Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wznowienie postępowań podatkowych

Marcin Wynimko01 stycznia 2020Komentarze (0)

wznowienie postępowań podatkowych

Wznowienie postępowań dotyczących karuzel podatkowych – wyrok TSUE

 

16 października 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (C‑189/18) dotyczący wykorzystywania dowodów zebranych w sprawie kontrahenta lub innego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw. Węgierskie organy podatkowe wykorzystały dokumenty i informacje zgromadzone w sprawie karnej przeciwko dostawcom spółki jednocześnie nie udostępniając ich spółce. Tym samym pozbawiły ją możliwości skutecznej obrony. Wyrok TSUE daje podstawę do wznowienia postępowań podatkowych podatników zamieszanych w karuzele podatkowe. Taką możliwość przewiduje ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej art. 240 § 1 pkt 11:

,,W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji.’’

Termin na złożenie wniosku mija 16 stycznia 2020 r.

Wznowienia postępowań swoją drogą, a bieżące postępowania swoją. Wyrok TSUE to również solidna broń w rękach podatnika i jego pełnomocnika w toczących się walkach z organami podatkowymi. TSUE w powołanym wyroku wskazał, że podatnik ma prawo do zapoznania się z informacjami zebranymi przez organ podatkowy w innych postępowaniach i wykorzystywanymi w jego sprawie, a organ podatkowy ma obowiązek takie informacje udostępnić. Wykorzystywanie dowodów zebranych w innych postępowaniach i pozbawienia strony postępowania podatkowego prawo do zapoznania się z nimi to duże ułatwienie dla organów podatkowych, które czują się tym samym zwolnione z obowiązku prowadzenia wnikliwego postępowania wobec podatnika.  TSUE swoim wyrokiem z pewnością ostudzi zapędy organów podatkowych do automatycznego i bezkrytycznego uznawania dowodów zgromadzonych w innych sprawach. To również sygnał dla Ciebie, abyś zwracał większą uwagę na kwestie procesowe prowadzonego postępowania. Czuwaj nad przestrzeganiem przyznanych Ci praw, w tym prawa do obrony i rzetelnie prowadzonego postępowania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

VAT od importu

Marcin Wynimko12 listopada 2019Komentarze (0)

VAT od importu - kontenery

Od przyszłego roku łatwiej będzie rozliczać import towarów, a to za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak jest teraz?

Obecnie z przywileju rozliczania VAT z tytułu importu w deklaracji VAT mogą korzystać jedynie podatnicy spełniający warunku tzw. procedury uproszczonej bądź też posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator – AEO).

Jak będzie?

Od 1 lipca 2020 r. z takiej możliwości skorzystają pozostali podatnicy VAT czynni. Będą oni mogli rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Organem właściwym stanie się wyłącznie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika lub miejsca jego siedziby.

Warunki jakie trzeba będzie spełnić

1. Przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków,
 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Co istotne, wymóg przedstawienia w/w dokumentów będzie spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o tej samej treści.

2. Dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych

Przedstawiciel bezpośrednie działa w imieniu i na rzecz innej osoby.

Przedstawiciel pośredni działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Ten warunek nie będzie stosowany w przypadku podatników posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

***

Kontrola podatkowa? Przeczytaj o czym musisz wiedzieć przed kontrolą fiskusa.

Zdjęcie – chuttersnap

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Zwrot podatku VAT

Marcin Wynimko07 listopada 2019Komentarze (0)

Podatnicy podatku VAT składający miesięczne i kwartalne deklaracje VAT. Czasem zdarzy się, że wykażesz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Wtedy masz kilka możliwości zadysponowania ową nadpłatą. Możesz m.in. ubiegać się o zwrot podatku VAT lub przenieść ją na następny okres rozliczeniowy.

Pierwszeństwo mają jednak zaległości w podatku VAT. Powstała nadpłata podlega bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 o.p.). W takiej sytuacji, organ podatkowy wydaje podatnikowi postanowienie o tym fakcie.

Jeżeli zaległość nie występuje – nadpłata podlega zwrotowi. Podatnik może jednak wnioskować o zaliczenie całości lub jej części na poczet przyszłych/bieżących zobowiązań podatkowych. W praktyce wygląda to tak, że podatnik składając deklarację VAT, w której wykazuje nadpłatę, dołącza do niej wspomniany wniosek.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Swego czasu, NSA rozpatrywało sprawę podatnika, który chciał uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Wniosek o zaświadczenie złożył chwilę po złożeniu wniosku o zaliczenie nadpłaty w podatku VAT na poczet zaległości podatku dochodowego. Sąd przystopował jednak zapędy podatnika i stwierdził, że:

,,Dopóki (…) zwrot VAT nie zostanie uznany przez organ podatkowy za zasadny, dopóty nie podlega on zwrotowi.”

NSA dodał również, że:

,,Nie ma przy tym znaczenia w jakiej formie zwrot ten miałby zostać dokonany, tj. czy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, czy pośrednio przez zaliczenie go na poczet zaległych bądź przyszłych zobowiązań podatkowych.”

wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 518/16

Terminy zwrotów podatku VAT

Przewiduje się trzy terminy zwrotu podatku VAT:

1) termin 25 dniowy przyspieszony

W tym terminie, licząc od dnia złożenia rozliczenia, zwraca się różnicę podatku, jeżeli podatek VAT naliczony wynika z:

 • faktur dokumentujących należności, w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczednościowo-kredytowej,
 • pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
 • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które określają podatek we właściwej wartości, gdy podatnik zapłacił kwotę podatku,
 • importu towarów rozliczonego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Ponadto:

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności w formie przelewów,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

2) podstawowy termin 60 dniowy

To podstawy termin zwrotu podatku VAT – art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Urząd skarbowy ma prawo go przedłużyć jeżeli poweźmie wątpliwości co do zasadności zwrotu. W takim przypadku wyda podatnikowi stosowne postanowienie.

3) wydłużony termin 180 dniowy

Ten termin dotyczy podatnika, który wykazał VAT naliczony przy niewykazaniu VAT-u należnego – tzn. nie miała miejsca sprzedaż. W takiej sytuacji, urząd ma prawo przedłużyć podstawowy termin do wspomnianych 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

***

Poczytaj też: 8 rzeczy o jakich każdy podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą fiskusa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Na jednym z forów internetowych znalazłem wpis przerażonego podatnika: Czeka mnie kontrola fiskusa. Dostałem zawiadomienie ze skarbówki. Co mam zrobić? Pomóżcie!

Jak się przygotować do kontroli podatkowej? Co musisz wiedzieć, zanim kontrolerowi otworzyć drzwi swojego biura?

Przygotowałem dla Ciebie krótki przewodnik, z którego dowiesz się najważniejszych rzeczy o etapie poprzedzającym kontrolę podatkową w Twojej firmie i etapach następujących po wszczęciu kontroli przez fiskusa.

Kontrola fiskusa - dokumenty i kalkulator

Najważniejsze: zwykle masz czas na przygotowanie się do kontroli fiskusa

Musisz wiedzieć, że zazwyczaj o kontroli podatkowej każdy przedsiębiorca zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. To dla Ciebie jest bardzo dobra wiadomość dlatego, że masz czas, żeby się do niej odpowiednio przygotować. Jeśli nie wiesz jak, powinieneś zasięgnąć pomocy doświadczonego pełnomocnika (mogę to być ja albo inna wiarygodna osoba).

Zgodnie z art. 281 ustawy Ordynacja Podatkowa:

Organy podatkowe pierwszej instancji (…) przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.

A zatem to organ podatkowy pierwszej instancji, a więc z Twojej (albo pobliskiej) miejscowości będzie tym, który zapuka do Twoich drzwi. Tym organem może być urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej. Ich celem jest:

… sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Ważne jest to, że niemal wszystkie działania inspektorów podatkowych podlegają określonym procedurom. Wynika z tego, że  będziesz dokładnie wiedział co Cię czeka podczas czynności kontrolnych.

Bywa, że kontrola fiskusa jest uciążliwa i ciągnie się miesiącami. Znasz na pewno też przypadki, kiedy kontrola doprowadziła do likwidacji firmy i często było to spowodowane pomyłką urzędnika kontroli, co okazywało się – niestety – po wielu latach w wyniku postępowania sądowego. Aby zapobiec takim właśnie sytuacjom dobrze jest znać swoje prawa i obowiązki, jako podmiotu, którego fiskus kontroluje.

Oto kilka najważniejszych rzeczy:

1. Kontrola fiskusa – czas trwania

Niezwykle ważne jest to, że organ kontrolujący nie może zakończyć kontroli później, niż w terminie wskazanym w upoważnieniu właściwego organu do jej przeprowadzenia.

Czas ten, zgodnie z prawem, nie może przekraczać w przypadku:

 • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
 • małych firm – 18 dni roboczych,
 • średnich firm – 24 dni roboczych,
 • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

(i dotyczy to nie tylko kontroli podatkowej)

Jednak o czasie trwania kontroli fiskusa mówi również Ordynacja Podatkowa. Wedle jej zapisów (art. 284b):

Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Oczywiście, jeśli zakończenie kontroli nie jest możliwe w tym terminie, wówczas istnieje możliwość przedłużenia postępowania. Kontrolerzy są wtedy zobowiązani zawiadomić Cię podając przyczyny przedłużenia i wskazując nowy termin. Niestety obecnie w przepisach Ordynacji nie ma ograniczenia ani co do terminu, na jaki przedłuża się postępowanie, ani co do liczby takich przesunięć.

Nie jest to dobra informacja. Może to być, i bywa, dolegliwe. Często nawet możesz mieć poczucie zgubienia i rezygnacji, na co liczą zresztą kontrolujący pracownicy fiskusa. Tym bardziej warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy i wsparcia pełnomocnika (adwokata), który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach oraz potrafi obiektywnie ocenić sytuację.

2. Kontrola zazwyczaj jest zapowiedziana, ale są wyjątki

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Czy kontrola może zostać wszczęta wcześniej niż przed wspomnianym wyżej terminem siedmiu dni? Tak. Ale pod warunkiem, że fiskus uzyska na to Twoją zgodę. A co jeśli organ podatkowy się spóźni? Otóż brak wszczęcia kontroli przed upływem 30 dnia sprawia, że trzeba wyznaczyć jej nowy termin.

Poczytaj też: Biała lista podatników VAT

Ordynacja dopuszcza jednak przypadki, gdy urząd nie musi zawiadamiać o kontroli. Dzieje się tak między innymi, gdy podatnik jest podejrzany o przestępstwo, gdy sprawa dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej działalności gospodarczej. W tych sytuacjach po prostu chodzi o element pewnego zaskoczenia podatnika: jeśli kogoś się podejrzewa o niecne występki, to lepiej go zaskoczyć niż dać mu czas do „posprzątania”.

Pełen katalog warunków wyłączających obowiązek powiadomienia o kontroli fiskusa znajdziesz w artykule 282 c Ordynacji podatkowej. Jestem jednak przekonany, że Ciebie ten przypadek nie dotyczy 🙂

3. Błędy w dokumentach można poprawić tylko przed kontrolą fiskusa

Co możesz zrobić, kiedy się dowiesz o tym, że organ podatkowy przyjdzie do Ciebie na kontrolę? Ten czas warto wykorzystać na poprawienie błędów wykrytych w rozliczeniach, czyli skorygować posiadane dokumenty księgowe (faktury), poprawić błędne zapisy w książce przychodów i rozchodów. A także warto skorygować deklaracje VAT oraz zeznanie roczne PIT. Oczywiście jeśli po Twojej analizie okaże się, że masz zaległość podatkową to koniecznie zapłać tę zaległość i nie zapomnij o odsetkach.

Zrób to wszystko przed kontrolą, gdyż w jej trakcie takiej możliwości miał już nie będziesz.

4. Kontrola fiskusa bez obecności podatnika

W życiu bywają wypadki losowe i może się zdarzyć, że nie będziesz mógł uczestniczyć w kontroli swojego przedsiębiorstwa. W takim wypadku powinieneś wyznaczyć osobę, która będzie Cię reprezentować. Kto może być takim pełnomocnikiem? To może być Twoja księgowa, ale także doradca podatkowy czy adwokat.

Pełnomocnik (Twój reprezentant podczas kontroli podatkowej) ma między innymi prawo do:

 • odbioru zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej,
 • wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
 • złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

5. Wymagane podczas kontroli fiskusa dokumenty

Musisz wiedzieć, że kontroler podczas swoich czynności kontrolnych może czuć się dość swobodnie. Ordynacja gwarantuje mu bowiem wejście bez przepustki i bez osobistej kontroli do każdego miejsca Twojego przedsiębiorstwa. Jedynym ograniczeniem jego poruszania się i zaglądania w każdy kąt są obowiązujące na miejscu przepisy BHP:

Art. 287 § 5. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianejwregulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisomo bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Kontrolujący pracownik fiskusa może również zażądać od kontrolowanego udostępniania wszelkich akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz ma prawo do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Słowem – może wszystko.

Powinieneś zatem być na to przygotowany i przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. I tak przecież fiskus ich zażąda.

Uwaga – kontroli mogą podlegać również… archiwalne deklaracje PIT i VAT. Powinieneś je bowiem przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym minął termin płatności danego podatku. I ważne – jeśli posiadasz kasę fiskalną, to także i ona podlega kontroli fiskusa. Urzędnik sprawdzi, czy nie zostały naruszone plomby i inne rzeczy.

Jeśli Twoje dokumenty są sporządzone w języku obcym, to możesz być poproszony o ich przetłumaczenie u tłumacza przysięgłego. Hm… nie jest to dobra wiadomość. W szczególności, kiedy tych dokumentów jest sporo, kwota wynagrodzenia tłumacza może być dość duża.

Niestety bywa, że „drużyna fiskusa” żąda także często dokumentów nie tylko bezpośrednio od przedsiębiorcy, ale nawet od jego kontrahentów, o ile prowadzą u nich czynności sprawdzające w związku z kontrolą u podatnika.

6. Kontrola fiskusa – szerokie uprawnienia

„Drużyna fiskusa” ma dodatkowe, dość szerokie uprawnienia. Podobne zresztą do tych, jakie przysługują… policji.

Jeżeli więc przedsiębiorca uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych…

(Art. 286a. § 1.)… Kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.

Co ważne, organy wzywane na pomoc nie mogą jej odmówić. Zatem kontrolujący w pewnym sensie nadzoruje – kieruje takim organem podczas czynności kontrolnych.

W wyjątkowych przypadkach urzędnik skarbowy może stosować przymus bezpośredni i używać broni palnej oraz dokonywać zatrzymań i przeszukań.

7. Kara po zakończeniu kontroli fiskusa

Jeżeli po przeprowadzonej kontroli się okaże, że ukrywasz dochody, fiskus może nałożyć karę.

Przedsiębiorca, który nie zgłosił fiskusowi wszystkich swoich dochodów, może zostać ukarany tzw. podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości nawet 75 proc. tych ukrytych dochodów. Mówi o tym jasno ustawa o PIT w art. 25 e:

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lubpochodzących ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7,zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania.

Warto wiedzieć jednak, że taka wysoka stawka podatku ta nie zostanie zastosowana, jeśli podatnik udowodni albo co najmniej uprawdopodobni źródło pochodzenia tego przychodu. A więc mówiąc wprost – udowodni skąd pochodzą budzące wątpliwość kontrolera środki finansowe.

8. Odwołanie od kontroli fiskusa, czyli zastrzeżenia do protokołu

Oczywiście po kontroli fiskusa możesz mieć poczucie, a nawet pewność, że ustalenia poczynione podczas kontroli są nieprawidłowe i w związku z tym wymiar kary oraz obliczona kwota zaległości podatkowej są nieprawidłowe. W tej sytuacji możesz po prostu wnieść tzw. zastrzeżenia do protokołu albo wyjaśnienia. Musisz jednak jednocześnie dołączyć do nich stosowne dowody. I masz na to 14 dni.

Twój wniosek rozpatruje kontrolujący i ma na to również 14 dni.

Kontrola fiskusa kończy się w dniu doręczenia protokołu z kontroli.

***

Powyżej poruszyłem najważniejsze aspekty kontroli podatkowej. Oczywiście szczegółów, jak się możesz domyślać, jest znacznie więcej. Tutaj znajdziesz odpowiedni fragment Ordynacji podatkowej, która dotyczy właśnie kontroli fiskusa. Zajrzyj i poczytaj przez chwilę. Musisz jednak wiedzieć, że przepisy dotyczące kontroli znaleźć można w niemal wszystkich ustawach podatkowych, zatem znajomość, nawet dobra, Ordynacji Podatkowej nie jest na pewno wystarczająca. Nie wspominając o orzeczeniach sądowych, czy nawet orzeczeniach sądów unijnych.

Z tego powodu niemal w każdym przypadku wszczęcia kontroli podatkowej asysta i pomoc doświadczonego pełnomocnika jest nieodzowna. Wiesz zapewne, że kontroler chce się wykazać przed swoim przełożonym wysoką skutecznością, zatem na pewno będzie dążył do „znalezienia problemu podatkowego” tam, gdzie go nawet nie ma. I jeśli zobaczy po drugiej stronie (po Twojej stronie) profesjonalnego obrońcę, na pewno będzie mniej gorliwy do wymyślania / tworzenia podatkowego problemu w Twojej firmie.

Zachęcam Cię do kontaktu ze mną w każdej sytuacji, jeśli uznasz, że jest to dla Ciebie dobre rozwiązanie.

***

O tym, jak się przygotować do kontroli podatkowej przeczytasz także na łamach portalu Infor.pl:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-skarbowa/746168,Jak-przygotowac-sie-do-kontroli-urzedu-skarbowego.html

Zdjęcie by Kelly Sikkema

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

Magazyn konsygnacyjny

Marcin Wynimko08 września 2019Komentarze (0)

W rozumieniu ustawy o VAT:

magazyn lub skład konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Definicja w ustawie jest dosyć zawiła. Przekładając to na prostszy język, magazyn konsygnacyjny to magazyn prowadzony, w którym przechowuje on towary należące do zagranicznego dostawcy.

Towar ten nadal pozostaje własnością dostawcy – polski nabywca stanie się jego właścicielem dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu. W rzeczywistości magazyn konsygnacyjny nie różni się od innych magazynów. Różnica pojawia się natomiast na gruncie prawa podatkowego.

Zalety?

Magazyny konsygnacyjne stosuje się głównie do przechowywania materiałów, tworzyw, półproduktów, które są wykorzystywane w dalszym procesie produkcji.

Zaletą magazynu konsygnacyjnego jest fakt, iż producent potrzebujący w późniejszym terminie danych materiałów pochodzących z różnych państw UE nie musi ich składować u siebie ponosząc przy tym koszty magazynowania. Korzystając z magazynu konsygnacyjnego ma on w każdej chwili dostęp do potrzebnych materiałów nie opóźniając przy tym procesu produkcyjnego.

Obowiązek podatkowy w VAT.

Przetransportowanie towaru do magazynu konsygnacyjnego podmiotowi, który go prowadzi oraz późniejszą dostawę towaru do nabywcy uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Te warunki to:

 1. zagraniczny dostawca nie może być zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
 2. towary są przeznaczenia produkcyjnego lub usługowego, z wyłączeniem działalności handlowej;
 3. prowadzący magazyn konsygnacyjny zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika od wartości dodanej towarów do tego magazynu.

Brak magazynu konsygnacyjnego skutkowałoby konieczność rejestracji zagranicznego dostawcy na cele podatku VAT w Polsce, który przemieszczając towar do polskiego magazynu rozpoznawałby jednocześnie wewnątrzwspólnotową dostawę towaru oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Idąc dalej, pobranie z magazynu towaru przez nabywcę wymagałoby zastosowania polskiej stawki VAT dla transakcji krajowych.

Przy wykorzystaniu magazynu konsygnacyjnego to polski nabywca wykazuje WNT, a zagraniczny dostawca – WDT.

Sprawdź też to i to.

Obowiązek podatkowy – pobranie towaru – faktura

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady dopiero z chwilą pobrania towaru z magazynu, nie później niż z dniem wystawienia faktury. Są oczywiście wyjątki.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której towar ulegnie zniszczeniu lub stwierdzi się jego brak w magazynie konsygnacyjnym. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym towar opuści magazyn lub zostaje zniszczony.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego dnia – dniem tym jest dzień, w którym stwierdzono ich brak albo zniszczenie.

Wyjątkiem jest użycie lub wykorzystanie towaru, które nastąpiło przed jego pobraniem z magazynu.  Obowiązek podatkowy powstaje wtedy z dniem użycia lub wykorzystania tych towarów.

Musisz też pilnować statusu podatnika VAT zagranicznego dostawcy. Ważne dla Ciebie jest czy dostawca jest podatnikiem VAT w swoim kraju, lub czy rejestrował się jako podatnik VAT w Polsce. Jeśli któreś zdarzenie miało miejsce – powstaje obowiązek podatkowy w ramach składu konsygnacyjnego.

Czas

Od wprowadzenia towarów do magazynu masz 24 miesiące, aby je pobrać. Po upływie tego okresu powstaje obowiązek podatkowy. Dlatego musisz się pilnować. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl