Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kontrola podatkowa w firmie

Marcin Wynimko13 marca 2019Komentarze (0)

Kontrola podatkowa budzi u wielu przedsiębiorców strach i często paraliżuje ich działalność gospodarczą. Właściwe przygotowanie się do niej, a przede wszystkich znajomość swoich praw, obowiązków i uprawnień może dać przedsiębiorcy poczucie względnego spokoju. W konsekwencji przyczyni się do sprawnego jej zakończenia. 

Czym tak naprawdę jest Kontrola Podatkowa?

Kontrola podatkowa jest uregulowana w Ordynacji podatkowej i zgodnie z nią jest przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowa.

Jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez odpowiedni organ podatkowy.

Więcej o odpowiedzialności karnoskarbowej >>

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa może odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Możliwe jest podjęcie kontroli wcześniej niż przed upływem wspomnianych 7 dni. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lub wniosek kontrolowanego. Warto jednak dać sobie czas na weryfikacje rozliczeń i uporządkowanie wszystkich spraw.

W przypadku, gdy kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia – konieczne jest ponowne zawiadomienie o jej wszczęciu.

Są jednak sytuacje, w których zawiadomienie nie jest wymagane do wszczęcia kontroli podatkowej. Ma to miejsce w sytuacji, w których kontrola dotyczy:

 • podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, 
 • zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towaru i usług, 
 • niezgłoszona działalność gospodarcza,
 • nieujawnionych źródeł przychodu,
 • ma być podjęta w oparciu o  informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
 • stwierdzenia zasadności zwrotu podatku,
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej, 
 • ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenie warunków zawieszenia działalności gospodarczej. 

Należy pamiętać, że pomimo braku obowiązku wcześniejszego zawiadomienia o kontroli podatkowej, organ ma obowiązek pisemnie poinformować kontrolowanego o przyczynach braku zawiadomienia. Jeżeli tego nie zrobi – podatnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec podjęcia i wykonania czynności kontrolnych w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli podatkowej. Spowoduje to wstrzymanie czynności kontrolnych do czasu jego rozpatrzenia.

Sprzeciw nie tylko na początku

Sprzeciw można złożyć również w innych sytuacjach. Podstawą do jego złożenia może być np. 

 • nieokazanie legitymacji służbowych przez kontrolujących,
 • prowadzenie czynności kontrolnych pod nieobecność przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej,
 • przekroczenie limitu czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy.

Ile Kontrola Podatkowa może trwać

Kontrola podatkowa nie może trwać w nieskończoność. Organ podatkowy jest związany ograniczeniem czasowym zawartym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zasadniczo jeden organ kontrolujący może przeprowadzić kontrole, których łączny czas trwania w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć w odniesieniu do: 

 • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
 • małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
 • średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
 • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu i wymaga uzasadnienia na piśmie. 

Wiemy już jak rozpoczyna się kontrola podatkowa i ile może trwać. Przejdźmy zatem do najważniejszego, z punktu widzenia przedsiębiorcy, a więc do jego praw i obowiązków podczas kontroli podatkowej. 

Obowiązki osoby kontrolowanej

Osoba kontrolowana ma obowiązek:

 • umożliwić wejścia do siedziby firmy,
 • zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
 • udostępnić wszystkich akt, dokumentów, materiałów pozwalających dokonać kontroli,
 • udzielić wyjaśnień w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań,
 • umożliwić fotografowanie, filmowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz dokumentacji za pomocą innych nośników dzięki którym kontrolujący jest w stanie zarejestrować dane zdarzenia, które w dalszej części będą służyły jako dowód w sprawie,
 • w przypadku dokumentów lub materiałów w języku obcym na żądanie kontrolującego przetłumaczyć je na język ojczysty,
 • okazać cały majątek ruchomy i nieruchomy przedsiębiorstwa.

Organ podatkowy może zażądać od podatnika przesłania plików: faktury VAT, stanu magazynu, wyciągów bankowych, ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów w formacie JPK. 

Prawa podmiotu kontrolowanego

Kontrolowany ma prawo do:

 • uczestnictwa podczas przeprowadzanej kontroli,
 • możliwości wyboru pełnomocnika lub wyznaczenia reprezentanta,
 • wylegitymowania osób będących odpowiedzialnych za czynności sprawdzające,
 • wniesienia sprzeciwu na działania kontrolującego,
 • dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej.

Jak skończy się Kontrola Podatkowa?

Kontrola podatkowa kończy się protokołem. Po jego doręczeniu, kontrolowany ma 14 dni na przedstawienie swoich zastrzeżeń lub wyjaśnień. Organ kontrolujący ma obowiązek rozpatrzyć złożone zastrzeżenia i w terminie kolejnych 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. 

Jeżeli ustalenia w protokole uznane zostaną przez kontrolowanego za prawidłowe – można złożyć korektę deklaracji. Jeżeli nie – należy poczekać na decyzję podatkową i się od niej odwołać. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? 

Często drobne niuanse prawne mogą mieć istotne znaczenia dla całego postępowania, warto jest więc powierzyć ich weryfikacje profesjonaliście, który będzie czuwał nad prawidłowością przeprowadzenia kontroli podatkowej w firmie. Jeśli masz pytania czy wątpliwości, zachęcam Cię do kontaktu >> ze mną, a także odwiedzin mojej strony WWW.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: