Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opodatkowanie złota i srebra

Marcin Wynimko13 stycznia 2021Komentarze (0)

Opodatkowanie złota i srebra

Opodatkowanie złota i srebra

Ostatnie czasy spowodowały, że ludzie bardzo intensywnie zaczęli interesować się inwestycjami. Szczególne miejsce w zakresie inwestycji odgrywają metale szlachetne. Jestem wielkim zwolennikiem inwestowania czy raczej trzymania oszczędności w metalach szlachetnych. W czasach w jakich żyjemy czyli negatywnych rzeczywistych stóp procentowych, metale są aktywami które najlepiej chronią oszczędności przed inflacją. Jak faktycznie wygląda opodatkowanie złota i srebra w świetle polskich przepisów? Fiskalne aspekty inwestycji są również bardzo ważne.

Inwestycyjne metale szlachetne

Inwestycja w złoto czy srebro nie jest jeszcze bardzo popularna, jednak polski ustawodawca nie omieszkał uregulować skutków podatkowych w tym zakresie. Dzisiaj przybliżę Ci ten temat, byś mógł świadomie i bezpiecznie podejmować swoje decyzje inwestycyjne.

Kupując złoto i srebro inwestycyjne musisz być świadomy istnienia trzech podatków – podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zacznijmy od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego zależy od tego po jakim czasie od zakupu je sprzedajesz oraz w jakim charakterze planujesz je zbyć.

Zobrazujmy to tak. Jan Kowalski dysponował wolnymi środkami pieniężnymi i zdecydował się nie lokować ich na lokatach bankowych, a zakupić sztabki złota. Swojego pierwszego i jedynego zakupu  dokonał w maju 2018 r. Teraz (w styczniu 2021 r.) sytuacja życiowa zmusza go do ich sprzedaży. Wszystkie sztabki złota sprzedał za jednym razem jednemu nabywcy, ogłaszając się jedynie na jednym portalu ogłoszeniowym. Odnosząc tą sytuację do przepisów o podatku dochodowym wskazać należy, iż sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spójrzmy na przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Opodatkowanie złota i srebra

Źródłami przychodów są:

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przykład

W świetle powyższego, jeżeli Jan Kowalski sprzedał złoto po upływie pół roku od jego zakupu i sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej to sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Możesz się zastanawiać co dokładnie oznacza zwrot ,,w wykonaniu działalności gospodarczej’’. Zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartej w ustawie o PIT za działalność gospodarczą uznać należy działalność zarobkową:

 1. a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Każdorazowo zatem należałoby zbadać sytuacje osoby, która sprzedaje złoto. Może się zdarzyć, że organ podatkowy uzna np. brata pana Jana Kowalskiego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Załóżmy, że brat pana Jana w ciągu ostatniego roku kilkanaście razy kupował i sprzedawał złoto. Jego działaniom organ podatkowy mógłby przypisać charakter zorganizowania i ciągłości, a co za tym idzie uznać brata pana Jana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. W konsekwencji każdą sprzedaż brat pana Jana powinien opodatkować podatkiem dochodowym.

VAT

Teraz czas na VAT. W świetle ustawy o VAT złotem inwestycyjnym zwolnionym z podatku VAT są:

 • sztabki lub płytki o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,
 • złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

– posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

– wybito je po roku 1800,

– są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

– są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Oznacza to, że wszystkie inne przedmioty ze złota niespełniające powyższych kryteriów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zwolnienie z podatku VAT co do zasady automatycznie pozbawia podatnika odliczenia podatku naliczonego. Ustawa o VAT w przypadku złota inwestycyjnego przewiduje nieco inną sytuację. Podatnik nabywający złoto inwestycyjne ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony:

1)  od nabycia złota inwestycyjnego od podatnika:

– wytwarzającego złoto inwestycyjne lub przetwarzającego złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, lub

– w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonującego dostawy złota w celach przemysłowych, która to dostawa dotyczy złota inwestycyjnego;

2) od nabycia, w tym również wewnątrzwspólnotowego, lub importu złota innego niż złoto inwestycyjne, jeżeli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz;

 • od nabycia usług polegających na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego.

Podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Ponadto, podatnik zwolniony może zrezygnować ze zwolnienia, jeżeli:

1) wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub

2) w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego jest dokonywana dla innego podatnika.

Srebro inwestycyjne jest traktowane jako przedmiot kolekcjonerski i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

PCC

I na koniec – podatek od czynności cywilnoprawnych. Osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) obowiązane są do zapłaty 2% podatku PCC przy sprzedaży złota lub srebra o wartości powyżej 1 000 zł.

Podsumowując temat – opodatkowanie złota i srebra nie jest tematem kontrowersyjnym. Dużo ciekawszy wydaje mi się temat kryptowalut. 🙂 Jeżeli temat inwestycji w złoto Cię interesuje to osobiście polecam edukować się i korzystać z tego portalu: Independenttrader.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Zmiany w VAT 2021

Marcin Wynimko11 stycznia 2021Komentarze (0)

Zmiany w VAT 2021

Jak co roku przedsiębiorców czeka szereg zmian związanych z podatkiem VAT. Jak się na nie przygotować nie wie nikt, ale warto wiedzieć co się zmienia. 🙂 Przejrzyjmy zatem najważniejsze zmiany w VAT 2021.

Termin odliczenia vat naliczonego

Wraz z nowym rokiem wydłużył się termin na odliczenie podatku VAT. Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje bowiem możliwości odliczenia podatku w deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę. Taka możliwość jest również w 3 kolejnych miesiącach w przypadku rozliczania miesięcznego. Z kolei w przypadku rozliczania kwartalnego odliczenie podatku możliwe jest w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymano fakturę oraz w 2 kolejnych kwartałach. Mamy zatem 4 okresy w przypadku rozliczania miesięcznego oraz 3 okresy w przypadku rozliczenia kwartalnego.

 

Usługi  noclegowe

Od nowego roku mamy również możliwość odliczania podatku VAT w stosunku do usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży (refaktura usług).

 

Eksport towarów

Wydłużono termin z 2 do 6 miesięcy na wywóz towarów, aby stawka 0% mogła być zastosowana w przypadku, gdy podatnik przed dokonaniem dostawy otrzymał całość lub część zapłaty za towar.

WIS

Niedawno dodana do porządku prawnego instytucja wiążącej informacji stawkowej doczekała się już nowelizacji. Najistotniejszą zmianą dotyczącą WIS jest wprowadzenie okresu jej ważności. Zgodnie z dodanymi przepisami WIS będzie ważne przez 5 lat od dnia jej wydania. W przypadku WIS, które zostały wydane przed 1 stycznia 2021 r. 5-letni okres będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. Ponadto WIS nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy wystąpiło nadużycie prawa.

Kursy walut

Podatnicy od nowego roku mają możliwość przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej według zasad stosowanych w podatku dochodowym. Oczywiście przy zachowaniu możliwości stosowania zasad wyrażonych w ustawie o VAT. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zasady wynikające z przepisów o podatku dochodowym to ma obowiązek ich stosowania przez co najmniej 12 miesięcy.

MPP

Najważniejszą zmianą w przypadku split paymentu jest doprecyzowanie przepisów dotyczących kwot, których przekroczenie skutkuje obowiązkowym split paymentem. Od 1 stycznia nie powinno być już wątpliwości. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy faktur, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Ponadto, split payment nie ma zastosowania do potrąceń wierzytelności.

Rolnicy ryczałtowi

Nowelizacja ustawy o VAT to również zmiana definicji rolnika ryczałtowego. Od nowego roku rolnikiem ryczałtowym w świetle ustawy o VAT jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usług rolnicze. Musi również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykreślono zatem warunek pochodzenia produktów rolnych – do 31 grudnia 2020 r. produkty rolne musiały pochodzić z własnej działalności rolniczej.

Kwartalne rozliczenia vat

Od 1 stycznia 2021 r. kwartalne rozliczanie w przypadku świadczenia usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT jest możliwe bez względu na wielkość przychodu. Obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. limit 50 000 obowiązuje już tylko do dostaw towarów z załącznika nr 15.

Prezenty małej wartości

Zwiększono limit prezentu małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Czy któraś zmiana wpływa na Twój biznes ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Transport międzynarodowy

Marcin Wynimko05 stycznia 2021Komentarze (0)

Jeżeli prowadzisz działalność, która obejmuje transport międzynarodowy towarów warto zainwestować swój czas w tego posta. W największym uproszczeniu – w sytuacji, gdy przemieszczenie towaru następuje z przekroczeniem granic Unii Europejskiej a usługa przewozu jest przynajmniej częściowo wykonana w Polsce mamy do czynienia z transportem międzynarodowym.

Czym jest transport międzynarodowy?

Zacznijmy od definicji. Transport międzynarodowy zdefiniowany jest w ustawie o VAT jako:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej.
 2. b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju.
 3. c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej. W tym wypadku trasa powinna przebiegać na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).
 4. d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

 1. a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 2. b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 3. c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju. Taka trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Miej na uwadze, że z usług transportu międzynarodowego wyłączony jest przewóz towarów w przypadku gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) znajduje się na terytorium kraju. Przewóz poza terytorium kraju ma wtedy wyłącznie charakter tranzytu.

Jaka stawka podatku VAT w przypadku transportu międzynarodowego?

Dla usług transportu międzynarodowego przewiduje się stawkę w wysokości 0% pod warunkiem, że podatek rozliczy krajowy usługobiorca.

Przykładowo, spółka Alfa z siedzibą w Białymstoku zleca spółce Beta z siedzibą w Niemczech przewóz towarów z Polski do Rosji. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT w takim przypadku miejscem świadczenia będzie Polska – to tutaj swoją siedzibę ma usługobiorca (spółka Alfa). W konsekwencji usługę przewozu towarów spółka Alfa opodatkuje według stawki 0%.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Omawiając transport międzynarodowy nie można zapomnieć o rozporządzeniu Ministra Finansów. Na jego mocy obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do:

1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonuje się w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

2) wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

3) usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:

 1. a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
 2. b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

4) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe. Wtedy transport tych osób opodatkowuje się podatkiem według stawki w wysokości 0%.

Warunki zastosowania stawki 0%

Zastosowanie stawki 0% jest możliwe ale, jak można się domyślić, ustawa o VAT stawia pewne warunki. Podstawą do zastosowania stawki w wysokości 0% w stosunku do usług transportu międzynarodowego jest posiadanie przez podatnika dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. W przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora jest to list przewozowy lub dokument spedytorski. Może to być też inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, a fakturę wystawił przewoźnik.

Dla transportu towarów importowanych, oprócz wyżej wskazanych dokumentów wymaga się dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy. Z dokumentu powinien jednoznacznie wynikać fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W przypadku transportu towarów przez eksportera dokumentem jest dowód wywozu towarów, przy czym dokument ten powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów;

2) określenie towarów i ich ilości;

3) potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

VAT u małego podatnika

Marcin Wynimko30 grudnia 20202 komentarze

Jeżeli jesteś małym podatnikiem to musisz się orientować jak wygląda kwestia odliczania podatku VAT. To przydatna wiedza bo decyduje o rachunku ekonomicznym Twojego biznesu. Jak zatem wygląda temat podatku VAT u małego podatnika?

Definicja małego podatnik w rozumieniu ustawy o VAT

Małym podatnikiem, wg ustawy o VAT, jest podatnik podatku VAT:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro. Limit dotyczy poprzedniego roku podatkowego.

2) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Limit w 2021 r. będzie wynosi 5 418 000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność wskazaną w punkcie drugim limit ten będzie wynosił 203 000 zł.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT u małego podatnika

Obowiązek podatkowy u małego podatnika powstaje na zasadach ogólnych, chyba że wybrał on kasową metodę rozliczeń. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje:

 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Dotyczy to przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Taki podmiot musi posiadać status podatnika VAT czynnego.
 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Jednak nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W tym przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wskazany w punkcie pierwszym.

Chęć rozliczania się metodą kasową podatnik obowiązany jest zgłosić pisemnie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który zamierza stosować tę metodę.

Warto zauważyć, że w odniesieniu do niektórych kategorii czynności obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał na zasadach określonych dla tych czynności. Przykładowo, w odniesieniu do:

 • Otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

– przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

– wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania należności w całości lub w części.

 • Otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymała całości lub części zapłaty z tytułu takiej dopłaty bądź subwencji,
 • Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Od tej zasady są wyjątki szczegółowo określone w ustawie o VAT.

 

Odliczanie podatku VAT przez małego podatnika

W świetle ustawy o VAT (art. 86 ust. 10e) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Mały podatnik może rozliczyć podatek w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Warunek to nieodliczenie podatku w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za towary lub usługi.

Jeżeli i w dwóch następnych okresach rozliczeniowych tego nie uczyni, to pozostaje mu dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Musi to zrobić za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie może tego zrobić później niż w ciągu 5 lat od roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Zasady ogólne i odliczenie częściowe

Ogólnie przyjętą zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom posiadających status czynnego podatnika VAT. Konieczna jest zatem rejestracja w urzędzie skarbowym poprzez złożenie formularza VAT-R.

Schody zaczynają się gdy podatnik obok czynności opodatkowanych, czyli tych których prawo do odliczenia podatku VAT dotyczy, wykonują również czynności zwolnione z podatku. Podatnicy, którzy posiadają status podatników VAT zwolnionych nie mają bowiem prawa do odliczenia podatku VAT. Z pewnymi wyjątkami, kiedy np. zwolnienie nie obejmuje nabycia złota inwestycyjnego od podatnika który zrezygnował ze zwolnienia. W takiej sytuacji podatnik powinien przyporządkowywać zakupy do wykonywanych przez siebie czynności opodatkowanych. Musi to zrobić by móc prawidłowo odliczyć podatek VAT. Prawo do odliczenia podatku przysługuje tylko w tej części, w której zakup służy czynnościom opodatkowanym.

Proporcjonalne odliczenie podatku VAT

Kolejne schody zaczynają się, gdy podatnik nie jest w stanie wyodrębnić zakupów, które służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Konieczne jest zatem ustalenie proporcji, tzw. współczynnika sprzedaży.

Współczynnik sprzedaży pokaże nam jaki jest udział rocznego obrotu z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje nam prawo do odliczenia VAT w całkowitym obrocie. Mówimy o obrocie uzyskanym ze wszystkich czynności (w związku z którymi przysługuje i nie przysługuje nam prawo do odliczenia VAT).

Współczynnik określa się procentowo. Robisz to w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Wyliczoną proporcję należy wówczas zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przy ustalaniu obrotu nie uwzględnia się:

 • Dostawy towarów i usług zaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • Gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów zaliczonych do środków trwałych,
 • Pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości,
 • Pomocniczych transakcji finansowych,
 • Usług wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 w zakresie w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Przy ustalaniu proporcji nie uwzględniamy kwot podatku.

Proporcja szacunkowa

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli żadnego obrotu albo u których obrót ten nie przekroczył 30 000 zł. Ewentualnie ci którzy uznali, że kwota obrotu byłaby niereprezentatywna wyliczają proporcję szacunkową. Proporcja szacunkowa opiera się na prognozie, która musi być uzgodniona z naczelnikiem urzędu skarbowego (w formie protokołu).

Wyniki proporcji

Jeżeli wyliczona przez nas proporcja przekracza 98% oraz podatek naliczony niepodlegający odliczeniu był niższy niż 500 zł w takim przypadku podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%.

Jeżeli jednak, proporcja nie przekroczyła 2% to podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 0%.

W konsekwencji powyższego warto mieć na uwadze jak wygląda struktura twoich przychodów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl