Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Faktura korygująca, nota korygująca, anulowanie faktury

Marcin Wynimko18 maja 2019Komentarze (0)

Wróćmy jeszcze do tematu faktur, a mianowicie faktur korygujących oraz faktur anulowanych. Jak prawidłowo wystawić fakturę już wiadomo bo pisałem o tym tutaj.

Moim klientom często sprawia problem temat faktury korygującej i anulowania faktury.

Faktura korygująca

Fakturę korygującą należy wystawić, gdy po jej wystawieniu:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Na ,,nowej’’ fakturze obowiązkowo musi się znaleźć informacja ,,FAKTURA KORYGUJĄCA’’ lub ,,KOREKTA”. Poza tym faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż wskazane w poprzednim punkcie – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Co istotne, jeżeli podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać danych określonych 106e Elementy faktury ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Konieczne potwierdzenie odbioru!

Jeżeli wystawiamy fakturę korygującą, która zmniejsza podstawę opodatkowania, sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru takiej faktury.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT:

W przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania (kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło) w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

…są jednak wyłączenia od tej zasady

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

 • przy eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 • w dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 • do sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Forma potwierdzenia faktury korygującej

Potwierdzeniem może być e-mail, fax,  list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne potwierdzenie odbioru czy też odesłanie faktury korygującej z podpisem oraz datą odbioru.

Faktura korygująca to nie nota korygująca!

Faktura korygująca często mylona jest z notą korygującą. Są to jednak dwa różne dokumenty.

Fakturę korygującą może wystawić wyłącznie sprzedawca, z kolei notę korygującą – nabywca faktury dotkniętej błędem.

Notę korygującą można wystawić wyłącznie, jeśli błąd dotyczy elementów opisowych faktury, tj.:

 • źle wpisany adres nabywającego bądź sprzedawcy,
 • niewłaściwy NIP,
 • błędnie podana data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,
 • w przypadku zakupu paliwa – niewłaściwy numer rejestracyjny pojazdu,
 • złe oznaczenie towaru lub usługi.

Nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez drugą stronę. Ustawa nie nakłada w tym wypadku formy tej akceptacji, może to być zatem wiadomość e-mail.

Jeżeli przesyłasz notę korygująca tradycyjną pocztą, wówczas konieczne jest sporządzenie dwóch egzemplarzy noty, które następnie podpisuje pierwotny wystawca faktury i odsyła jeden egzemplarz do wystawcy noty korygującej.

Anulowanie faktury

Z  interpretacji Dyrektora KIS z 1 marca 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.13.2019.2.AD.  wynika, że anulowanie faktur jest możliwe tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach. Mianowicie możliwe jest jedynie w drodze wyjątku, gdy sprzedaż nie została dokonana.  Anulowanie polega na przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz sporządzenia na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Anulowanych faktur nie można wyrzucić!

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: