Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

sprzedaż działek vatOstatnimi czasy co raz częściej organy podatkowe przypisują podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami, mimo że faktycznie nie prowadzą oni takiej działalności.

Jak to możliwe?

Wyobraźmy sobie sytuacje, w której pan Jan kilkanaście lat temu odziedziczył ogromną działkę. Trudno w dzisiejszych czasach znaleźć nabywcę na tak dużą działkę, Pan Jan zdecydował o jej podziale na kilka mniejszych. Wtedy też wystawił je ponownie na sprzedaż. W ocenie Pana Jana jak i większości doradców podatkowych, jest to czynność mieszcząca się w zarządzie majątkiem prywatnym. Pana Jana nie można przecież traktować jako profesjonalnego handlowca.

Organy podatkowe mają co do tego odmienne zdanie. Uznają to za działalność gospodarczą, a pana Jana za podatnika VAT.

Czym jest działalność gospodarcza?

Jak ostatnio stwierdził WSA w Bydgoszczy w wyroku z 20 listopada 2018 r. (I SA/Bd 679/18):

,,działalnością gospodarczą jest działalność mająca charakter zarobkowy, zorganizowany, w ramach której podejmowane są aktywne działania, pozwalające na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. O tym, czy dokonujący sprzedaży działek będzie działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami.”

Jedyną szansą na odsunięcie od siebie zarzutów organów  jest udowodnienie, iż to był rzeczywiście zarząd majątkiem prywatnym. Stawka jest duża, bo i kwoty transakcji są wysokie. A zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami nie jest nikomu na rękę.

,,Czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.”

Interpretacja z 24 października 2018 r. (0114-KDIP4.4012.531.2018.1.KM )

Działania marketingowe, uzbrojenie, wydzielanie dróg

To wszystko organy podatkowe podnoszą przy przypisywaniu podatnikowi prowadzenia handlu nieruchomościami.

Co jednak rozumieć przez działania marketingowe? Czy ogłoszenie w prasie lokalnej będzie już działaniem marketingowym? Należy tutaj zachować chłodną głowę i nie naciągać stanu faktycznego. Jak wskazuje orzecznictwo, np. WSA w Bydgoszczy:

,,Za działania marketingowe nie można uznać ogłoszenia o sprzedaży poprzez dostępne kanały, z których powszechnie korzystają sprzedawcy prywatni.” (I SA/Bd 679/18)

Odnośnie pozostałych kwestii tutaj organy stoją na stanowisku, że:

,,Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak np. uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną)”

Interpretacja z 13 listopada 2018 r., nr. 0113-KDIPT1-3.4012.693.2018.1.JM

Ważnym wyrokiem w tej kwestii jest wyrok WSA w Szczecinie z 11 kwietnia 2018 r. (I SA/Sz 120/18) wskazujący, że:

,,okoliczność, iż przed sprzedażą skarżąca dokonała podziału gruntu na działki, nawet jeżeli byłoby to w celu osiągnięcia wyższej ceny, sama z siebie nie jest decydująca do przyjęcia, że skarżąca działała jako przedsiębiorca.

Dlaczego ważny? Dlatego, że jedną z przesłane uznania działań podatnika za działalność gospodarczą jest jej zarobkowy charakter.

Podsumowanie

Niewątpliwe jest to temat, który jeszcze nie raz będzie się przewijał. Na szczęście dla podatników, jest już całkiem sporo wyroków i interpretacji, które mogą pomóc w wygraniu sporu z organem. Warto jednak być świadomym ryzyka jakie istnieje ze sprzedażą działek i zastanowić się nad całą procedurą.

Zamierzałeś dokonywać sprzedaży działek, ale po tym artykule boisz się ,,zadzierać’’ z organem? Zastanów się nad wystąpieniem o interpretację podatkową.

***

Zdjęcie by Juan Cruz Mountford

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Biała lista podatników VAT

Marcin Wynimko17 sierpnia 2019Komentarze (0)

biała lista podatników vat

Od 1 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają twór o nazwie „biała lista podatników VAT”. Będzie to elektroniczny wykaz z danymi o:

 • przedsiębiorcach zarejestrowanych jako podatnicy VAT – czynnych i zwolnionych oraz przedsiębiorcach, którym przywrócono rejestrację jako podatnik VAT, oraz
 • przedsiębiorcach, którzy nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wykreślonych z tego rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego.

Wszystkie niezbędne informację w jednym miejscu

Biała lista podatników VAT będzie zawierała wszystkie niezbędne dane ułatwiające przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. W jednym miejscu sprawdzą oni m.in. NIP, REGON, PESEL, KRS, adres siedziby, data rejestracji,  imiona i nazwiska osób reprezentujących dany podmiot oraz numery rachunków bankowych.

Poczytaj o kontroli podatkowej w firmie >>

Przedsiębiorcy będą mogli być spokojni o aktualność wskazanych danych – wykaz ma być aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy.

Płatności tylko na wskazany numer rachunku

Od stycznia 2020 roku, w przypadku zapłaty za transakcję o wartości powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy niż ten wskazany na białej liście, przedsiębiorca nie ma prawa wliczyć kwoty ponad ten limit w koszty uzyskania przychodu. Co więcej, nabywca będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy – w tej części podatku proporcjonalnie przypadającą na daną transakcję.

Z najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że numer subkonta nie musi znajdować się na białej liście podatników VAT, o ile powiązany z nim rachunek będzie się na niej znajdował. Wpłata na rachunek wirtualny będzie uznawana jako wplata na rachunek rozliczeniowy, a który jest powiązany. W takim wypadku sankcja nie będzie zatem stosowana.

Poczytaj o konsekwencjach pustych faktur >>

MF wskazuje również, że ,, dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy.’’

3 dni NIE ROBOCZE

Jeśli zorientujesz się, że nie dopełniłeś obowiązków związanych z białą listą podatników, jeszcze nie wszystko stracone. Masz 3 dni na poinformowanie naczelnika US o tym, że nie dokonałeś płatności na odpowiedni rachunek.

Jeśli dopełnisz tych warunków unikniesz kary.

Poczytaj o kilku najważniejszych rzeczach, o których musisz wiedzieć przed kontrolą fiskusa >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Vat przy imporcie

Marcin Wynimko16 sierpnia 2019Komentarze (0)

Wśród klientów często pojawiają się wątpliwości związane z  kwestią podatku vat przy imporcie, dlatego też kilka zdań na ten temat. Z importem towaru mamy do czynienia w sytuacji przywozu towarów z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. Przy określeniu miejsca importu nie ma wątpliwości, że jest nim państwo UE, na teren którego wprowadza się towar spoza UE. Od tej zasady są jednak wyjątki. W sytuacji, gdy momentem wprowadzenia towaru na teren UE jest objęty jedną z niżej wymienionych procedur:

 • składu celnego
 • tranzytu, w tym także składowanie czasowe przed nadaniem przeznaczenia celnego,
 • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • przeznaczenie – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

W tych wypadkach miejscem importu towaru jest terytorium państwa członkowskiego, na którym importowane towary przestaną podlegać tym procedurom lub przeznaczeniom.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Generalnie momentem powstania obowiązku jest moment powstania długu celnego. Jednak istnieje od tej zasady odstępstwo. Obowiązek podatkowy może powstać z chwila objęcia towaru procedurą celną. Do tych procedur zaliczamy m.in.: odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności opłat, w przypadku procedur: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu. Od towarów tych pobiera się opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny.

Opodatkowanie VAT importowanych towarów

Niezależnie od tego czy sprowadzany towar jest zwolniony z cła, ma obniżoną stawkę lub zerową lub też jest towarem, na które cło zostało zawieszone w części lub w całości towar podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość celną powiększoną o należne cło. Jeżeli sprowadzasz towar i jest on opodatkowany akcyzą – kwotę podatku uwzględnia się przy wyliczaniu podstawy.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych procedur ustalanie podstawy opodatkowania następuje w odmiennych sposób.

Przykładowo, dla towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego to podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększoną o należne cło. Inaczej sprawa wygląda w razie opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym. W tej sytuacji za podstawę opodatkowania przyjmuje się różnicę między wartością celną produktów, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o cło i podatek akcyzowy.

Wszystkie wydatki, co do zasady, które podatnik poniósł przy imporcie, np. koszty transportu czy ubezpieczenia można wliczyć do podstawy opodatkowania.

Rozliczanie VAT przy imporcie

Przy imporcie towaru podatnik sam oblicza i wykazuje w złożeniu celnym kwotę podatku. Jeżeli organ celny uzna ją za nieprawidłową, wówczas wyda decyzję, w której sam określi wysokość podatku. Na wpłacenie podatku Podatnik ma 10 dni od dnia powiadomienia go przez organ celny.

Rozliczenie w deklaracji VAT-7

Istnieje możliwość rozliczenia podatku w deklaracji VAT-7 w przypadku uproszczonych procedur celnych. Zanim jednak będzie to możliwe, podatnik ma obowiązek uzyskania pozwolenia od urzędu celnego, jednak najpierw musi spełnić następujące warunki:

 • przedstawić w urzędzie celnym zaświadczenie o braku zaległości w poszczególnych podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne. Zaświadczenie musi być aktualne (nie więcej niż 6 miesięcy);
 • potwierdzić swoje zarejestrowanie jako czynnego podatnika VAT.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Czynny vatowiec

Marcin Wynimko27 lipca 2019Komentarze (0)

czynny vatowiec

Czynny VATowiec – być albo nie być? O to jest pytanie

Zakładając swoją działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję – czy zostać czynnym podatnikiem VAT. Jak to zwykle bywa, są plusy i minusy, które dzisiaj omówię. Mam nadzieje, że ten post pomoże Ci podjąć właściwą decyzję i przede wszystkim decyzję korzystną finansowo.

 

Niektórzy nie mają wyjścia

Zacznijmy od tego kto ma obowiązek rejestracji jako czynny VATowiec. Masz obowiązek płacenia podatku, jeżeli Twoje przychody za poprzedni rok podatkowy przekraczają limit określony w ustawie o VAT – 200 000 zł. Obowiązek ten spoczywa na Tobie również wtedy gdy nie przekraczasz tego limitu, ale zajmujesz się czynnościami wskazanymi w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (nie możesz wtedy skorzystać ze zwolnienia). Są to czynności takie jak:

 • Dostawa budynków, budowli lub ich części,
 • Świadczenie usług jubilerskich,
 • Dostawa nowych środków trwałych,
 • Dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT.

 

Czego nie wliczamy do limitu?

Do wspomnianego limitu 200 00 zł nie wliczamy:

 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o VAT (art. 43 ust. 1) lub przepisów wydanych na podstawie rozporządzeń, z wyjątkiem:

-transakcji związanych z nieruchomościami,

-usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41 – np. usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych, usług w zakresie poręczeń i gwarancji

-usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności nie mają charakteru transakcji pomocniczych

 • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przekroczenie limitu

Po przekroczeniu limitu 200 00 zł każda kolejna sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Przed sprzedażą, po której przekroczyć limit, powinieneś zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

 

Rejestracja

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R.

 

Czy to jest korzystne?

Podatek VAT nie należy do najprostszych podatków jednak zrozumienie mechanizmu jego działania pomoże nam w podjęciu decyzji czy zostać czynnym VATowcem.

Podatek VAT wpłacany jest do urzędu skarbowego przez przedsiębiorców. Jednak w rzeczywistości podatek VAT płaci finalny odbiorca towaru lub usługi – konsument. Dzieje się tak, ponieważ każdy z przedsiębiorców występujący w łańcuchu dostawy danego towaru/usług dolicza podatek VAT do ceny sprzedawanego przez siebie towaru/usługi.  Co więcej, każdy z tych przedsiębiorców ma prawo od odliczenia podatku VAT zapłaconego na wcześniejszym etapie obrotu.  To główna zaleta bycia czynnym VATowcem.

Musisz zapoznać się z dwoma pojęciami: podatek naliczony i podatek należny.

Podatek naliczony to podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupie towarów/usług wykorzystywanych w swojej działalności.

Podatek należny to podatek doliczany przez przedsiębiorcę do sprzedawanych przez siebie towarów/usług.

Różnica między podatkiem należnym a naliczonym jest podatkiem wpłacanym do urzędu skarbowego. Jeżeli VAT naliczony jest wyższy niż należny przedsiębiorca nie wpłaca go do urzędu – to urząd mu go zwróci. Tu jednak pojawia się problem – urząd tak po prostu nie zwróci Ci tych pieniędzy, prawdopodobnie będzie chciał na początku sprawdzić, czy zwrot rzeczywiście Ci się należy. Nie musisz się jednak przejmować – o ile nie było żadnych nieprawidłowości J

 

Faktury

Będąc czynnym podatnikiem VAT masz obowiązek wystawiania faktur i prowadzenia rejestru VAT. Musisz zatem zapoznać się z przepisami ustawy, żebyś wiedział kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak wystawić fakturę i kiedy – o fakturach pisałem tutaj i tutaj.

 

Deklaracje podatkowe

Bycie czynnym VATowcem to sporo formalności. Oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, konieczne jest składanie deklaracji podatkowych. Można to robić co miesiąc lub co kwartał. Do 25 dnia każdego miesiąca lub do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale.

Uwaga! Kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy, u których wartość ze sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Oznacza to, że dopiero po roku od rozpoczęcia działalności będziesz mógł przejść na rozliczanie kwartalne o ile nie przekroczyć limitu 1,2 mln euro.

Przepisy o VAT są dosyć skomplikowane, niejeden przedsiębiorca może mieć z nimi problem. Nie jest to jednak powód do ,,ucieczki’’ przed nimi i korzystanie np. ze zwolnienia z VAT by nie mieć styczności z tym podatkiem. Bycie czynnym VATowcem to jednak więcej korzyści. Musisz pamiętać, że przedsiębiorcy będący podatnikami VAT niechętnie współpracują z tymi, którzy tego podatku nie odprowadzają. Poza tym lepiej jest kupić sprzęt za 38 500 zł niż 50 000 zł. 11 500 zł będziesz mógł sobie później odliczyć – o ile jesteś podatnikiem VAT J.

***

Jeżeli nie pomogłem Ci tym postem podjąć jeszcze decyzji lub po prostu masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Wspólnie rozpracujemy VAT J

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

transakcje wewnątrzwspólnotoweTransakcje wewnątrzwspólnotowe – towary

Transakcjami wewnątrzwspólnotowymi nazywamy wszystkie transakcje, w których stronami są podatnicy podatku VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Odnosząc się zatem do takich transakcji nie używamy określeń import/eksport, zastępując je odpowiednio wewnątrzwspólnotowym nabyciem oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Opodatkowanie w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych ma miejsce w kraju nabywcy towaru, natomiast w kraju dostawy – ma zastosowanie preferencyjna stawka 0%.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

WNT według ustawy o VAT, jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a bardziej interpretacja tego zwrotu spędza sen z powiek pełnomocnikom.

Dlaczego?

Jeżeli nie doszło do przeniesienia tego prawa – nie doszło do dostawy. Faktury je dokumentujące można wtedy uznać za puste i podważyć prawo podatnika do odliczenia podatku. To bardzo częsty zarzut organów podatkowych, dlatego właśnie pełnomocnicy muszą się z nim stale mierzyć, wychodząc poniekąd z obszaru prawa w kierunku ekonomii.

Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel

Orzecznictwo sądów, zarówno polskich sądów administracyjnych oraz TSUE jest pełne analiz co uznaje się za przeniesienie prawa i czym tak na prawdę ono jest. Przykładowo, samo przeniesienie prawa własności nie decyduje o dostawie towarów. TSUE zaznacza:

,za dostawę towaru należy uznać transakcję, na podstawie której dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności na gruncie prawa cywilnego.‚ (sprawa C-320/88 z 8 lutego 1990 r.).

Najważniejsze znaczenia ma w tej kwestii faktyczne rozporządzanie rzeczą i faktyczne jego otrzymanie. Warunki formalne, owszem powinny zostać spełnione, jednak ich brak nie zawsze pozbawia transakcję charakteru dostawy.

Obowiązkowo podatnik VAT

Warunkiem koniecznym do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe jest status nabywcy oraz dostawcy towaru. Oboje muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT w swoich krajach. Nie dotyczy to jednak transakcji, których przedmiotem są nowe środki transportu.

Wyłączenia

W art. 10 ustawy o VAT mamy spis towarów oraz osób, u których nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie. Przykładowo są to rolnicy ryczałtowi sprowadzający towary do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej oraz podmioty niebędące podatnikami podatku VAT sprowadzające towary o wartości nie przekraczającej 50 000 zł w trakcie roku podatkowego.

Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie uznaje się wg ustawy (art. 12) nabyć towarów, m.in. przypadku gdy:

 1. przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 2. towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państw członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu,
 3. przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Z kolei w art. 13. ust 4 znajdziemy podobny katalog odnoszący się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

O wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów możemy mówić, gdy:

 1. podatnika zarejestrowano jako podatnika VAT-UE,
 2. podatnik dokonał dostawy na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 3. towar został wywieziony/wysłany z terytorium Polski,
 4. podatnik posiada dowody potwierdzające wywiezienie towarów z terytorium Polski. Będą to dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – moment nabycia i dostawy

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego. Nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy.

Jak z każdego podatku, tak samo tutaj trzeba się rozliczyć. Standardowo, VAT rozliczamy w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K (jeżeli rozliczamy się kwartalnie). Co miesiąc – do 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa, należy również wysyłać informacje podsumowujące VAT-UE.

VAT-UE

Konieczna jest również uprzednia rejestracja do VAT-UE (przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej). Urząd nada wtedy specjalny ,,europejski” NIP, którym podatnik będzie się posługiwał przy transakcjach z zagranicznymi kontrahentami w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy zwolnieni z VAT, również muszą dokonać rejestracji do VAT-UE, jednak nie pozbawi ich to zwolnienia z VAT.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe jak wszystkie tematy, które są interedyscyplinarne wymagają uwagi i analizy. Z uwagi na to, znajomość tematu jest bardzo ważna.

***

Zobacz też: http://kontrolavatwfirmie.pl/puste-faktury-konsekwencje/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl