwa. Urząd skarbowy może ją przeprowadzić do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego podlegającego weryfikacji. O tym kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowego pisałem w poprzednim artykule. Dzięki niemu wiesz już, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiesz również, że  termin ten może ulec wydłużeniu w wyniku przerwania biegu przedawnienia oraz jego zawieszeniu.

Przechowywanie dokumentów dotyczących rozliczeń podatkowych

Koniec działalności gospodarczej nie oznacza, że możesz pozbyć się wszystkich posiadanych dokumentów. Mam na myśli dokumenty związane z rozliczanymi w okresie prowadzenia działalności podatkowej podatkami. Masz bowiem obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych oraz wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniem podatku aż do momentu kiedy upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jako przykład posłuży nam Jan Kowalski. Pan Jan prowadził w 2016 roku działalność gospodarczą, za który – na początku 2017 roku – złożył zeznanie podatkowe. Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem za ten okres Pan Jan ma obowiązek przechowywać aż do końca 2022 roku. Nie zmienia tego fakt, iż w 2019 roku zakończył prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl