Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

STIR

Marcin Wynimko26 października 2020Komentarze (0)

STIR

Czym jest STIR?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeń (STIR) to jedna z broni fiskusa w walce z wyłudzeniami skarbowymi. Jest to system, który przetwarza dane przekazywane przez banki i SKOKi pozwalający na określenie wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

W sytuacji gdy system wyłapuje podejrzane czynności/transakcje podmiotu, urzędnicy mają prawo do blokady rachunku bankowego firmy na 72 godziny. Jak nie trudno się domyślić, istnieje możliwość przedłużenia blokady – do 3 miesięcy.

Zablokowane konto będzie mogło być zasilane, jednak wypłata środków jest niemożliwa.

Brak odpowiedzi

Banki nie są uprawnione do informowania właściciela rachunku o blokadzie. Przedsiębiorca ma jednak możliwość złożenia do banku wniosku o udzielenie mu wyjaśnień. Co istotne, przedsiębiorca musi wprost zapytać, czy blokada ma związek ze STIR. Tylko w ten sposób przedsiębiorca może powziąć informację o przyczynie blokady rachunku firmowego. Bank nie udzieli jednak odpowiedzi od razu. Najpierw Szef KAS musi mu potwierdzić, że wszystkie żądane przez niego blokady rachunków zostały wykonane.

Możliwe wypłaty

Blokada rachunku oczywiście paraliżuje działalność gospodarczą przedsiębiorcy, jednak nie może hamować wpływów budżetowych a także wynagrodzeń pracowników. Ustawodawca przewidział więc sytuacje, w których możliwe jest uwolnienie zablokowanych środków. Przedsiębiorca może bowiem wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku środków przeznaczonych na:

 • wynagrodzenie za pracę, które wypłaca się na podstawie umowy o pracę – pod warunkiem, że umowa została zawarta co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady oraz na zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkami na ubezpieczenie społeczne – po przełożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu ZUS potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę,
 • alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Możliwe jest również wypłacanie środków przeznaczanych na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub należności celnych na zasadach przewidzianych w art. 119 zz – 119 zza Ordynacji podatkowej.

Sam sprawdź co pisze na temat STIR Ministerstwo. 😉 

Sprawdź też jak wygląda odpowiedzialność karnoskarbowa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Ulga na złe długi i wyrok TSUE

Marcin Wynimko20 października 2020Komentarze (0)

Regulacje dot. ulgi na złe długi w VAT
pod lupą TSUE – jest Wyrok!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął właśnie polską sprawę dotyczącą ulgi na złe długi. Spór dotyczył warunków na jakich podatnik może dokonać korekty swojego zobowiązania podatkowego, jeżeli nie otrzymał zapłaty od swojego kontrahenta.

Przedsiębiorcy znają ten problem. Wystawiasz fakturę za wykonaną usługę, żeby zaraz się dowiedzieć, że kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Najpowszechniejszą do tej pory sytuacji sporną z jaką się zetknąłem był stan upadłości w jakim znalazł się dłużnik. Ustawa o VAT przewiduje w tej sytuacji pewne rozwiązanie – zastosowanie tzw. ulgi na złe długi.

Zasada jest prosta: możesz ją zastosować po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności pod warunkiem, że:

 • Dostawa towaru lub świadczenie usług wykonano na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

 • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Właśnie w tym momencie pojawia się pytanie – czy takie zapisy są zgodne z dyrektywą unijną w świetle zasady neutralności i proporcjonalności w podatku VAT?

ulga na zle dlugi TSUE - pieniądz

Początki sprawy

Wszystko zaczęło się od wniosku o interpretację podatkową, z którym wystąpiła polska spółka. Spółka świadcząca usługi doradztwa podatkowego wystawiła na rzecz swojego klienta fakturę za tytułu świadczonych usług.

Sprawa skomplikowała się, gdy klient przestał regulować płatności względem spółki. Klient w momencie wykonania usługi był zarejestrowany jako podatnik VAT. W czasie jednak składania przez spółkę wniosku o interpretację znalazł się w likwidacji.

Pojawiło się zatem pytanie czy spółka może skorzystać z ulgi na złe długi. Organ interpretacyjny odmówił jej takiego prawa. W argumentacji podał, że dłużnik jest w likwidacji wobec czego nie ma możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Spółka oczywiście nie dała za wygraną. Sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który zwrócił się do TSUE z dwoma pytaniami:

1. Czy przepisy dyrektywy VAT – w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy – przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?

2. W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, pod warunkiem, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji

– wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT?

Stanowisko Rzecznika Generalnego

Rzecznik przypomniał aktualne stanowisko TSUE. Zgodnie z nim podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane. Organy podatkowe nie mają prawa pobierać w ramach podatku VAT kwoty wyższej niż ta, którą otrzymał podatnik.

Zwrócił również uwagę, że odstępstwo w przypadku braku zapłaty powinno powiązać należy z niepewnością, czy świadczenie wzajemne, a właściwie jego brak, ma charakter ostateczny, czy jest to tylko przejściowa sytuacja.

W ocenie Rzecznika fakt, iż dłużnik jest w likwidacji bez wątpienia świadczy o ostateczności braku zapłaty.

Rozstrzygnięcie TSUE

TSUE uznał, że przepisy krajowe uzależniające obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT są niezgodne z dyrektywą VAT.

Jakie są skutki?

Będzie można wznawiać postępowania i odzyskiwać swoje pieniądze.

Więcej na ten temat tutaj: wznowienie postępowań

Zdjęcie: Brett Jordan on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Błędny NIP na paragonie

Marcin Wynimko19 października 2020Komentarze (0)

błędny nip na paragonie

Błędny NIP na paragonie a faktura z prawidłowym NIP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.248.2020.2.JM

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące wydawania faktur na podstawie paragonów. W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wprowadzono zatem zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

W niedawnej interpretacji podatkowej organ interpretacyjny odmówił Wnioskodawcy prawa do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP do paragonu z błędnym NIPem.

Prześledźmy cały stan faktyczny

Wnioskodawca – czynny podatnik VAT – prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia stacji paliwowych. Nabycie paliwa na stacjach odbywa się bez bezpośredniego udziału sprzedającego, z wykorzystaniem automatu płatniczego (tankomatu) obsługiwanego samodzielnie przez klienta stacji.

Klient podczas dokonywania płatności za paliwo wybiera w tankomacie opcję ,,paragon z NIP’’. Po podaniu tego numeru, na żądanie (poprzez wybranie komendy w tankomacie) otrzyma z tankomatu wydruk paragonu zawierającego NIP.

Klient może następnie przesłać paragon do Spółki celem wystawienia przez Spółkę faktury do paragonu; transakcja rejestrowana jest w pamięci kasy fiskalnej, zaś wydruk paragonu następuje wyłącznie na żądanie klienta.

-Brak paragonu

Może się zdarzyć, że tankomat nie wydrukuje paragonu. Może wystąpić błąd drukarki w tankomacie, a tym samym klient nie będzie dysponował paragonem. Klienci stacji, którzy nie dysponują paragonem, mimo to występują z żądaniem wystawienia faktury.

-Błędny NIP

Zdarzyć się również może, że klient wprowadzi błędny NIP, którego po wprowadzeniu i zatwierdzeniu nie może zmienić. Tacy klienci również występują z żądaniem wystawienia faktury.

Nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy:

Organ interpretacyjny uznał, że przepisy są jednoznaczne i nie pozwalają, w żadnym z powyższych przypadków, na wystawienie faktury z NIP nie narażając się przy tym na sankcję z art. 106b ust. 6 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma tym samym prawa wystawić faktury z prawidłowym NIP do paragonu niezawierającego tego numeru. Nie ma również prawa wystawić faktury z prawidłowym NIP do paragonu zawierającego błędny NIP.

Sankcje

Błędny NIP na paragonie może skutować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przypomnieć należy, że wystawienie faktury do paragonu niezawierającego NIP jest sankcjonowane ustaleniem przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Więcej o odpowiedzialności karnoskarbowej tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Wywłaszczenie gruntów rolnych

Marcin Wynimko16 października 2020Komentarze (0)

wywłaszczenie gruntów rolnych

Wywłaszczenie

Wywłaszczenie jest pozbawieniem lub ograniczeniem prawa rzeczowego danej osoby na podstawie wydanego aktu prawnego.

Co ważne, wywłaszczenie służy wyłącznie realizacji celów publicznych. Nakłada ono obowiązek przyznania odpowiedniego odszkodowania w zamian za przeniesienie prawa własności wywłaszczanej ziemi.

W szczególności wywłaszczenie gruntów rolnych może być problematyczne na gruncie podatku VAT.

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest najczęstszym przyczynkiem wywłaszczenia ziemi, a grupą dotkniętą ich skutkami są najczęściej rolnicy.

Pojawia się zatem kwestia opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności danej nieruchomości. Jest to szczególnie problematycznie w sytuacji, gdy rolnik posiada status podatnika VAT.

Opodatkowanie VAT

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Przez odpłatną dostawę towarów rozumienie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawa obejmuje przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu. Dotyczy także przeniesienia z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Powyższe przesądza o opodatkowaniu podatkiem VAT nie samego odszkodowania a przeniesienia własności nieruchomości, które w świetle ustawy o VAT jest uznawane za dostawę towarów.

Ustawa o VAT przewiduje jednak pewne zwolnienie, które skrywa się pod art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Mowa tam o zwolnieniu od podatku VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Takimi terenami bez wątpienia są użytki rolne, które najczęściej należą do rolników.

Automatycznie nasuwa się zatem wniosek, że w przypadku wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną ziemię rolnika prawidłowe będzie skorzystanie ze wspomnianego zwolnienia, zwłaszcza, że przymusowe rekwirowanie ziemi nie powinno kreować powstania obowiązku podatkowego po stronie wywłaszczanego rolnika. Orzecznictwo sądowe nie jest jednak przeciwne temu poglądowi.

Decyduje status podatnika

Zdaniem sądów rolnik będący zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w przypadku przeniesienia nieruchomości w zamian za odszkodowanie nie zbywa tej nieruchomości w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Posiada on status podatnika, a z opodatkowaniem czynności mamy do czynienia w sytuacji, gdy dokonuje jej właśnie taki podmiot.

W świetle powyższego odszkodowanie te powinno być opodatkowane 23% stawką podatku VAT. (przykładowo wyrok NSA z 30 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1394/17). Nie ma znaczenia przy tym fakt, że rolnik nie prowadził profesjonalnego handlu gruntami.

Wywłaszczenie gruntów rolnych

W konsekwencji wysokość odszkodowania przyznanego rolnikowi będzie co do zasady kwotą brutto.

Większość wyroków sądowych popiera powyższe stanowisko. Zdarzały się jednak poglądy przeciwne, potwierdzające prawidłowość zastosowania zwolnienia z VAT (przykładowo wyrok NSA z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16). Są jednak one nieliczne.

Jest to bez wątpienia sporny temat, zatem jako prawnik sugerowałbym w takiej sytuacji wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową.

***

Czytaj też:

Osiem najważniejszych rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć przed kontrolą podatkową w Twojej firmie

Biała lista podatników VAT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Wykreślenie z rejestru VAT

Marcin Wynimko12 września 2020Komentarze (0)

Wykreślenie z rejestru VAT - księgi podatkowe

Jakie są konsekwencje wykreślenia z rejestru VAT

Wrzesień to okres wielu zmian w świecie podatków. Jedną z istotniejszych jest modyfikacja przesłanek, których wypełnienie skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT czynnych. Tą kwestie reguluje art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, a z jego brzmieniem obowiązującego od 1 września 2019 r. wykreśleniu z rejestru VAT z urzędu podlega m.in. podatnik, który:

 1. będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał,
 2. składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.

Przywrócenie rejestracji

Naczelnik urzędu skarbowego, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik:

 1. udowodnił, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą,
 2. złożył w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT,
 3. w przypadku, gdy wykreślenie z rejestru czynnych podatników wynikało z nieskładania deklaracji – podatnik najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.

Okres braku złożonej deklaracji skrócił się zatem z 6 miesięcy i dwóch kwartałów do odpowiednio 3 miesięcy i jednego kwartału. Muszą zatem uważać podatnicy rozliczający się kwartalnie. Ich spóźnienie ze złożoną JEDNĄ deklaracją może mieć swoje negatywne konsekwencje, a powód jej niezłożenia nie będzie miał znaczenia.

Co zrobić w przypadku spóźnienia z VAT-7K

Jeżeli zdarzy się już sytuacja, że podatnik rozliczający się kwartalnie nie złoży deklaracji w terminie, powinien to zrobić jak najszybciej. Dodatkowo powinien złożyć:

 1. czynny żal, oraz
 2. wniosek o przywrócenie zarejestrowania jako podatnik VAT.

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT to bardzo poważna sankcja i okoliczność, której musisz pilnować. Jest istotna zarówno dla Ciebie jak i twoich kontrahentów.

***

Czytaj także:

Biała lista podatników VAT

Osiem najważniejszych rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć przed kontrolą podatkową w Twojej firmie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl