Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego a jego remont to częste zagadnienie rzucane przez klientów. Co do zasady sprzedaż budynków, budowli lub ich części przez podatników VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Są jednak przewidziane wyjątki, które znajdziemy w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Zgodnie z pierwszym punktem:

zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Czym jest pierwsze zasiedlenie?

Jak widać do ustalenia czy mamy prawo do zwolnienia konieczne jest sięgnięcie do definicji pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w tym akcie prawnym mowa jest o:

pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. a) wybudowaniu lub
 2. b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

W związku z powyższym, mamy prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości. Spełniony musi być warunek, że sprzedaż ta jest dokonywana po upływie 2 lat od rozpoczęcia jej użytkowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy jest to dokonywane na potrzeby własne. Co ważne data pierwszego zasiedlenia może ulec zmianie. Dzieje się tak jeżeli podatnik dokonał ulepszenia nieruchomości, a wydatki jakie poniósł w związku z tym ulepszeniem stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przykład:

Jan Kowalki jest w przedsiębiorcą. W środkach trwałych jego przedsiębiorstwa znajduje się hala magazynowa, którą zakupiono we wrześniu 2010 r. Dokonano jednak jej przebudowy, która zakończyła się w czerwcu 2019 r., a nakłady jakie poniesiono przekroczyły 30% wartości początkowej. W związku z tym, za datę pierwszego zasiedlenia należy uznać czerwiec 2019 r. Od daty pierwszego zasiedlenia nie upłynął zatem wymagany dwuletni okres – Jan Kowalski musi opodatkować sprzedaż właściwą stawką podatku VAT.

Ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

I tutaj przejdziemy do najistotniejszej kwestii, a właściwie najistotniejszego fragmentu definicji pierwszego zasiedlenia. Mowa u wydatkach  poniesionych na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Sięgnijmy zatem do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 22g ust. 17 ustawy o PIT czytamy:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Dotyczy to także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Środek trwały kontra towar handlowy

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym wskazuje, że ulepszenie odnosi się jedynie do środka trwałego. Co za tym idzie, gdy podatnik zakwalifikował np. lokal mieszkalny jako towar handlowy, to przy ustalaniu daty pierwszego zasiedlenia bez znaczenia będzie chociażby remont tego lokalu i wydatki jakie podatnik na niego poniósł.

Potwierdzenie znajdujemy przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 stycznia 2020 r., w której stwierdzono, że:

(…) na gruncie prawa podatkowego „ulepszenie” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi. Pod pojęciem tym należy rozumieć takie czynności, jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środka trwałego, które podnoszą jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi innych cech użytkowych. Zatem nieruchomości (np. lokale mieszkalne), które nie będą stanowić u podatnika środka trwałego, nie mogą ulec ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ponieważ pojęcie ulepszenia, do którego odwołuje się ustawodawca w art. 2 pkt 14 ustawy, odsyłając do przepisów o podatku dochodowym, dotyczy ulepszenia środków trwałych’’

Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1-2.4012.668.2019.3.IR.

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu jest jak widać powszechnie występującym tematem. Sprzedaż lokalu mieszkalnego (zakwalifikowanego jako towar handlowy) będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT. Bez względu na wielkość poniesionych nakładów na remont tego lokalu. O ile oczywiście od daty pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuży niż 2 lata.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Terminy przechowywania dokumentów na potrzeby podatku VAT

terminy przechowywania dokumentów

Podatnik ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów, w szczególności faktur oraz ewidencji prowadzonych dla celów rozliczenia podatku VAT. Co do zasady, dokumenty te należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Do określenia jakie dokumenty, jak długo je przechowywać oraz jakie przewidziane są kary za naruszenie tego obowiązku konieczny jest wgląd w ustawę o VAT, ordynację podatkową oraz kodeks karny skarbowy.

Przyjrzyjmy się zatem temu tematowi.

Przechowywanie faktur

Jako podatnik podatku VAT obowiązany jesteś przede wszystkim do przechowywania wystawionych przez siebie lub w swoim imieniu faktur. Dotyczy to również faktur wystawionych ponownie oraz faktur otrzymanych. Co istotne ustawa narzuca sposób w jaki powinno się je przechowywać.

Konieczne bowiem jest ich przechowywanie w podziale na okresy rozliczeniowe. Musisz to robić w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność. Obowiązek trwa do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Ponadto, powinieneś przechowywać faktury powinieneś na terytorium kraju w którym prowadzisz działalność. Wydaje się to oczywiste. A co jeśli jednak faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej?

Musisz pilnować, aby były przechowywane w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego dostęp online, za pomocą środków elektronicznyc. Warto sprawdzić gdzie właściciel licencji programu do wystawiania faktur trzyma swoją bazę danych. 🙂

Faktury do wglądu na już!

Podatnicy mają obowiązek zapewnić organom podatkowy na ich żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

W przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Jak długo przechowywać faktury?

Tak jak wspomniałem na początku, faktury oraz wszelkie dokumenty związane z rozliczeniami podatku VAT musisz przechowywać aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Termin ten to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego. (art. 70 § 1 ordynacji podatkowej). Termin ten może jednak ulec przedłużeniu. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 • od dnia wydania decyzji:
 1. a) odraczającej termin płatności podatku lub rozkładającej zapłatę podatku na raty,
 2. b) odraczającej lub rozkładającej na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

– do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

 • od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

Jak sam widzisz terminy przechowywania dokumentów wcale nie są takie jasne. 🙂

Przechowuj albo dostaniesz karę

Kodeks karny skarbowy przewiduje sankcje za naruszenie obowiązku przechowywania w/w dokumentów. Za nie prowadzenie ksiąg, których obowiązek ciąży na podatniku jest to kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Pamiętaj, że za niewystawienie faktury lub rachunki bądź też wystawienie ich w sposób wadliwy możesz zostać ukarany karą grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Sprawdź na czym polega odpowiedzialność.

Wysokość stawek dziennych ustala sąd biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

VAT przy likwidacji

Co się dzieje z podatkiem VAT przy likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej? Likwidacja działalności wiąże się z szeregiem formalności, które należy dopełnić. Jedną z nich jest konieczność wypełnienia tych związanych z podatkiem VAT. Warto o nich pamiętać, żeby nie było konieczności toczenia bojów z organem. Szczególnie wtedy, kiedy już dawno zapomnisz o tym, że ją prowadziłeś.

Spis z natury

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisem z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Spis z natury ustala dochód jaki podlega opodatkowaniu za rok podatkowy, w którym likwidowana jest działalność gospodarczą. Czyli ustala kwotę podatku należnego jaką należy wpłacić do urzędu.

Spis z natury obejmuje towary zakupione podczas prowadzenia działalności gospodarczej udokumentowane fakturą. I to niezależnie od tego czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ich nabyciem, czyli:

– materiały podstawowe i pomocnicze,

– towary handlowe,

– wyroby gotowe,

– półwyroby,

– produkcja w toku,

– braki i odpady.

Ważne! Nie zgłasza się do urzędu skarbowego zamiaru sporządzania spisu z natury. Zamiast tego dołącza się informację o jego wykonaniu do ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Oczywiście składanej za okres, na który przypada data likwidacji działalności.

Wyrejestrowanie z VAT

Obowiązkowo należy wyrejestrować się z VAT poprzez złożenie formularza VAT-Z naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest również elektronicznie, poprzez portal podatkowy.

Oczywiście poza wypełnieniem obowiązków związanych z podatkiem VAT, przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą musi zadbać o dopełnienie pozostałych formalności związanych m.in. z rozliczeniem pracowników, wykazem majątku na potrzeby podatku PIT oraz wykreśleniem działalności z CEIDG.

Zamykając swoją firmę pamiętaj o powyższym. Rozliczenie Vat przy likwidacji działalności gospodarczej nie jest tak skomplikowane jak może się wydawać. Warto zacząć od nowa bez starego bagażu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Procedura MOSS

Marcin Wynimko18 marca 2020Komentarze (0)

procedura moss

Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na stałe za granicą (nieprowadzących działalności gospodarczej) mogą skorzystać z ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT jakim jest procedura MOSS.

Rejestracja

W celu rejestracji do celów MOSS przedsiębiorca musi złożyć deklarację VIU-R.  Dotyczy to podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Tym samym informujesz państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu działalności w ramach procedury MOSS. Jednocześnie jest to deklaracja o zamiarze rozliczania w tym państwie podatku VAT z tego tytułu.

Państwem członkowskim identyfikacji jest co do zasady miejsce, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jeżeli nie posiada siedziby na terytorium Wspólnoty państwem tym będzie państwo członkowskie, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozliczenie w ramach procedury MOSS staje się skuteczne z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym dokonano rejestracji lub dokonano pierwszej transakcji.

Korzyści

Korzystanie z procedury MOSS pozwala na świadczenie usług na rzecz osób fizycznych bez konieczności rejestracji w każdym państwie. Jest to ogromne ułatwienie i ograniczenie biurokracji i konieczności składania oddzielnych deklaracji. We współczesnym otoczeniu biznesowym usługi elektroniczne zyskują na znaczeniu. Warto zatem wiedzieć o takim ułatwieniu.

Obowiązki

Pierwszym obowiązkiem jest opisana wyżej rejestracja do procedury MOSS. Jeśli działasz w jej ramach to masz obowiązek składania kwartalnie deklaracji VIU-D. Masz na to czas do 20 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W tym też czasie masz również obowiązek zapłaty podatku. Rozliczania się w procedurze MOSS możliwe jest jedynie w walucie euro. Musisz również pamiętać, że nie obowiązują tutaj zasady zaokrąglania w dół lub w górę.

Urzędem właściwym dla rozliczania procedury MOSS jest dla każdego podatnika – Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

Pamiętać należy, że podatnik działający w ramach procedury MOSS ma obowiązek posiadania dwóch dowodów potwierdzający kraj nabywcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedaż usług nie przekracza wartości 100 000 EUR.

Dowodami,  o których mowa powyżej są m.in. adres usługobiorcy wskazany na fakturze, adres IP urządzenia przez niego używanego lub kod MCC.

Korekta deklaracji

Procedura MOSS przewiduje możliwość złożenia korekty deklaracji w terminie 3 lat od dnia, w którym złożono korygowaną deklarację. Podatnik działa w tym wypadku również poprzez urząd skarbowy państwa członkowskiego identyfikacji. Jeżeli jednak  przekroczysz 3 letni termin to konieczne musisz złożyć korektę poza procedurą MOSS do państwa członkowskiego konsumpcji.

Jeśli świadczysz usługi elektroniczne i robisz to na terytorium innych państw, zdecydowanie polecam Ci skorzystanie z procedury MOSS.

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Ulga na złe długi

Marcin Wynimko16 marca 2020Komentarze (0)

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Z początkiem roku doczekaliśmy się możliwości stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Jest to mechanizm, który zapewne znasz jedynie z przepisów vatowskich.

Zacznijmy od początku. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT i odpowiedni ustawy o CIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne. Nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane. Oblicza się je po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania tego przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Nie może to być później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Innymi słowy, przychód z działalności gospodarczej powstaje również wtedy gdy podatnik nie otrzyma płatności.

Podobnie jest w przypadku kosztów.

Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ze wskazanymi w ustawie wyłączeniami stanowią koszty uzyskania przychodów. Co do zasady za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się, dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Są również przypadki, w których warunkiem zaliczenia wydatku do kup jest jego zapłacenie.

Innymi słowy, kosztem może być również to co jest niezapłacone.

Wprowadzenie ulgi na złe długi

Nowe przepisy, dają wierzycielowi możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę niespłaconej wierzytelności. Regulacja ta odnosi się do sytuacji, gdy wierzytelność ta jest nieuregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności wskazanego w umowie lub fakturze. Dotyczy to zarówno ustawy o PIT oraz ustawy o CIT.

Z drugiej strony to obowiązek dłużnika do doliczenia nieuregulowanej kwoty zobowiązania do podstawy opodatkowania. Szczególnie w sytuacji gdy minęło 90 dni od dnia terminu płatności wskazanego w umowie lub fakturze.

Wierzytelności, do których ma zastosowanie ulga na złe długi

Ulgę na złe długi stosuje się jedynie do wierzytelności i zobowiązań. Dotyczy to odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach uzyskania przychodów.

Warunki stosowania ulgi na złe długi

Do zastosowania ulgi na złe długi konieczne jest spełnienie (łącznie) następujących warunków:

 1. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wymóg powinieneś badać na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata. Liczy się to od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa. W przypadku gdy rok kalendarzowy faktury (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności,
 3. transakcję handlowa zawarłeś w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika. Natomiast dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Późniejsze uregulowanie należności a korekta

Wierzyciel dokonuje korekty z tytułu ulgi na złe długi pod pewnymi warunkami. Mianowicie do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność pozostaje nieopłacona. Taka sama sytuacja wygląda w przypadku korekty, której dokonuje dłużnik.

Jeżeli po roku podatkowym, za który korygowałeś deklarację, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, masz obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania lub zmniejszyć wykazaną stratę o wartość kwoty uprzednio skorygowanej.

Jeżeli po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie, obowiązany jest do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym to zobowiązanie zostało uregulowane. W sytuacji gdy wartość zmniejszenia jest wyższa od podstawy opodatkowania, zmniejszenia o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia podstawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (t.j. Dz.U.2019.1649)

***

Poczytaj też o Czynnym Żalu >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl