Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Roboty i kontrakty drogowe

Marcin Wynimko12 marca 2021Komentarze (0)

Kontrakty drogowe w świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Ministerstwa Finansów raz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pokusiło się o wydanie w styczniu objaśnień podatkowych dotyczących usług świadczonych i opsiujące kontrakty drogowe w świetle ich opodatkowania podatkiem VAT. Mają one na celu ułatwienie podatnikom rozróżnienia świadczenia jednej usługi kompleksowej składającej się z wielu czynności będących elementami tej usługi oraz świadczenia zbioru odrębnych od siebie świadczeń nietworzących jednej usługi kompleksowej.

Dokonanie prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług pomoże ustalić prawidłową stawkę podatku VAT dla świadczonych usług.

W przypadku jednej usługi złożonej – stawka podatku VAT powinna być właściwa dla tej usługi złożonej. Z kolei w przypadku zbioru odrębnych świadczeń – opodatkować należy każde świadczenia właściwą dla tego świadczenia stawką podatku VAT.

Objaśnienia podatkowe nie rozwiewają wszystkich wątpliwości, ale niewątpliwie stanowią cenną wskazówkę podatnikom podejmującym współpracę w tym zakresie.

Vat na początek.

Co wpływa na kwalifikację świadczonych usług jako jedną kompleksową usługę?

Generalną zasadą jest, że każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne na gruncie podatku VAT. Wyjątkiem jest sytuacją, gdy jedna usługa z ekonomicznego punktu widzenia obejmuje kilka świadczeń. Realizacja ich wszystkich zaś prowadzi do jednego celu. W takim wariancie jedną usługę uznaje się za usługę główną/zasadniczą, a pozostałym usługom należy przypisać charakter pomocniczy i stosować do nich zasady opodatkowania jakie mają zastosowanie w przypadku usługi głównej. Wobec tego nie powinno się sztucznie dzielić świadczonych usług dla celów podatkowych.

W przypadku kontraktów drogowych problem stanowi określenie jednej głównej usługi i pozostałych usług pomocniczych, co wiąże się ze specyfiką realizacji takich kontraktów.

Usługi utrzymania dróg są świadczone w różnych modelach. Odstępstwem może być m.in. zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonawcy oraz sposób ustalania wynagrodzenia. Wszystkie te czynniki wpływają w konsekwencji na charakter świadczonych usług, a tym samym na prawidłowe określenie stawki podatku VAT.

Dwa główne typy kontraktów

Objaśnienia wskazują na dwa najczęściej spotykane typy kontraktów, tj. kontrakty utrzymaniowe oraz tzw. kontrakty wywołaniowe.

Kontrakty utrzymaniowe to co do zasady kontrakty, których głównym celem, po stronie zarządcy drogi (zamawiającego usługę) jest zapewnienie stopnia stanu technicznego drogi na określonym poziomie przejezdności. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa przejezdności dla użytkowników dróg.

Z kolei kontrakty wywołaniowe to co do zasady kontrakty służące po stronie zarządcy drogi zapewnieniu realizacji niezbędnych w danym momencie świadczeń. Będą to świadczenia zmierzające do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg.

Kontrakty drogowe i elementy kluczowe dla ich kwalifikacji

Objaśnienia wskazują na trzy najważniejsze elementy, które powinny być brane przez podatników pod uwagę podczas świadczenia w/w usług.

 • Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi. Jeżeli ryzyko niedopełnienia obowiązku utrzymania właściwego stanu drogi spoczywa na świadczącym usługę może to świadczyć o kompleksowym charakterze świadczeń,
 • Sposób wykonywania kontraktu. W przypadku kontraktów kompleksowych to zazwyczaj świadczący usługę lokalizuje problem wybierając sposób działania oraz decydując o wykonaniu konkretnych czynności. W przypadku pozostałych kontraktów świadczący usługę wykonuje czynności w takim zakresie, w jakim otrzyma konkretne, każdorazowe zlecenie od zamawiającego,
 • Wynagrodzenie za wykonane czynności. Oddzielne fakturowanie, jak również odrębna taryfikacja świadczeń mogą przemawiać za istnieniem niezależnych świadczeń. Z kolei zapłata w formie ryczałtu lub innym charakterze niedającym możliwości obliczenia w prosty sposób części wynagrodzenia przypadającego na poszczególne elementy świadczenia, świadczy zazwyczaj o istnieniu jednego świadczenia złożonego.

Pamiętać należy, że objaśnienia podatkowe nie wyczerpują wszystkich możliwych wariantów. Prezentują one jedynie przykładowe scenariusze. Mimo wszystko stanowią one cenne źródło wiedzy dla podatników w zakresie świadczonych usług. Objaśnienia podatkowe nie chronią podatników. Instytucją ochrony (w indywidualnej sprawie podatnika) wydaje organ podatkowy interpretacja podatkowa bądź Wiążąca Informacja Stawkowa. W zakresie stawek VAT właściwy jest wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

 

Prezent dla kontrahenta a VAT

Marcin Wynimko08 marca 2021Komentarze (0)

Jeżeli zdarza Ci się wręczać swoim kontrahentom drobne i bardziej okazałe upominki ten artykuł jest dla Ciebie. Od części z takich prezentów może należeć się podatek VAT. Prezent dla kontrahenta może powodować wystąpieniu podatku vat.

Podstawowa wiedza o podatku Vat

Prezent

Punktem wyjścia dla analizy skutków na gruncie podatku VAT przekazywanych kontrahentom prezentów jest art. 7 ust .2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią za dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. W szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Dotyczy to byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, jeżeli wręczasz komuś towar, od nabycia którego przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku VAT, to spoczywa na Tobie obowiązek rozliczenia podatku VAT z przekazania takiego prezentu.

Wyjątki

Ustawa o VAT przewiduje jednak dwa odstępstwa od obowiązku naliczania VATu. Powyższej zasady nie stosuje się do:

 • Przekazywanych prezentów o małej wartości i
 • Próbek

– jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku VAT), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Próbka

Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Pamiętaj, że ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru. Chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jeżeli zatem wartość przekazanego prezentu nie przekracza wyżej wskazanych kwot to nie ma obowiązku naliczania podatku VAT. Dodam, że jeżeli przekażesz pojedyncze prezenty w jednym zbiorczym opakowaniu to również podatku VAT – w mojej ocenie – nie musisz naliczać. Oczywiście jeżeli wartości nie przekraczają powyższych kwot.

Istnieją poglądy, iż związek z działalnością opodatkowaną jest wówczas gdy przekazywany prezent ma logo firmy. Owszem, taki fakt jest niezaprzeczalnym dowodem na związek z działalnością, ale przepisy tego nie wymagają.  Przede wszystkim, że prezent z logo i bez logo ma ten sam cel – poprawa stosunków z kontrahentem.

Prezent dla kontrahenta

Gdybyśmy mieli wypunktować najczęściej występujące okoliczności i cel wręczanych prezentów oraz ich skutki na gruncie podatku VAT to można wskazać na wręczenie prezentu:

 • pracownikowi na cele związane z prowadzoną przez nas działalnością – tutaj obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • pracownikowi na cele prywatne – obowiązek podatkowy powstaje,
 • który wynika np. z przepisów prawa pracy – obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • które zostało sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tutaj obowiązek podatkowy również nie powstaje.

Od początku tego roku funkcjonują nowe zasady korygowania faktur. Niestety przepisy nie są tak klarowne jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Potwierdzeniem może być projekt objaśnień w tej kwestii, który Ministerstwo Finansów opublikowało niespełna miesiąc po wejściu w życie nowych regulacji.

Faktura korygująca in plus

Przed 1 stycznia 2021 r. ustawa o VAT nie wskazywała sprzedawcom momentu korygowania podstawy opodatkowania koniecznej w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus. Pomocne w tej kwestii były wydane interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

Od nowego roku jest już jasność. Sprzedawca dokonuje korekty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Tym samym korektę rozlicza się w rozliczeniu w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano fakturę korygującą. Jeżeli przyczyna korekty istniała w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Jeżeli przyczyna korekty wystąpiła później, tj. po sprzedaży to rozliczenia korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Faktura korygująca in minus

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT sprzedawcy nie mają już obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania takiej faktury przez kontrahenta aby móc obniżyć podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżyć podatek należny. W miejsce tego obowiązku pojawiły nowe warunki dokumentacyjne, do których spełnienia obowiązany jest podatnik.
Od 1 stycznia 2021 r. sprzedawca musi posiadać zgromadzoną dokumentację.  Będzie to potwierdzeniem dokonanych z nabywcą towaru lub usługi uzgodnień dotyczących warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów/usług oraz że warunki te zostały spełnione. Jak wskazuje uzasadnienie do nowelizacji ustawy o VAT przykładów jest wiele. Takimi dokumentami mogą być w szczególności aneksy do umowy, korespondencja handlowa z nabywcą, dokumenty handlowe czy też dowody zapłaty.

Nabywca z kolei, aby obniżyć podatek naliczony (w wyniku wystawionej faktury korygującej in minus) nie musi już posiadać faktury korygującej. Obecnie wystarczy fakt uzgodnień pomiędzy nabywcą a sprzedającym dotyczące obniżenia ceny.

VAT na początek

Marcin Wynimko03 marca 2021Komentarze (0)

Sporo znajomych pyta mnie często o podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem działalności. Pomyślałem, że żeby zaoszczędzić czas przygotuję taką pigułkę – Vat na początek dla wszystkich, którzy zaczynają przygody z przedsiębiorczością.

vat na początek

Planowanie biznesu to sporo formalności, których należy dopełnić i sporo nowych, często trudnych informacji, które musisz przyswoić. Prowadząc działalność gospodarczą z pewnością będziesz musiał zmierzyć się z podatkiem VAT. Chcąc Ci pomóc na początku Twojej biznesowej drogi postaram się przedstawić Ci najistotniejsze informacje na temat tego podatku. Baza pomoże świadomie i przede wszystkim bezpiecznie wkroczyć w świat biznesu. Musisz jednak pamiętać, że gdybym miał omówić każdą kwestię tego podatku i rozważyć wszystkie problemy i niejasności jakie są z nim związane to musiałbym napisać książkę. 😉

VAT na początek

Zaczynajmy. Najpierw musisz wiedzieć co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i kto jest jego podatnikiem.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

   1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

    2) eksport towarów;

    3) import towarów na terytorium kraju;

    4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

    5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jeżeli zamierzasz wykonywać powyższe czynności będziesz w rozumieniu ustawy o VAT podatnikiem tego podatku.

Limit 200 000 zł

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku podatkowego i Twoja planowana wartość sprzedaży proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym nie przekroczy 200 000 zł (bez kwoty podatku VAT) to możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jeżeli limit ten przekroczysz, masz obowiązek, począwszy od czynności, którą przekroczyłeś ten limit, zarejestrować się do celów podatku VAT. Polega to na wypełnieniu formularza VAT-R przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia. Niestety są wyjątki i od tej zasady. W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT został wymieniony katalog sprzedaży, która bez względu na wysokość nie może korzystać ze zwolnienia. Przykładowo jest to świadczenie usług prawniczych, jubilerskich czy też sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3).

Limit liczy się wg wzoru: 200 000 x (liczba dni do końca roku od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej / 365)

Rejestracja do VAT

Z powyższego zwolnienia (ze względu na limit) możesz zrezygnować od początku prowadzonej działalności. Umożliwi Ci to wystawianie faktur, odliczanie podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług. Odliczenie polega na tym, że od podatku należnego, który będziesz musiał odprowadzić do urzędu skarbowego, będziesz mógł odliczyć podatek naliczony, czyli ten który był wliczony w cenę zakupionych przez Ciebie towarów i usług. W konsekwencji, Twoje zobowiązanie względem urzędu będzie niższe. Musisz jednak pamiętać o najważniejszej zasadzie – nie od wszystkiego można odliczyć VAT. Jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystuje się do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku VAT będzie Ci przysługiwać w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Pamiętaj, że przepisy przewidują możliwość odliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej składanej za jedne z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, jeżeli nie zrobiło się tego od razu. Oczywiście i od tej zasady są przewidziane wyjątki. Zajrzyj do art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Wskazuje on m.in., że nie można odliczać podatku VAT, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub transakcja udokumentowana fakturą nie podlegała opodatkowaniu. Zwróć uwagę na art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który stanowi, że obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W celu rejestracji do VAT należy wypełnić formularz VAT-R przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

Rejestracja do VAT-UE

Jeżeli zamierzasz:

 • dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE
 • dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł oraz gdy:
  1. wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł
  2. chcesz świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy

– masz obowiązek rejestracji do VAT-UE. Otrzymasz wówczas europejski NIP z przedrostkiem ,,PL’’.

Zgłoszenia musisz dokonać przed świadczeniem usług lub przed dokonaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji.

Rozliczanie miesięczne i kwartalne

Istnieją dwie możliwości rozliczania podatku VAT:

 • miesięczne i
 • kwartalne.

Rozliczenie kwartalne jest zarezerwowane jednak dla tzw. małych podatników, tj. podatników:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie i wykonującymi inne podobne czynności jak np. zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Wyjątek występuje jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Nie dotyczy to również usług komisowych.

Jeżeli będziesz jednym z powyższych podatników to do urzędu skarbowego będziesz składał deklarację VAT-7K co kwartał. Jeżeli będziesz rozliczał się miesięcznie – przeznaczona jest dla Ciebie deklaracja VAT-7.

Może zdarzyć się tak, że będzie przysługiwał Ci zwrot.

Zwolnienia z art. 43 ustawy o VAT

Nie będę wymieniać wszystkich czynności podlegających zwolnieniu z podatku VAT, ale musisz zapoznać się z art. 43 ustawy o VAT. Są tam wymienione czynności, podlegające zwolnieniu z podatku VAT. Jeżeli w swojej działalności gospodarczej zamierzasz je wykonywać to będziesz korzystał ze zwolnienia z VAT. Przykładowo, jeżeli będziesz świadczył usługi transportu sanitarnego lub świadczył usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych możesz korzystać z tego zwolnienia.

Pamiętaj! Zwolnienie z VAT nie oznacza, że jest się zwolnionym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej.

Kasa rejestrująca

Jeżeli w swojej działalności gospodarczej zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych to Twoim obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od tej zasady również są wyjątki. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących są wskazane w tym Rozporządzeniu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002519/O/D20182519.pdf

Stawki VAT

Sprzedając swoje towary lub świadcząc usług będziesz obowiązany do stosowania prawidłowej stawki VAT. Podstawa stawką VAT jest stawka 23%. Ustawa o VAT przewiduje jednak stawki obniżone, w wysokości 8%, 5% i 0%. Wykaz czynności i towarów, które objętych stawkami niższymi znajduje się w ustawie o VAT (art. 41) oraz w załącznikach do niej.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci rozpocząć Twój wymarzony biznes. Muszę Cię jednak uświadomić – przedstawione przeze mnie informacje stanowią podstawowe minimum wiedzy jakie musisz posiadać na starcie. Bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później będziesz musiał skorzystać z profesjonalnej rady prawników i doradców podatkowych. Nawet najprostszy jakby się mogło z początku wydawać temat stawek podatku nie jest zawsze jasny i wymaga dogłębnego przeanalizowania tematu. Z kolei kwestia odliczenia podatku VAT to dosyć ulubiony temat organów podatkowych. Zachęcam Cię do zapoznania się z pozostałymi artykułami na moim blogu dotyczącymi podatku VAT.

Wierzę, że taka dawka wiedzy odnośnie podatku vat na początek Twojej przygody będzie wystarczająca.

Każda optymalizacja podatkowa ma swoje granice, których przekroczenie może mieć negatywne skutki podatkowe. Odważna optymalizacja podatkowa może zmienić się w nadużycie prawa. Czym jest nadużycie prawa w Vat i jakie niesie za sobą skutki? Już tłumaczę.

Definicja – czym jest nadużycie prawa w Vat

Ustawa o VAT definiuje nadużycie prawa jako dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Co ważne, nie są to czynności nielegalne. Są one zgodne z prawem jednak podatnik podejmuje je w celu sprzecznym z celami, które wynikają z ustawy o VAT. Nie można zatem stawiać znaku równości pomiędzy nadużyciem prawa a oszustwem podatkowym. Oszustwo podatkowe ma jasny cel – naruszenie prawa.

Sprawdź również jak wygląda odpowiedzialność karno skarbowa.

W świetle powyższego, nadużycie prawa to wystąpienie jednocześnie dwóch elementów. Po pierwsze – osiągnięcie korzyści przez podatnika w sposób sprzeczny z celami ustawy o VAT. Po drugie – celem podejmowanych przez podatnika działań (bądź transakcji) jest głównie osiągnięcie korzyści podatkowej.

Przykład

Najlepiej zrozumiesz to na przykładzie. W ofercie swojego sklepu masz dwa produkty, które opodatkowane są różnymi stawkami – 5% i 23%. Z tych dwóch produktów tworzysz zestaw i dla produktu opodatkowanego stawką 23% ustalasz cenę niższą, która nie odpowiada wartości rynkowej. Z kolei dla produktu opodatkowanego stawką 5% ustalasz cenę wyższą niż rynkowa. Takiemu działaniu przypisać właśnie należy charakter sztuczności mającej na celu osiągnięcie korzyści podatkowej.

Co wiąże się z nadużyciem prawa? Ustawa o VAT jasno wskazuje, że w przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności podlegające w świetle ustawy o VAT opodatkowaniu wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.

Jak uchronić się przed ewentualnym zakwestionowaniem przez organ dokonywanych przez nas czynności? Przecież nigdzie nie jest zabronione dokonywanie transakcji w ramach planowania podatkowego. Wówczas podatnik korzysta z danego przepisu bądź wykorzystuje lukę prawną co korzystnie wpływa na jego sytuację poprzez np. zmniejszenie zobowiązania podatkowego.  Najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Pamiętać jednak należy o art. 14b § 5b pkt 3 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim, organ podatkowy ma prawo odmówić wydania interpretacji w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić nadużycie prawa, o którym wspomina ustawa o VAT.